Wpływ ustanowienia G-SIIs na funkcjonowanie sektora ubezpieczeniowego – wybrane aspekty

Robert Kurek

Streszczenie w języku polskim


W opracowaniu została dokonana ogólna charakterystyka założeń inicjatywy przewidującej specjalny tryb nadzoru nad zakładami ubezpieczeń kreującymi ryzyko systemowe – G-SIIs oraz wybrane aspekty potencjalnego wpływu tej inicjatywy na rynek ubezpieczeniowy. Potencjalny wpływ został przedstawiony w układzie pozytywnego i negatywnego oddziaływania na instytucje nadzorujące i zakłady ubezpieczeń. W konkluzji należy podkreślić, że rozwiązania przewidziane dla niewielkiej liczby zakładów ubezpieczeń mogą pośrednio wpłynąć na funkcjonowanie globalnego rynku ubezpieczeniowego.


Słowa kluczowe


ubezpieczenia; nadzór; ryzyko systemowe

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bednarczyk T.H., Identyfikacja ubezpieczycieli ważnych systemowo, „Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska. Sectio H” 2013, Vol. XLVII, z. 3.

Cooter R., Ulen T., Law and Economics, Addison Wesley, Boston 2004.

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/89/UE z dnia 16 listopada 2011 r. w sprawie zmiany dyrektyw 98/78/WE, 2002/87/WE, 2006/48/WE i 2009/138/WE w odniesieniu do dodatkowego nadzoru nad podmiotami finansowymi konglomeratu finansowego.

FSB, Global Systemically Important Insurers (G-SIIs) and the Policy Measures that Will Apply to Them, Basel 2013.

FSB, Key Attributes of Effective Resolution Regimes for Financial Institutions, October 2011, www.financialstabilityboard.org/wp-content/uploads/r_111104cc.pdf?page_moved=1 [data dostępu: 10.06.2015].

IAIS, Global Systemically Important Insurers: Initial Assessment Methodology, 2013a, http://iaisweb.org/index.cfm?event=getPage&nodeId=25233 [data dostępu: 10.06.2015].

IAIS, Global Systemically Important Insurers: Policy Measures, Basel, 18 July 2013b.

IAIS, Global Systemically Important Insurers: Proposed Assessment Methodology, Basel, May 2012a.

IAIS, Macroprudential Surveillance in the Insurance Sector, Basel, May 2012b.

Nadolska A., Miejsce i rola organu nadzoru makroostrożnościowego w europejskim i krajowym systemie nadzoru nad rynkiem finansowym, „Zeszyty Prawnicze” 2014, nr 3(43).

Postal A.D., Analyst: Pru Hopes to Avoid SIFI Status, 2011, www.lifehealthpro.com/2011/06/10/analyst-pru-hopes-to-avoid-sifi-status [data dostępu: 17.09.2014].

Zalecenie Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego z dnia 4 kwietnia 2013 r. w sprawie celów pośrednich i instrumentów polityki makroostrożnościowej (ERRS/2013/1) 2013/C 170/01.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2015.49.4.319
Data publikacji: 2016-01-28 11:03:38
Data złożenia artykułu: 2015-06-03 06:40:49


Statystyki

Widoczność abstraktów - 274
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 0

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2016 Robert Kurek

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.