Compliance in a bank

Ewa Łosiewicz-Dniestrzańska

Abstract


The author presents the main problems of compliance in a bank. The scope of compliance evolved last years to a much broader area. The effective organizational unit of compliance in a bank needs a special metrics for monitoring compliance risk. A good approach to that can be integration operational and compliance risk.

Full Text:

PDF (Język Polski)

References


Abiola J.O., Ojo S.O., Compliance with Regulatory Financial Reporting and Corporate Governance Practices in Selected Primary Mortgage Institutions in Nigeria, "International Journal of Business and Social Science" August 2012, vol. 3, no. 15.

Are companies using the right metrics to measure compliance risk?, Risk & Compliance Journal. From the Wall Street Journal. September 4, 2013, http://deloitte.wsj.com/riskandcompliance/2013/09/04/ are-companies-using-the-right-metrics-to-measure-compliance-risk/ (dostęp: kwiecień 2014).

Dyrektywa Komisji 2006/73/WE z dnia 10 sierpnia 2006 r. wprowadzająca środki wykonawcze do dyrektywy 2004/39/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez przedsiębiorstwa inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tejże dyrektywy (Dz. Urz. UE L 241/26).

http://raportcsr.bankmillennium.pl/pl/odpowiedzialne-zarzadzanie/bezpieczenstwo-powierzonych- srodkow/zapewnienie-bezpieczenstwa-powierzo-0 (dostęp: czerwiec 2014).

http://www.knf.gov.pl/o_nas/Kary_nalozone_przez_KNF/index.html (dostęp: czerwiec 2014).

http://www.mbank.pl/o-nas/o-mbanku/compliance.html (dostęp: czerwiec 2014).

http://www.uokik.gov.pl/decyzje_prezesa_uokik3.php (dostęp: czerwiec 2014).

https://www.db.com/cr/en/concrete-compliance.htm (dostęp: czerwiec 2014).

Kilanowska D., Metodyka tworzenia i infrastruktura compliance, wewnętrzne materiały szkoleniowe Certified Global Education, 2014.

Kroll K., Measuring the Effectiveness of Compliance, Complianceweek, April 2012, http://www. pwc.com/en_US/us/risk-assurance-services/assets/pwc-cw-measuring-effectiveness-of-compliance- kipp.pdf (dostęp: czerwiec 2014).

Lagzdins A., Sloka B., Compliance program in Latvia's banking sector: the results of a survey, "European Integration Studies" 2012, no 6.

Let's make a difference: Managing compliance and operational risk in the new environment, PWC FS Viewpoint, August 2013, s. 6, www.pwc.com/fsi (dostęp: czerwiec 2014).

Łosiewicz-Dniestrzańska E., Pomiar jakości procesu realizacji usługi bankowej, Prace Naukowe UE we Wrocławiu nr 265, 2012.

Marcinkowska M., Corporate governance w bankach. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014.

Materiały szkoleniowe „Compliance w Polsce", Stowarzyszenie Compliance Polska, www.compliancepolska.pl (dostęp: czerwiec 2014).

Rekomendacja H dotycząca systemu kontroli wewnętrznej w bankach, KNF, Warszawa 2011.

Rekomendacja M dotycząca zarządzania ryzykiem operacyjnym w bankach, KNF, Warszawa styczeń 2013.

Uchwała nr 258/2011 Komisji Nadzoru Bankowego z dnia 4 października 2011 r. w sprawie szcze- gółowych zasad funkcjonowania systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej oraz szczegółowych warunków szacowania przez banki kapitału wewnętrznego i dokonywania przeglądów procesu szacowania i utrzymywania kapitału wewnętrznego oraz zasad ustalania polityki zmiennych składników wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze w banku (Dz. Urz. KNF nr 11, poz. 42).

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. t.j. 2014, poz. 586).

Włodarczyk G., Norma ISO 19600 - próba standaryzacji zarządzania ryzykiem braku zgodności (compliance) - zagadnienia wstępne, Warszawa, 11 czerwca 2014 r., http://compliancemifid.word- press.com/ (dostęp: czerwiec 2014).

Zgodność i funkcja zapewnienia zgodności w bankach, Komitet Bazylejski ds. Nadzoru Bankowego, Bank Rozrachunków Międzynarodowych, kwiecień 2005.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2014.48.4.107
Data publikacji: 2015-05-26 17:08:42
Data złożenia artykułu: 2015-05-26 12:55:39


Statistics


Total abstract view - 497
Downloads (from 2020-06-17) - PDF (Język Polski) - 0

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2015 Ewa Łosiewicz-Dniestrzańska

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.