Financing of cooperative banking through the issuance of bonds on the Catalyst market

Magdalena Mosionek-Schweda, Przemysław Panfil

Abstract


Catalyst is a system of trading and authorization of debt securities consisting of regulated markets and alternative trading platforms. It was launched on 30 September, 2009 as a joint venture of the Warsaw Stock Exchange and BondSpot. The Catalyst architecture was designed purposefully to allow the inflow of capital to a wide range of issuers, including entities denied access to the stock market, i.e. limited liability companies, local government units as well as cooperative banks. The purpose of this paper is to analyze the issue of bonds of cooperative banks listed on Catalyst from 28 July, 2010 (the day of the first IPOs of cooperative banks) to the end of May 2014. The study includes all debt instruments introduced to the market at that time by cooperative banks in each of the Catalyst submarkets. The material consists of parameters for each issue of bonds derived from the Catalyst statistical bulletins and information documents published by issuers. The characteristics of some issues were also acquired at Cbonds.pl.

Full Text:

PDF (Język Polski)

References


GPW SA, Biuletyn Statystyczny Catalyst, lipiec 2010.

GPW SA, Biuletyn Statystyczny Catalyst, grudzień 2010.

GPW SA, Biuletyn Statystyczny Catalyst, 2011.

GPW SA, Biuletyn Statystyczny Catalyst, 2012.

GPW SA, Biuletyn Statystyczny Catalyst, maj 2014.

Kruczalak K., Prawo handlowe, Wydawnictwo Prawnicze PWN, Warszawa 1996.

Mosionek-Schweda M., Panfil P., Catalyst jako źródło finansowania działalności jednostek samorządu terytorialnego, [w:] Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 802, „Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia" nr 65, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2014.

Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 roku o obligacjach (t.j. Dz. U. z 2001 r., nr 120, poz. 1300 z późn. zm.).

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 94).

Ustawa z dnia 7 grudnia 2000 roku o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających (Dz. U. nr 119, poz. 1252 z późn. zm.).

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1382).

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 1376 z późn. zm.).

Ustawa z dnia 16 września 1982 roku Prawo spółdzielcze (t.j. Dz. U. z 2003 r., nr 188, poz. 1848 z późn. zm.).

Zasady działania Catalyst przyjęte uchwałą Zarządu Giełdy z dnia 27 stycznia 2010 roku (według stanu na dzień 1 października 2012 roku).
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2014.48.4.153
Data publikacji: 2015-05-26 17:08:43
Data złożenia artykułu: 2015-05-26 13:33:28


Statistics


Total abstract view - 420
Downloads (from 2020-06-17) - PDF (Język Polski) - 0

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2015 Magdalena Mosionek-Schweda, Przemysław Panfil

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.