Kultura ryzyka w polskim sektorze bankowym na tle tendencji światowych

Stanisław Kasiewicz, Lech Kurkliński

Streszczenie w języku polskim


Artykuł jest poświęcony roli kultury ryzyka w zarządzaniu instytucjami bankowymi. Przedstawiono wybrane wyniki badań (generalnie nielicznych) i stosunek władz nadzorczych do tego zagadnienia zarówno w odniesieniu do skali międzynarodowej, jak i krajowej. Autorzy stawiają hipotezę, że diagnoza kultury ryzyka w sektorze bankowym znacząco uzupełnia rozpoznanie kluczowych problemów zarządzania ryzykiem, a w dalszej kolejności (po podjęciu stosownych działań) przyczynia się do poprawy jego skuteczności, efektywności. Uwzględnienie problematyki kultury ryzyka może też mieć wpływ na poprawę jakości regulacji sektora bankowego.


Słowa kluczowe


kultura ryzyka; sektor bankowy; Polska

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Ashraf B.N., Zheng C., Arshad S., Effects of national culture on bank risk-taking behavior, “Research in International Business and Finance” 2016, No. 37.

Banks E., Risk Culture: A Practical Guide to Building and Strengthening the Fabric of Risk Management, Palgrave Macmillan UK, London 2012, DOI: https://doi.org/10.1057/9781137263728.

Bianchi N., Farina V., Fiordelisi F., Risk Culture in Banks: Just Words?, November 2016, www.efmaefm.org/.../2017.../EFMA2017_0307_fullpaper.pdf [dostęp: 15.05.2018].

Bostanci Ö., Presentation of a risk culture framework and assessment of risk culture at Garanti Bank, Stockholm 2013.

Bussoli C., Influence of National Culture on Bank Risk-Taking in the European System, [w:] A. Caretta, F. Fiordelisi, P. Schwizer (eds.), Risk Culture in Banking, Palgrave Macmillan Studies in Banking and Financial Institutions, 2017.

Carretta A., Farina V., Schwizer P., Risk culture and banking supervision, “Journal of Financial Regulation and Compliance” 2017, No. 2.

Carretta A., Fiordelisi F., Schwizer P., Risk Culture in Banking, Palgrave Macmillan, London 2018.

CEBS, High level principles for risk management, Committee of European Banking Supervisors, London 2010.

Cox P., Soobiah D., An empirical investigation into the corporate culture of UK listed banks, “Journal of Financial Regulation and Compliance” 2018, No. 1.

Czerwonka M., Zróżnicowania kulturowe w zakresie awersji do strat, wybranych heurystyk i zniekształceń poznawczych, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach” 2016, nr 287.

Davidson O., Risk Culture, [w:] P.E.J. Green (ed.), Enterprise Risk Management, Elsevier, Butterworth-Heinemann 2015.

Dembinski H., Kryzys ekonomiczny a kryzys wartości, Wydawnictwo M, Kraków 2014.

Douglas M., Wildawsky A., Risk and Culture, University of California Press, 1983.

Ellul A., Yerramilli V., Stronger Risk Controls, Lower Risk: Evidence from U.S. Bank Holding Companies, “AXA Working Paper Series” 2010, No. 1.

EY, Shifting focus. Risk culture at the forefront of banking, Risk management survey of major financial institutions, 2014, www.ey.com/Publication/vwLUAssets/ey-shifting-focus-risk-culture-at-the-forefront-of-banking/$File/ey-shifting-focus-risk-culture-at-the-forefront-of-banking.pdf [dostęp: 12.04.2018].

Fritz-Morgenthal S., Hellmuth J., Packham N., Does risk culture matter? The relationship between risk culture indicators and stress, test results, “Journal of Risk Management in Financial Institutions” 2016, No. 1.

FSB, Guidance on Supervisory Interaction with Financial Institutions on Risk Culture. A Framework for Assessing Risk Culture, Financial Stability Board, 7 April 2014.

Hofstede G., Hofstede G.J., Kultury i organizacje, PWE, Warszawa 2007.

Houngbedjim A.M., How to Develop a Strong Risk Culture within Financial Institutions Leveraging on an Economic Capital Framework and BASEL III, International Finance Corporation, Washington DC, 19 December 2011.

IIF, Reform in the financial services industry: Strengthening Practices for a More Stable System. The Report of the IIF Steering Committee on Implementation (SCI), Institute of International Finance, London 2009.

Iwanicz-Drozdowska M. (red.), Zarządzanie ryzykiem bankowym, Poltext, Warszawa 2012.

Jackson P. (ed.), Risk Culture and Effective Risk Governance, Risk Books, London 2014.

Kasiewicz S., Teoria i praktyka zarządzania ryzykiem regulacyjnym w sektorze finansowym, Alterum, Warszawa 2016.

Kasiewicz S., Kurkliński L., Kultura ryzyka a kredyty o stałym oprocentowaniu, [w:] P. Masiukiewicz (red.), Strategie stóp procentowych w bankowości, ZBP, Warszawa 2017.

KNF, Projekt Rekomendacji Z dotyczącej zasad ładu wewnętrznego w bankach, Warszawa 2015.

Korombel A., Istota i znaczenie kultury ryzyka dla funkcjonowania organizacji, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego” 2013, nr 761.

Kurkliński L., Kapitał zagraniczny a kulturowe uwarunkowania zarządzania bankami w Polsce, C.H. Beck, Warszawa 2016.

Michet R., Effects of Culture on Firm Risk-Taking: A Cross-Country and Cross-Industry Analysis, International Monetary Fund, Washington DC, August 2012.

Palermo T., Power M., Ashby S., Navigating Institutional Complexity: The Production of Risk Culture in the Financial Sector, “Journal of Management Studies” 2017, No. 2.

Power M., Ashby S., Palermo T., Risk Culture in Financial Organizations. A Research Report, 2013, www.cimaglobal.com/Documents/Thought_leadership_docs/Organisational%20management/Risk-Culture-Report.pdf [dostęp: 28.02.2018].

PwC, Risk Culture: Where to from here? Risk Culture and Conduct Benchmarking Report, September 2015, www.pwc.com.au/pdf/2015-risk-culture-and-conduct-report.pdf [dostęp: 14.03.2018].

Ring P.J., Bryce C., McKinney R., Webb R., Taking notice of risk culture – the regulator’s approach, “Journal of Risk Research” 2016, No. 3.

Sheedy E., Griffin B., Risk governance, structures, culture, and behavior: A view from the inside, “Corporate Governance. An International Review” 2018, No. 1.

Sist F., Kalmi P., Risk-Taking of the European Banks in CEECs: The Role of National Culture and Stake vs. Shareholder View, [w:] A. Caretta, F. Fiordelisi, P. Schwizer (eds.), Risk Culture in Banking, Palgrave Macmillan Studies in Banking and Financial Institutions, 2017.

Solarz J.K., Stadne myślenie o stabilności finansowej, [w:] J.K. Solarz, E. Klamut (red.), Teoria stabilności finansowej. Test praktyki XXI wieku, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie” 2014, nr 9.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2018.52.3.39-50
Data publikacji: 2018-11-07 08:13:24
Data złożenia artykułu: 2018-05-14 14:37:40


Statystyki

Widoczność abstraktów - 590
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 0

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2018 Stanisław Kasiewicz, Lech Kurkliński

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.