Strenghtening of Protection of Unsolvent Touroperators Consumers in Poland vs. the Concept of Creation of the Tourist Guarantee Fund

Elżbieta Jadwiga Wanat-Połeć, Grażyna Anna Sordyl

Abstract


In the paper the analysis of the solutions existing in Poland regarding clients’ protection of insolvent tour-operators has been carried out. Furthermore, the need to create the touristic guarantee fund as a crucial element to strengthen the rights of clients using services of touristic operators has been presented. Polish system of protection of tourist services consumers is not significantly different to the modes adopted in other EU countries: it guarantees covering costs of return trips from tourist events and compensates prepaid payments corresponding to not realized part of the tourist event in case of a tour-operator’s insolvency. The only one, however significant, difference is the lack of a tour-operator’s insolvency compensation provided by a guarantee institution in a form of the touristic guarantee fund. The authors of this paper assumed that allocation of tasks dedicated to a touristic guarantee fund in the Insurance Guarantee Fund (IGF) could effectively strenghten financial security system and trust to the tourist market in Poland in general. IGF’s twenty-five years experience in dealing with insolvencies on insurance market may constitute an appropriate basis to create effective supplementary mechanism of the tourist services consumer protection. Moreover, it will allow Poland to complete implementation of the 90/314/EEC directive of 1990 concerning organized travels, vacation and trips as well as to meet EU requirements in this field. Activities in this scope are all the more justified as the European Union Council adopted a general agreement on new directive regarding tourist events and arranged tourist services in December 2014.


Keywords


tourism market; insolvency tour operators; Tourist Guarantee Fund; the Insurance Guarantee Fund; travel insurance

Full Text:

PDF (Język Polski)

References


Betlej A., Polska potrzebuje promocyjnej kuracji, „Puls Biznesu”, 19 marca 2014, www.pb.pl/3604016,98356,polska-potrzebuje-promocyjnej-kuracji [data dostępu: 24.04.2015].

Betlej A., Upadłość biur podróży a ochrona interesów klientów, „INFOS BAS Zagadnienia społeczno-gospodarcze”, 12 września 2012, nr 16(130), Wydawnictwo Sejmowe dla Biura Analiz Sejmowych, Warszawa 2013.

Bober P., Analiza zmian na polskim rynku touroperatorów i pośredników turystycznych w latach 2007–2013, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia” 2014, nr 65.

Centralna Ewidencja Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych, stan na 31 stycznia 2013 r., https://turystyka.gov.pl/ceotipt/statystyki/statystyka/13/drukuj/1 [data dostępu: 27.04.2015].

Ciura G. (red.), Konferencja „System zabezpieczeń finansowych w turystyce – propozycje rozwiązań”, Warszawa, 25 listopada 2014 r., Biuro Analiz Sejmowych, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2015.

Dyrektywa Rady 90/314 z dnia 13 czerwca 1990 r. w sprawie zorganizowanych podróży, wakacji i wycieczek (Dz. Urz. WE L 158 z 23 czerwca 1990 r.).

Janocha M., Ochrona praw konsumenta będącego stroną umowy o imprezę turystyczną, „Studia z Zakresu Prawa, Administracji i Zarządzania UKW” 2013, t. 4 [http://repozytorium.ukw.edu.pl/handle/item/397, data dostępu: 24.04.2015].

Jezierska A., Wzmocnienie ochrony konsumentów usług turystycznych, 2015, www.rynek-turystyczny.pl/artykul/18746/wzmocnienie-ochrony-konsumentow-uslug-turystycznych.html [data dostępu: 05.05.2015].

Monkiewicz M., Bezpieczeństwo rynku ubezpieczeniowego UE a system gwarancyjny pewności ochrony ubezpieczeniowej. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2012.

Monkiewicz M., Ubezpieczeniowe fundusze gwarancyjne na rynkach światowych, Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa 2007.

Projekt założeń do Projektu ustawy o turystycznym funduszu gwarancyjnym, 17 kwietnia 2013, http://legislacja.rcl.gov.pl/docs//1/159829/159830/159831/dokument71554.pdf [data dostępu: 28.04.2015].

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 kwietnia 2013 r. w sprawie minimalnej wysokości sumy gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej wymaganej w związku z działalnością wykonywaną przez organizatorów turystyki i pośredników turystycznych (Dz. U. z dnia 29 kwietnia 2013 r., poz. 511).

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2013 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia na rzecz klientów w związku z działalnością wykonywaną przez organizatorów turystyki i pośredników turystycznych [Dz. U. z dnia 29 kwietnia 2013 r., poz. 510].

Sobolewski H., Bober P., Touroperatorzy w Polsce a wartość przedsiębiorstw turystycznych, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia” 2013, nr 64/1 [http://wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/64-2013/FRFU-64-t1-427.pdf, data dostępu: 28.04.2015].

Sobolewski H., Bober P., Ubezpieczenie w zarządzaniu ryzykiem w działalności touroperatora, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia” 2015, nr 73.

Statystyka niewypłacalności organizatorów turystyki i pośredników turystycznych w latach 1999–2014 (liczba niewypłacalności/liczba przypadków sprowadzania turystów), 2015, www.google.pl/?gws_rd=ssl#q=http%2F%2Fwww.legislacja.rcl.gov.pl%2Fdocs%2F%2F2%2F12268150%2F...%2Fdokument145220.do%2C [data dostępu: 28.04.2015].

Szypuła G., Turystyka rośnie szybciej niż gospodarka, 20 kwietnia 2015, www.rp.pl/artykul/1194955.html [data dostępu: 24.04.2015].

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U. z 2011 r., nr 171, poz. 1016 z późn. zm.).

Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U., nr 124, poz. 1152 z późn. zm.; t.j. z 26 marca 2013 r., Dz.U. z 2013 r., poz. 392).

Wanat-Połeć E., Sordyl G., Rola UFG w zmieniających się warunkach rynku ubezpieczeniowego, „Annales Uniwersitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H” 2013, Vol. XLVII, z. 3.

Working Document on the Council Directive 90/314 of 13 June 1990 on Package Travel,Package Holidays and Package Tours, Bruksela, 26 lipca 2007, www.eu-consumer-law.org/consumerstudy_part2b_en.pdf [data dostępu: 28.04.2015].

Zawistowska H., Systemy zabezpieczenia finansowego interesów nabywców imprez turystycznych na wypadek niewypłacalności ich organizatorów w państwach członkowskich UE, [w:] P. Cybula, J. Raciborski (red.), Turystyka a prawo. Aktualne problemy legislacyjne i konstrukcyjne, Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej, Sucha Beskidzka – Kraków 2008 [http://wtir.awf.krakow.pl/pdf/rozne/zaklad_prawa/turystyka_a_prawo/21-hanna_zawistowska.pdf, data dostępu: 28.04.2015].
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2015.49.4.633
Data publikacji: 2016-01-28 11:03:53
Data złożenia artykułu: 2015-06-15 23:04:49


Statistics


Total abstract view - 622
Downloads (from 2020-06-17) - PDF (Język Polski) - 0

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2016 Grażyna Anna Sordyl, Elżbieta Jadwiga Wanat-Połeć

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.