Finansowanie bankowości spółdzielczej w drodze emisji obligacji na rynku Catalyst

Magdalena Mosionek-Schweda, Przemysław Panfil

Streszczenie w języku polskim


Artykul nie zawiera abstraktu w języku polskim

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


GPW SA, Biuletyn Statystyczny Catalyst, lipiec 2010.

GPW SA, Biuletyn Statystyczny Catalyst, grudzień 2010.

GPW SA, Biuletyn Statystyczny Catalyst, 2011.

GPW SA, Biuletyn Statystyczny Catalyst, 2012.

GPW SA, Biuletyn Statystyczny Catalyst, maj 2014.

Kruczalak K., Prawo handlowe, Wydawnictwo Prawnicze PWN, Warszawa 1996.

Mosionek-Schweda M., Panfil P., Catalyst jako źródło finansowania działalności jednostek samorządu terytorialnego, [w:] Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 802, „Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia" nr 65, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2014.

Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 roku o obligacjach (t.j. Dz. U. z 2001 r., nr 120, poz. 1300 z późn. zm.).

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 94).

Ustawa z dnia 7 grudnia 2000 roku o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających (Dz. U. nr 119, poz. 1252 z późn. zm.).

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1382).

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 1376 z późn. zm.).

Ustawa z dnia 16 września 1982 roku Prawo spółdzielcze (t.j. Dz. U. z 2003 r., nr 188, poz. 1848 z późn. zm.).

Zasady działania Catalyst przyjęte uchwałą Zarządu Giełdy z dnia 27 stycznia 2010 roku (według stanu na dzień 1 października 2012 roku).
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2014.48.4.153
Data publikacji: 2015-05-26 17:08:43
Data złożenia artykułu: 2015-05-26 13:33:28


Statystyki

Widoczność abstraktów - 174
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 0

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2015 Magdalena Mosionek-Schweda, Przemysław Panfil

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.