Mutual Competiveness between Cooperative Banks and Cooperative Savings and Credit Unions on the Base of Location the Outlets

Maria Magdalena Golec, Arkadiusz Kulig

Abstract


Cooperative Banks and Cooperative Savings and Credit Unions are the two categories of Polish credit cooperatives that offer similar financial services to the limited customer segment. The aim of the study was to examine the degree of competitiveness of the cooperatives based on the location of the outlets of these institutions. The research proved that the scope of the competitiveness of the Cooperative Banks and Cooperative Savings and Credit Unions depends on the size of the towns, in which the outlets are located. In villages and small towns dominate Cooperative Banks. In medium-sized cities we noted the overlapping distribution network with a predominance of the Cooperative Banking institutions. The Credit Unions compete with the Cooperative Banks directly in the larger cities.


Keywords


cooperative banks; cooperative savings and credit unions; competiveness

Full Text:

PDF (Język Polski)

References


Golec M.M., Spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe na rynku usług finansowych w Polsce, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Poznań 2004.

Golec M.M., Zmiany regulacyjne w spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych a ich oferta depozytowa, „Ekonomia i Zarządzanie” 2014, nr 3.

Kata R., Stabilność finansowa banków spółdzielczych w warunkach niestabilności rynków finansowych, [w:] A. Alińska, B. Pietrzak (red.), Stabilność systemu finansowego – instytucje, instrumenty, uwarunkowania, CeDeWu, Warszawa 2012.

Łukasiak-Malicka J., Działania Nadwiślańskiego Banku Spółdzielczego w Czerwińsku nad Wisłą na rzecz społeczności lokalnej, [w:] M. Stefański (red.), Działania banków spółdzielczych na rzecz rozwoju lokalnego w Polsce, Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna we Włocławku, Włocławek 2014.

Łukasiak-Malicka J., Malicki P., Analiza pozycji konkurencyjnej banków spółdzielczych na tle wybranych instytucji sektora finansowego w Polsce, [w:] M. Stefański (red.), Banki spółdzielcze w Polsce w warunkach kryzysu finansowego i gospodarczego, Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna we Włocławku, Włocławek 2010.

Pytania dodatkowe, „Monitor Bankowy” 2014, http://zbp.pl/public/repozytorium/Menu_gorne/Raporty/Monitor/mb06_14.pdf [data dostępu: 26.03.2015].

Siudek T., Bankowość spółdzielcza w Polsce i wybranych krajach Unii Europejskiej – wymiar ekonomiczny, organizacyjny i społeczny, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2011.

Szelągowska A., Polska bankowość spółdzielcza – wczoraj, dziś i jutro, [w:] A. Szelągowska (red.), Współczesna bankowość spółdzielcza, CeDeWu, Warszawa 2011.

Ustawa z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (Dz. U. 2012, poz. 855 z późn. zm.).

Węcławski J., Banki spółdzielcze w konkurencyjnym otoczeniu, „Annales UMCS. Sectio H” 2010, Vol. XLIV.

Woźniewska G., Potencjał konkurencyjności banku spółdzielczego, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2011.

Woźniewska G., Składniki potencjału konkurencyjności banku spółdzielczego – na podstawie wyników badania ankietowego, „Finanse” 2010, nr 1(2).

Zalcewicz A., Bank lokalny. Studium prawne, Difin, Warszawa 2013.

Żółtowski W., Bank lokalny, CeDeWu, Warszawa 2011.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2015.49.4.145
Data publikacji: 2016-01-28 11:03:28
Data złożenia artykułu: 2015-06-02 19:09:32


Statistics


Total abstract view - 1007
Downloads (from 2020-06-17) - PDF (Język Polski) - 0

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2016 Maria Magdalena Golec, Arkadiusz Kulig

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.