Rola zysku całkowitego w ocenie rentowności przedsiębiorstwa

Artur Sajnóg

Streszczenie w języku polskim


Głównym celem opracowania jest zbadanie roli i znaczenia kategorii zysku całkowitego w kształtowaniu rentowności giełdowych spółek akcyjnych. Wiodącym nurtem badań o charakterze teoretyczno-empirycznym jest próba weryfikacji hipotezy, iż zysk całościowy, prezentowany w sprawozdaniu z całkowitych dochodów spółek akcyjnych, może być bardziej adekwatną miarą stosowaną w ocenie ich rentowności. Mając na uwadze potrzebę weryfikacji postawionej hipotezy badawczej na polskim rynku kapitałowym, badaniem zostały objęte spółki notowane na GPW w Warszawie z indeksu WIG30 (stan na 1 maja 2015 r.). Diagnoza została przeprowadzona na podstawie kwartalnych sprawozdań finansowych z lat 2009–2014.


Słowa kluczowe


zysk całkowity; rentowność; efektywność; spółki giełdowe

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bednarski L., Analiza finansowa w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 2007.

Bednarski L., Analiza rentowności przedsiębiorstwa, [w:] L. Bednarski, R. Borowiecki, J. Duraj, E. Kurtys, T. Waśniewski, B. Wersty (red.), Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2003.

Biddle G., Choi J.H., Is Comprehensive Income useful?, “Journal of Contemporary Accounting & Economics” 2006, No. 2(1) [http://dx.doi.org/10.1016/S1815-5669(10)70015-1, data dostępu: 10.04.2015].

Buk H., Zróżnicowana informacja o dochodach spółki w zależności od stosowanych standardów sprawozdawczości finansowej, [w:] J. Duraj (red.), Instrumenty kształtowania dochodowości i rentowności przedsiębiorstwa, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica” 2013, nr 278.

Burzym E., Pomiar i ocena rentowności przedsiębiorstw przemysłowych, PWE, Warszawa 1971.

Chambers D., Linsmeier T., Shakespeare C., Sougiannis T., An Evaluation of SFAS No. 130 Comprehensive Income Disclosure, “Review of Accounting Studies” 2007, No. 12 [http://dx.doi.org/10.1007/s11142-007-9043-2, data dostępu: 10.04.2015].

Dębski W., Teoretyczne i praktyczne aspekty zarządzania finansami przedsiębiorstwa, WN PWN, Warszawa 2005.

Dhaliwal D., Subramanyam K.R., Trezevant R., Is Comprehensive Income Superior to Net Income as a Measure of Firm Performance, “Journal of Accounting and Economics” 1999, No. 26 [http://dx.doi.org/10.1016/S0165-4101(98)00033-0, data dostępu: 10.04.2015].

Dobija M., Rachunkowość zarządcza i controlling, PWN, Warszawa 2002.

Duraj J., Sajnóg A., Rentowność kapitału własnego giełdowych spółek przemysłowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2011.

Fischer T., Wenzel J., Publizität von Werttreibern im Value Reporting. Ergebnisse einer empirischen Studie, “Controlling” 2005, Nr. 1.

Gierusz J., Koszty i przychody w świetle nadrzędnych zasad rachunkowości, ODDK, Gdańsk 2005.

Hirst D.E., Hopkins P.E., Comprehensive Income Disclosure and Analysts’ Valuation Judgements, “Journal of Accounting Research” 2007, No. 36(3).

Kanagaretman K., Mathieu R., Shehata M., Usefulness of Comprehensive Income Reporting in Canada, “Journal of Accounting and Public Policy” 2009, No. 28.

Marcinkowska M., Ocena działalności instytucji finansowych, Difin, Warszawa 2007.

Pellens B., Rockholz C., Stienemann M., Marktwertorientiertes Konzerncontrolling in Deutschland – Eine empirische Untersuchung, “Der Betrieb” 1997, Nr. 39.

Szychta A., Rosa D. de la, Comprehensive Income Presentation Under IAS 1: the Reporting Practices of the Largest Companies Listed on the Warsaw Stock Exchange, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości” 2012, nr 68.

Waśniewski T., Skoczylas W., Analiza rentowności przedsiębiorstwa, „Rachunkowość” 1993, nr 9.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2015.49.4.505
Data publikacji: 2016-01-28 11:03:47
Data złożenia artykułu: 2015-06-06 13:50:41


Statystyki

Widoczność abstraktów - 226
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 0

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2016 Artur Sajnóg

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.