Consumer Behavior Towards New Consumption Trends: Research Results

Genowefa Sobczyk

Abstract


External and internal conditions of Polish households consumption are favorable the appearance of new trends in consumer behavior. The article is an empirical attempt on verification of interest and acceptance of global consumer trends actually present on the Polish market. The online survey was conducted in 2017 on a sample of 459 households. New observed phenomena is growth and changing structure in consumption, its greening, virtualization, responsible consumption, co-consumption, intelligent (“smart”) shopping, ethnocentrism and other.


Keywords


consumer behavior; new trends

Full Text:

PDF (Język Polski)

References


Antonides G., Raaij W.F. van, Zachowania konsumenta. Podręcznik akademicki, PWN, Warszawa 2003.

Baran R., Marciniak B., Taranko T., Postawy konsumentów wobec marek pochodzenia polskiego i zagranicznego, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2017.

Bywalec C., Konsumpcja a rozwój gospodarczy i społeczny, C.H. Beck, Warszawa 2010.

Grzega U., Kieżel E., Trendy w zachowaniach konsumentów, [w:] M. Bartosik-Purgat (red.), Zachowania konsumentów. Globalizacja, nowe technologie, aktualne trendy, otoczenie społeczno-kulturowe, PWN, Warszawa 2017.

GUS, Mały Rocznik Statystyczny Polski 2017, Warszawa 2017.

Kiełczewski D., Zmiany zachowań konsumenckich jako czynnik zrównoważonego rozwoju, „Handel Wewnętrzny” 2012, nr 5.

Kieżel E. (red.), Konsument i jego zachowania na rynku europejskim, PWE, Warszawa 2010.

Łuczka-Bakuła W., Decyzje zakupu na rynku żywności a świadomość i zachowania proekologiczne konsumentów, „Handel Wewnętrzny” 2011, nr 3.

Mróz B., Konsument w globalnej gospodarce. Trzy perspektywy, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2013.

Schiffman L.G., Kanuk L.L., Consumer Behavior, Pearson Prentice Hall, Englewood Cliffs, New York 1994.

Sobczyk G., Zachowania konsumenckie w warunkach kryzysu (na przykładzie województwa lubelskiego), „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie. Seria Ekonomia” 2013, nr 1.

Solomon M.R., Zachowania i zwyczaje konsumentów, One Press, Gliwice 2006.

Stasiuk K., Maison D., Psychologia konsumenta, PWN, Warszawa 2014.

Wolanin-Jarosz E., Etnocentryzm konsumencki w środowisku międzynarodowym – studium rynkowe Euroregionu Karpackiego, Difin, Warszawa 2015.

Zalega T., Nowe trendy w zachowaniach konsumpcyjnych miejskich gospodarstw domowych w okresie kryzysu, „Marketing i Rynek” 2013, nr 8.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2018.52.1.171
Data publikacji: 2018-06-20 09:41:12
Data złożenia artykułu: 2018-02-09 08:48:13


Statistics


Total abstract view - 1336
Downloads (from 2020-06-17) - PDF (Język Polski) - 0

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2018 Genowefa Sobczyk

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.