Wzajemna konkurencyjność banków spółdzielczych i spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych na podstawie lokalizacji placówek

Maria Magdalena Golec, Arkadiusz Kulig

Streszczenie w języku polskim


Banki spółdzielcze i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe stanowią dwie kategorie polskich spółdzielni kredytowych oferujące podobne usługi finansowe do zbliżonego segmentu klientów. Celem opracowania stało się zbadanie stopnia konkurencyjności tych spółdzielni w oparciu o badanie lokalizacji placówek tych instytucji. Na podstawie przeprowadzonego badania należy stwierdzić, iż zakres konkurencyjności banków spółdzielczych i spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych zależy od wielkości miejscowości, w których organizowane są placówki. Na wsiach oraz w małych miasteczkach zdecydowanie dominują banki spółdzielcze, w średniej wielkości miastach zdiagnozowano pokrywanie się sieci dystrybucji jednak z przewagą placówek banków spółdzielczych, zaś w większych miastach znacznie częściej lokowane są placówki kas w bezpośredniej konkurencji wobec banków spółdzielczych. 


Słowa kluczowe


banki spółdzielcze; spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe; konkurencyjność

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Golec M.M., Spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe na rynku usług finansowych w Polsce, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Poznań 2004.

Golec M.M., Zmiany regulacyjne w spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych a ich oferta depozytowa, „Ekonomia i Zarządzanie” 2014, nr 3.

Kata R., Stabilność finansowa banków spółdzielczych w warunkach niestabilności rynków finansowych, [w:] A. Alińska, B. Pietrzak (red.), Stabilność systemu finansowego – instytucje, instrumenty, uwarunkowania, CeDeWu, Warszawa 2012.

Łukasiak-Malicka J., Działania Nadwiślańskiego Banku Spółdzielczego w Czerwińsku nad Wisłą na rzecz społeczności lokalnej, [w:] M. Stefański (red.), Działania banków spółdzielczych na rzecz rozwoju lokalnego w Polsce, Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna we Włocławku, Włocławek 2014.

Łukasiak-Malicka J., Malicki P., Analiza pozycji konkurencyjnej banków spółdzielczych na tle wybranych instytucji sektora finansowego w Polsce, [w:] M. Stefański (red.), Banki spółdzielcze w Polsce w warunkach kryzysu finansowego i gospodarczego, Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna we Włocławku, Włocławek 2010.

Pytania dodatkowe, „Monitor Bankowy” 2014, http://zbp.pl/public/repozytorium/Menu_gorne/Raporty/Monitor/mb06_14.pdf [data dostępu: 26.03.2015].

Siudek T., Bankowość spółdzielcza w Polsce i wybranych krajach Unii Europejskiej – wymiar ekonomiczny, organizacyjny i społeczny, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2011.

Szelągowska A., Polska bankowość spółdzielcza – wczoraj, dziś i jutro, [w:] A. Szelągowska (red.), Współczesna bankowość spółdzielcza, CeDeWu, Warszawa 2011.

Ustawa z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (Dz. U. 2012, poz. 855 z późn. zm.).

Węcławski J., Banki spółdzielcze w konkurencyjnym otoczeniu, „Annales UMCS. Sectio H” 2010, Vol. XLIV.

Woźniewska G., Potencjał konkurencyjności banku spółdzielczego, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2011.

Woźniewska G., Składniki potencjału konkurencyjności banku spółdzielczego – na podstawie wyników badania ankietowego, „Finanse” 2010, nr 1(2).

Zalcewicz A., Bank lokalny. Studium prawne, Difin, Warszawa 2013.

Żółtowski W., Bank lokalny, CeDeWu, Warszawa 2011.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2015.49.4.145
Data publikacji: 2016-01-28 11:03:28
Data złożenia artykułu: 2015-06-02 19:09:32


Statystyki


Widoczność abstraktów - 895
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 0

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2016 Maria Magdalena Golec, Arkadiusz Kulig

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.