Źródła finansowania spółek z sektora MSP na rynku NewConnect w latach 2010–2013

Magdalena Dąbkowska

Streszczenie w języku polskim


Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa odgrywają coraz większą rolę w gospodarce. Starają się pozyskiwać coraz więcej funduszy z różnych źródeł. Jednym z nich jest emisja akcji na rynku NewConnect. W artykule przedstawiono sposoby finansowania przedsiębiorstw z sektora MSP, które w latach 2010–2013 były na rynku NewConnect. Zostały także zaprezentowane ich wskaźniki zadłużenia, dzięki którym można ocenić sytuację firm.


Słowa kluczowe


źródła finansowania; finansowanie MSP; NewConnect

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bień W., Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa 2000.

Biuletyny Statystyczne NewConnect z lat 2010–2013.

Dębski W., Zarządzanie finansami, t. 1: Instrumenty finansowe, analiza finansowa, planowanie finansowe, efektywność inwestycji, Centrum Informacji Menedżera, Warszawa 1997.

Kaczmarek T., Finanse przedsiębiorstw: teoria i praktyka, Wolters Kluwer, Warszawa 2014.

Kordela D., NewConnect – rynek giełdowy dla małych i średnich przedsiębiorstw, CeDeWu, Warszawa 2013.

Matejun M., Szymańska K., Finansowanie i wspomaganie rozwoju firm sektora MSP, „Zarządzanie małą i średnią firmą w teorii i w ćwiczeniach”, Difin, Warszawa 2012.

Mikołajczyk B., Kurczewska A., Rynek NewConnect w Polsce na tle innych rynków alternatywnych w Europie, „Finansowy Kwartalnik Internetowy e-Finanse” 2010, Vol. 6, nr 3.

Myers S., Capital structure puzzle, 1984, www.nber.org/papers/w1393.pdf [data dostępu: 10.10.2015].

Nowak M., Finansowanie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce i krajach Unii Europejskiej, Prace Instytutu Prawa i Administracji Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie „Studia Lubuskie”, Sulechów 2005.

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych).

Szyszko J., Szczepański J. (red.), Finanse przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2003.

Zadura-Lichota P. (red.), Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2012–2013, PARP, Warszawa 2014.

Zakrzewska-Bielawska A., Konwaluk A., Wykorzystanie i ocena wybranych form finansowania w małych firmach transportowych, „Teoria i praktyka zarządzania rozwojem organizacji”, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2008.

Ziemba M., Ocena atrakcyjności źródeł finansowania działalności podmiotów sektora MSP, „Folia Oeconomica” 2010, Vol. 260.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2015.49.4.97
Data publikacji: 2016-01-28 11:03:26
Data złożenia artykułu: 2015-06-11 14:14:13

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2016 Magdalena Dąbkowska

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.