Working Capital and Financial Liquidity of Companies Listed on the Warsaw Stock Exchange. Study Results

Jacek Jaworski, Leszek Czerwonka

Abstract


The paper examines the impact of the leverage, working capital, and cash conversion cycle on financial liquidity. For this aim panel analysis based on data from financial statements of 345 companies listed on the Warsaw Stock Exchange in the years 1998–2016 was used. The obtained results indicate that liquidity significantly depends on the debt ratio and the size of net working capital. In the first case, it is a negative relationship, the second one is positive. In the case of impact of the cash conversion cycle on the liquidity, the established dependencies do not allow for the formulation of unambiguous conclusions.


Keywords


working capital; financial liquidity; the Warsaw Stock Exchange

Full Text:

PDF (Język Polski)

References


Baza Notoria Serwis, http://ir.notoria.pl [dostęp: 17.11.2017].

Bolek M., Wolski R., Związek cyklu konwersji gotówki ze wskaźnikami płynności przedsiębiorstw notowanych na GPW w Warszawie, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” 2011, nr 158.

Czerwonka L., Jaworski J., Determinanty struktury kapitału przedsiębiorstw. Przegląd literatury, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” 2017, nr 478.

Ebben J.J., Johnson A.C., Cash Conversion Cycle Management in Small Firms: Relationships with Liquidity, Invested Capital, and Firm Performance, “Journal of Small Business & Entrepreneurship” 2011, Vol. 24(3), DOI: https://doi.org/10.1080/08276331.2011.10593545.

Frieder L., Martell R., On capital structure and the liquidity of a firm’s stock, Working paper, Purdue University 2006.

Gallinger G.W., The Current and Quick Ratios: Do They Stand up to Scrutiny?: Drop the Current Ratio – Pick up the CCC, “Business Credit” 1997, May.

GUS, Wskaźniki makroekonomiczne, http://stat.gov.pl/wskazniki-makroekonomiczne [dostęp: 5.01.2018].

Jaworski J., Teoria i praktyka zarządzania finansami przedsiębiorstw, CeDeWu, Warszawa 2017.

Jaworski J., Czerwonka L., Determinanty struktury kapitału przedsiębiorstw notowanych na GPW w Warszawie. Sektor usług, „Annales UMCS. Sectio H” 2017, nr 4, DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2017.51.4.133.

Kamath R., How Useful are Common Liquidity Measures?, “Journal of Cash Management” 1989, January/February.

Kufel T., Ekonometria. Rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem programu GRETL, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.

Lipson M., Mortal S., Liquidity and capital structure, “Journal of Financial Markets” 2009, Vol. 12(4), DOI: https://doi.org/10.1016/j.finmar.2009.04.002.

Lyroudi K., McCarty D., An Empirical Investigation of the Cash Conversion Cycle of Small Business Firms, “The Journal of Small Business Finance” 1993, Vol. 2.

Mazur K., The Determinants of Capital Structure Choice: Evidence from Polish Companies, “International Advances in Economic Research” 2007, Vol. 13(4), DOI: https://doi.org/10.1007/s11294-007-9114-y.

Michalski G., Wartość płynności w bieżącym zarządzaniu finansami, CeDeWu, Warszawa 2014.

Ng C.K., Smith J.K., Smith R.L., Evidence on the determinants of credit terms used in interfirm trade, “Journal of Finance” 1999, No. 54.

Pawlonka T., Płynność finansowa a cykl konwersji gotówki w wybranych przedsiębiorstwach branży mięsnej, „Roczniki Nauk Rolniczych. Seria G” 2011, t. 98.

Sierpińska M., Jachna T., Metody podejmowania decyzji finansowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.

Udomsirikul P., Jumreornvong S., Jiraporn P., Liquidity and capital structure: The case of Thailand, “Journal of Multinational Financial Management” 2011, No. 21.

Wasilewski M., Sytuacja finansowa przedsiębiorstw rolniczych w zależności od relacji kapitału obrotowego do zysku netto, „Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej” 2006, nr 61.

Wędzki, D., Strategie płynności finansowej przedsiębiorstwa, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003.

Wilimowska Z., Wilimowski M., Wpływ czynników mikroekonomicznych na zarządzanie strukturą kapitałową polskich przedsiębiorstw, [w:] R. Knosala (red.), Komputerowo zintegrowane zarządzanie, t. 2, Oficyna Wydawnicza PTZP, Opole 2010.

Wilner B.S., The exploitation of relationship in financial distress: The case of trade credit, “Journal of Finance” 2000, No. 55.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2018.52.3.29-38
Data publikacji: 2018-11-07 08:13:23
Data złożenia artykułu: 2018-04-07 19:37:06


Statistics


Total abstract view - 1360
Downloads (from 2020-06-17) - PDF (Język Polski) - 0

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2018 Jacek Jaworski, Leszek Czerwonka

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.