Minimalizacja ryzyka niewypłacalności przedsiębiorstw – propozycja rozwiązania modelowego

Justyna Franc-Dąbrowska, Małgorzata Porada-Rochoń

Streszczenie w języku polskim


Celem artykułu jest zaproponowanie ideowego modelu minimalizacji ryzyka niewypłacalności przedsiębiorstw. Dokonano analizy literatury przedmiotu i uogólnienia z uwzględnieniem kilkuletnich badań autorek na temat problematyki niewypłacalności. Stwierdzono, że niezbędne jest podejście holistyczne do oceny kondycji finansowej przedsiębiorstw. Bez podejścia całościowego – uwzględniającego dane finansowe i tzw. dane miękkie, związane z funkcjonowaniem człowieka jako jednostki czy zespołu – nie będzie możliwe skuteczne przeciwdziałanie niewypłacalności. Sposób podejścia do czynników oddziałujących na przedsiębiorstwo z otoczenia czy z jednostki ma bezpośredni wpływ na to, czy możliwe będzie zapewnienie bezpieczeństwa finansowego przedsiębiorstwa czy też nie.


Słowa kluczowe


niewypłacalność; ryzyko; przedsiębiorstwo

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Abrahams C.R., Zhang M., A comprehensive credit assessment framework, SAS White Paper, 2009, www.sas.com/resources/whitepaper/wp_4351.pdf [dostęp: 10.10.2017].

Akbar S., Rehman S.U., Ormrod P., The Impact of Recent Financial Shocks on the Financing and Investment Policies of UK Private Firms, “International Review of Financial Analysis” 2013, Vol. 26, DOI: https://doi.org/10.1016/j.irfa.2012.05.004.

Bednarski L., Analiza finansowa w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 1994.

Couto G., Ferreira S., Os Determinantes da Estrutura de Capital de Empresas do PSI20, “Revista Portuguesa e Brasileira de Gestão” 2010.

Czekaj J., Dresler Z., Podstawy zarządzania finansami, PWN, Warszawa 1997.

Erel I., Julio B., Kim W., Weisbach M.S., Macroeconomic Conditions and Capital Raising, “Review of Financial Studies” 2012, Vol. 25(2), DOI: https://doi.org/10.1093/rfs/hhr085.

Franc-Dąbrowska J., Porada-Rochoń M., Problematyka niewypłacalności małych i średnich przedsiębiorstw w warunkach turbulentnego otoczenia, „Zeszyty Naukowe PTE” 2014, nr 15.

Franc-Dąbrowska J., Porada-Rochoń M., Zioło M., Babczuk A., Stabilizowanie finansów podmiotów sektora publicznego i prywatnego w warunkach zaburzeń finansowych, CeDeWu, Warszawa 2015.

Frank M.Z., Goyal V.K., Capital Structure Decisions: Which Factors are Reliably Important?, “Financial Management” 2009, Vol. 38(1), DOI: https://doi.org/10.1111/j.1755-053X.2009.01026.x.

Gos W., Przepływy pieniężne w systemie rachunkowości, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2001.

Hołda A., Wartość godziwa a proces i przesłanki upadłości przedsiębiorstw, „Studia Ekonomiczne. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach” 2012, nr 126.

Jackson R.H.G., Wood A., The Performance of Insolvency Prediction and Credit Risk Models in the UK: A Comparative Study, “The British Accounting Review” 2013, Vol. 45(3), DOI: https://doi.org/10.1016/j.bar.2013.06.009.

Kaplan S.N., Stein J.C., The Evolution of Buyout Pricing and Financial Structure in the 1980s, “The Quarterly Journal of Economics” 1993, Vol. 108(2), DOI: https://doi.org/10.2307/2118334.

Kiziukiewicz T., Sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych w zarządzaniu firmą, Wydawnictwo Ekspert, Wrocław 1995.

Korol T., Prusak B., Upadłość przedsiębiorstw a wykorzystanie sztucznej inteligencji, CeDeWu, Warszawa 2005.

Krzemińska D., Finanse przedsiębiorstw, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Poznań 2000.

Łodziana A., Rachunkowość w jednostkach zagrożonych upadłością, „Rachunkowość” 2003, nr 1.

Mazurek S., Niewypłacalność w literaturze ekonomicznej i prawniczej, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego” nr 520, „Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia” 2008, nr 14.

Mączyńska E., Upadłości przedsiębiorstw w kontekście ekonomii kryzysu, [w:] S. Morawska (red.), Ekonomia i prawo upadłości. Zarządzanie przedsiębiorstwem w kryzysie, Oficyna Wydawnicza SGH w Warszawie, Warszawa 2012.

Mączyńska E., Wierzytelności – fundamentalna kwestia ekonomiczna i prawna, „Biuletyn PTE. Ochrona Rzeczywistej Ochrony Praw Wierzycieli” 2017, nr 2(77), DOI: https://doi.org/10.1016/j.iref.2017.05.006.

Pindado J., Requejo I., Rivera J.C., Economic Forecast and Corporate Leverage Choices: The Role of the Institutional Environment, “International Review of Economics and Finance” 2017, Vol. 51.

Porada-Rochoń M., Modele decyzji finansowych w wybranych krajach Europy Środkowo-Wschodniej w warunkach zaburzeń finansowych, PTE, Szczecin 2013.

Porada-Rochoń M., Franc-Dąbrowska J., Suwała R., Eliminating the Effects of the Companies Insolvency Risk: A Model Approach, “World Journal of Applied Economics” 2017, Vol. 3(1).

Raczkowski K., Współczesny model tetrarchii zarządzania a bezpieczeństwo ekonomiczne obrotu gospodarczego, [w:] K. Raczkowski (red.), Bezpieczeństwo ekonomiczne obrotu gospodarczego. Ekonomia. Prawo. Zarządzanie, Wolters Kluwer, Warszawa 2014.

Sierpińska M., Wędzki D., Zarządzanie płynnością finansową, PWN, Warszawa 1998.

Stiglitz J.E., Freefall. Jazda bez trzymanki, PTE, Warszawa 2010.

Weitz W., Franczak J., Ochrona praw podmiotowych dłużnika a prawa wierzyciela, „Biuletyn PTE” 2017, nr 2(77).

Wędzki D., Strategie płynności finansowej przedsiębiorstwa, Oficyna Ekonomiczna – Oddział Polskich Wydawnictw Profesjonalnych Sp. z o.o., Kraków 2003.

Zhang S., Institutional Arrangements and Debt Financing, “Research in International Business and Finance” 2016, Vol. 36, DOI: https://doi.org/10.1016/j.ribaf.2015.10.006.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2017.51.6.85
Data publikacji: 2018-02-27 16:37:58
Data złożenia artykułu: 2017-09-05 14:34:01


Statystyki


Widoczność abstraktów - 980
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 0

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2018 Justyna Franc-Dąbrowska, Małgorzata Porada-Rochoń

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.