Struktura oszczędności finansowych gospodarstw domowych w Polsce w latach 2000–2014

Paweł Kulpaka

Streszczenie w języku polskim


Artykuł został poświęcony analizie wielkości i struktury oszczędności finansowych gospodarstw domowych w Polsce w latach 2000–2014. Struktura pracy jest podporządkowana tak sformułowanemu celowi badawczemu. Opracowanie składa się ze wstępu, dwóch części i krótkiego zakończenia. Pierwsza część pracy jest poświęcona badaniu wybranych teorii ekonomicznych zajmujących się oszczędnościami. Przedmiotem krótkiej analizy są kolejno: ekonomia klasyczna i neoklasyczna, ekonomia keynesowska, hipoteza cyklu życia oszczędności Franco Modiglianiego, teoria dochodu permanentnego Miltona Friedmana oraz teorie portfelowe. W drugiej części przebadano wielkość oraz strukturę oszczędności finansowych gospodarstw domowych w Polsce w latach 2000–2014. Podsumowanie oraz najważniejsze wnioski wynikające z pracy znajdują się w zakończeniu.


Słowa kluczowe


oszczędności; gospodarstwa domowe; depozyty bankowe; fundusze inwestycyjne; fundusze emerytalne

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Abel A., The Collected Papers of Franco Modigliani. Essays in Macroeconomics, The MIT Press, Chicago 1980.

Abel A., The Collected Papers of Franco Modigliani. The Life Cycle Hypothesis of Savings, The MIT Press, Chicago 1986.

Bartkowiak R., Historia myśli ekonomicznej, PWE, Warszawa 2008.

Friedman M., A Theory of the Consumption Function, National Bureau of Economic Research, Princeton University Press, Princeton 1957.

Friedman M., Friedman R., Wolny wybór, Aspekt, Sosnowiec 2009.

Harris M., Raviva A., The Theory of Capital Structure, “Journal of Finance” 1991, Vol. 46, No. 1.

Keynes J.M., Ogólna teoria zatrudnienia, procentu i pieniądza, PWN, Warszawa 2003.

Rószkiewicz M., Objective and Subjective Factors Shaping Saving Behaviours – the Case of Polish Households, “International Journal of Consumer Studies” 2014, Vol. 38, Issue 6.

Turgot A.R.J., O tworzeniu i podziale bogactw, Gebethner i Wolff, Warszawa 1927.

www.analizy.pl [data dostępu: 26.04.2015].

www.knf.gov.pl [data dostępu: 26.04.2015].

www.mf.gov.pl [data dostępu: 26.04.2015].

www.nbp.pl [data dostępu: 26.04.2015].
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2015.49.4.311
Data publikacji: 2016-01-28 11:03:37
Data złożenia artykułu: 2015-06-04 20:58:49

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2016 Paweł Kulpaka

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.