Świadomość finansowa osób w wieku 50+ a korzystanie z produktów bankowych

Iwa Kuchciak

Streszczenie w języku polskim


Artykuł nie zawiera abstraktu w języku polskim

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bernheim B.D., Financial illiteracy, education, and retirement saving, [w:] O. Mitchell, S. Schieber (ed.), living with Defined Contribution Pensions, University of Pennsylvania Press, Philadelphia, PA, 1998.

Czapiński J., Panek T. (red.), Diagnoza społeczna 2013, Rada Monitoringu Społecznego, Warszawa 2013.

Diagnoza strategiczna Łodzi. Synteza, Biuro Strategii, Partnerstwa i Funduszy Oddział Strategii Rozwoju Miasta Urzędu Miasta Łodzi, Łódź 2011.

EPFSF, Briefing Financial Education and Financial Capability, European Parliamentary Financial Services, 14 March 2008.

European Commission, Financial Services Provision and Prevention of Financial Exclusion, VC/2006/0183, March 2008.

GUS, Stan i struktura ludności oraz ruch naturalny w przekroju terytorialnym. Stan w dniu 30 XII 2013 r., Warszawa 2014.

Iwanicz-Drozdowska M., Działania na rzecz poprawy poziomu edukacji finansowej w Unii Europejskiej podczas globalnego kryzysu finansowego, „Zarządzanie i Finanse, Journal of Management and Finance" 2013, nr 1 (2).

Komisja Wspólnot Europejskich, Komunikat Komisji. Edukacja finansowa, Bruksela, KOM(2007) 808, 2007.

Kuchciak I., Kreowanie świadomości finansowej wyzwaniem konkurencyjności w niesprzyjającym otoczeniu, „Zarządzanie i Finanse" 2013, t. 11, nr 4, cz. 4, 11.

Lusardi A., Tufano P., Debt literacy, Financial Experience and Overindebtedness, Working Paper NBER, 2008.

Maison D., Polak w świecie finansów, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013.

Maison D., Postawy i zachowania finansowe osób powyżej 55 roku życia z uwzględnieniem płatności bezgotówkowych, NBP, Warszawa 2012.

Marcinkowska M., Kapitał relacyjny banku. Relacje banku z kluczowymi interesariuszami, t. 2, Wydawnictwo UŁ, Łódź 2013.

Moore D., Survey of Financial literacy in Washington State: Knowledge, Behavior, Attitudes, and Experiences, Pullman, Washington State University SESR, Technical Report, Washington 2003.

Obi T., Auffret J.-P., Iwasaki N., Aging Society and ICT: Global Silver Innovation, IOS Press, Amsterdam 2013.

OECD, Recommendation on Principles and Good Practices for Financial Education and Awareness, Recommendation of the Council, 2005.

OECD/INFE, Measuring Financial literacy: Questionnaire and Guidance Notes for Conducting an Internationally Comparable Survey of Financial literacy, 2011.

Perry V.G., Morris M.D., Who Is in Control? The Role of Self-Perception, Knowledge, and Income in Explaining Consumer Financial Behavior, "Journal of Consumer Affairs" 2005, vol. 39, no. 2.

Senior w świecie finansów, http://pl.kruk.eu/aktualnosci/art124,senior-w-swiecie-finansow.html (dostęp: 27.05.2014).
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2014.48.4.83
Data publikacji: 2015-05-26 17:08:41
Data złożenia artykułu: 2015-05-26 11:35:14

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2015 Iwa Kuchciak

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.