Zarządzanie ryzykiem braku zgodności w banku – pomiar czy monitorowanie?

Ewa Łosiewicz-Dniestrzańska

Streszczenie w języku polskim


Ryzyko braku zgodności należy do grupy ryzyk trudno mierzalnych i nie można go całkowicie wyeliminować z działalności banku, pozostaje zatem konieczność akceptacji jakiegoś dopuszczalnego jego poziomu. Dlatego w procesie zarządzania ryzykiem braku zgodności pewnym rozwiązaniem jest opracowanie mapy ryzyka z dopuszczalnym akceptowanym poziomem odniesienia tego ryzyka, a do porównywania wartości są wykorzystywane wskaźniki ilościowe. W artykule podkreślono problem pomiaru ryzyka braku zgodności w banku oraz zwrócono uwagę na monitorowanie ryzyka w procesie zarządzania nim.

 

 


Słowa kluczowe


bankowość; zgodność z regulacjami; ryzyko braku zgodności

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Are Companies Using the Right Metrics to Measure Compliance Risk?, “Risk & Compliance Journal” 2013, deloitte.wsj.com/riskandcompliance/2013/09/04/are-companies-using-the-right-metrics-to-measure-compliance-risk [data dostępu: 04.09.2015]

Birindelli G., Ferretti P., Compliance Risk in Italian Banks: the Results of a Survey, “Journal of Financial Regulation and Compliance” 2008, No. 16 (4).

Controlling Risk and Improving Effectiveness, A report from the Economist Intelligence Unit Sponsored by Oracle, “The Economist” 2006.

Kochański B., Pomiar ryzyka bankowego – propozycja typologii, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego” 2013, nr 761.

Kroll K., Measuring the Effectiveness of Compliance, “Complianceweek” 2012, April, www.pwc.com/en_US/us/risk-assurance-services/assets/pwc-cw-measuring-effectiveness-of-compliance-kipp.pdf [data dostępu: 04.09.2015].

Let’s Make a Difference: Managing Compliance and Operational Risk in the New Environment, PWC FS Viewpoint, August 2013, www.pwc.com/fsi [data dostępu: 04.09.2015].

Łosiewicz-Dniestrzańska E., Monitorowanie poziomu niezadowolenia klientów banku z zastosowaniem systemu ADONIS, [w:] P. Karpuś, J. Węcławski (red.), Problemy rozwoju rynku finansowego w aspekcie wzrostu gospodarczego, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2007.

Łosiewicz-Dniestrzańska E., Ryzyko braku zgodności w banku, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H” 2014, Vol. 48, z. 4.

Makowicz B., Compliance w przedsiębiorstwie, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2011.

Metodyka badania i oceny nadzorczej banków komercyjnych, zrzeszających oraz spółdzielczych (metodyka BION), Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, 24 kwietnia 2015.

Neil M., Using “Risk Maps” to Visually Model & Communicate Risk, 2013, www.agenarisk.com/resources/Using_Risk_Maps.pdf [data dostępu: 04.09.2015].

O’Neill A., An Action Framework for Compliance and Governance, “Clinical Governance: An International Journal” 2014, No. 19(4).

Operational Risk Management Policy, 2015, www.bstdb.org/about-us/%20key-documents/Operational_Risk_Management_policy.pdf [data dostępu: 04.09.2015].

Patchin C., Carey M., Risk Assessment in Practice, Deloitte & Touche LLP, 2012, www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/global/Documents/Governance-Risk-Compliance/dttl-grc-riskassessmentinpractice.pdf [data dostępu: 04.09.2015].

Risk-based Compliance, 2008, www.betterregulation.nsw.gov.au [data dostępu: 04.09.2015].

Risk Management & Compliance Framework, 2014, www.canterbury.ac.nz/ucpolicy/GetPolicy.aspx?file=Risk-Management-And-Compliance-Framework.pdf [data dostępu: 04.09.2015].

Sollis R., Value at Risk: a Critical Overview, “Journal of Financial Regulation and Compliance” 2009, Vol. 17, Issue 4.

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (t.j. z dnia 26 listopada

r.).

www.boc-eu.com [data dostępu: 04.09.2015].

Zgodność i funkcja zapewnienia zgodności w bankach, Komitet Bazylejski ds. Nadzoru Bankowego, Bank Rozrachunków Międzynarodowych, kwiecień 2005.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2015.49.4.347
Data publikacji: 2016-01-28 11:03:39
Data złożenia artykułu: 2015-06-12 00:34:49


Statystyki

Widoczność abstraktów - 288
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 0

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2016 Ewa Łosiewicz-Dniestrzańska

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.