Dilemma of institutional transformation of Polish cooperative bank sector in face of new prudential regulations for banks in Europe and economic results of cooperative banks in Poland

Mariusz Zygierewicz

Abstract


New prudential regulations established for banks in Europe (directive 2013/36/UE - known also as CRD IV and regulation 575/2013 - CRR) do not take into account the specific legal situation of cooperative bank sectors in different countries in sufficient way. This situation is particularly uncom- fortable for sectors in those countries where associated cooperative banks are independent bodies with limited impact of associating bank on activity of associated banks. New prudential regulations oblige banks to change their internal structure and relationship. Additionally, the weaker economic results of cooperative banks in Poland in 2013 should be also an important driver of change. The main topic of the article is the presentation of different forms of possible institutional transformation in the Polish sector of cooperative banks and the analysis of advantages and disadvantages of each form of coopera- tion. The main solution can be an integrated model with weaker forms of cooperation or setting up the Institutional Protection Scheme model. Each of them generates important consequences for cooperative banks and for the associating bank. The biggest cooperative banks have also the third possibility - to act as fully independent institution, outside association with any bank. It is difficult to indicate one best solution for all banks, because the economic situation of banks is different and all national regulation concerning cooperative banks is not yet adopted.

Full Text:

PDF (Język Polski)

References


Analiza sytuacji bankowego sektora spółdzielczego, w tym funduszy własnych, w 2012 r. oraz informacja o przebiegu prac nad możliwymi modelami działania zrzeszeń w kontekście Dyrektywy CRD IV oraz Rozporządzenia CRR, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Warszawa, czerwiec 2013.

Docelowy model bankowości spółdzielczej, „Zeszyty BRE Bank - CASE" 1998, nr 38.

Informacja o sytuacji banków spółdzielczych i zrzeszających w 2013 r., Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Warszawa, kwiecień 2014.

Mironczuk T., Szansa dla spółdzielców w Polsce, „Rzeczpospolita", 27.05. 2014.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach spółdzielczych oraz ustawy - Prawo bankowe, http //legislacja.rcl.gov.pl (dostęp 25.05.2014).

Pruski J., Model biznesowy banków spółdzielczych na tle nowych wymogów regulacyjnych, prezentacja na VI Forum Liderów Banków Spółdzielczych, 10.09.2013.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 575/2013 w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniające rozporządzenie nr 648/2012 (Dz. Urz. UE L 176, poz. 1).

Swacha Cz., Wyzwania bankowości spółdzielczej wynikające z nowych regulacji nadzorczych i wdrażania IPS, Warszawa 2014, http //alterum.pl (dostęp 02.06.2014).

Współczesna bankowość spółdzielcza, A. Szelągowska (red.), CeDeWu, Warszawa 2012.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2014.48.4.275
Data publikacji: 2015-05-26 17:08:47
Data złożenia artykułu: 2015-05-26 16:00:56


Statistics


Total abstract view - 318
Downloads (from 2020-06-17) - PDF (Język Polski) - 0

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2015 Mariusz Zygierewicz

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.