Evaluating working life quality in Ukraine in terms of business responsibility

Ulyana Y. Sadova, Olha S. Hrynkevych, Stanislava R. Pasyeka

Abstract


The methodological approaches to the statistical evaluation of working life quality (WLQ) are summarized. The complex of indicators are identified, which are harmonized in accordance with the provisions of decent work concepts (ILO) and business social responsibility and can serve as an informational basis for the comparison of the situation by Ukraine's regions as well as by economic activi- ties. The approbation of complex evaluation methodology of WLQ in Ukraine is made. The correlation analysis of the relationship of WLQ integral evaluation with a number of important social indicators of the development of Ukraine's regions and economic activities is carried out.

Full Text:

PDF (Język Polski)

References


Allan, P. (2003). No-lay off policies and corporate financial performance, [in:] P. Allan, P. Loseby, S.A.M. Advanced Management J., Vol. 58, No. 1, pp. 44-80. 17.

Decent work: Concepts, models and indicators. Discussion paper (2002). [Elektronnyy resurs], International Institute for Labour Studies, Geneva: ILO, 48 r. Rezhym dostupu do dokum.: http:// www.desigualdade.inf.br/biblioteca/Decent_work_concepts_models_and_indicators.pdf.

Decent Work Indicators. Concepts and definitions. (2012). ILO Manual. First version [Elektronnyy resurs], International Labour Office. First edition. Geneva: ILO, 174 r. Rezhym dostupu do dokum.: http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/dgreports/stat/documents/publication/.

Drozdova, L. (2012). Paradyhma yakosti trudovoho zhyttya v suchasniy sotsial'niy politytsi, [in:] Ukrayina: aspekty pratsi, No. 5, c. 11-16.

Ehorshyn, A.P. (2003). Motyvatsyya trudovoy deyatel'nosty: ucheb. posobye. N. Novhorod: NYMB, 320 s.

Fyshbern, P. (1981). Teoryya poleznosty, V kn. Yssledovanye operatsyy. Metodolohycheskye osnovy y matematycheskye metody, t. 1, M.: Myr, s. 448-480.

Hrishnova, O.A. (2007). Ekonomika pratsi ta sotsial'no-trudovi vidnosyny: Pidruchnyk. 3-tye vydannya. K.: Znannya, 559 s.

Kolot, A. M. (2005). Sotsial'no-trudovi vidnosyny: teoriya i praktyka rehulyuvannya, K.: KNEU, 230 s.

Mel'nyk, S.V. (2007). Otsinka yakosti trudovoho zhyttya na vyrobnychomu rivni: metodychni pidkhody, [in:] S. Mel'nyk, P. Koropets', Ukrayina: aspekty pratsi, 2 5, c. 3-10.

Pratsya Ukrayiny. Statystychnyy zbirnyk za 2011 rik. [Elektronnyy resurs] (2012). Derzhstat Ukrayiny; vidpovid. za vypusk. I. V.Senyk, Kyyiv, 323 s. Rezhym dostupu do zbirn.: http://www. ukrstat.gov.ua.

Profil' hidnoyi pratsi v Ukrayini [Elektronnyy resurs] (2001). Mizhnarodne byuro pratsi; pid redaktsiyeyu Ivankevycha V.V., Zheneva, 98 s. Rezhym dostupu do dokum.: www.ilo.org/publns.

Rehiony Ukrayiny. Statystychnyy zbirnyk za 2011 rik. (2012). Chastyna I [Elektronnyy resurs], Derzhstat Ukrayiny; za red. O. H. Osaulenka, Kyyiv, 310 s. Rezhym dostupu do zbirn.: http:// www.ukr.stat.gov.ua.

Rynok pratsi u 2011 rotsi. Dopovid' DerzhstatuUkrayinyyk za 2011 rik. [Elektronnyy resurs] (2012). Derzhstat Ukrayiny, 20.04.2012 r, 2 09/2-26/129, Kyyiv, 34 s. Rezhym dostupu do dokum.: http:// www.ukrstat.gov.ua.

Shaul's'ka, L.V. (2005). Stratehiya rozvytku trudovoho potentsialu Ukrayiny: Monohrafiya, NAN Ukrayiny. In-t ekonomiky promsti, Donets'k, 502 s.

Skovoroda, H. Bayka „Bdzhola ta Shershen" [Elektronnyy resurs], [in:] Zhyttya ta tvor-chist' Hryhoriya Savycha Skovorody. Rezhym dostupu: http://scovoroda.info/stories.php?page=27.

Tret'yak, S. (2005). Kachestvo trudovoy zhyzny: kak eho yzmeryt' y obespechyt' v sfere usluh?, [in:] Byznes-konsaltynh, 2 3, c. 39-43.

Tsyhankova, Y.V. (2008). Sovremennye vz•hlyady na problemu kachestva trudovoy zhyzny, [in:] Vestnyk Chelyabynskoho hosudarstvennoho unyversyteta, 2 19, c. 134-141.

Yerina, A. M. (2001). Statystychne modelyuvannya ta prohnozuvannya: Navch. Posibnyk, K.: KNEU.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2014.48.4.209
Data publikacji: 2015-05-26 17:08:45
Data złożenia artykułu: 2015-05-26 14:34:37


Statistics


Total abstract view - 266
Downloads (from 2020-06-17) - PDF (Język Polski) - 0

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2015 Ulyana Y. Sadova, Olha S. Hrynkevych, Stanislava R. Pasyeka

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.