Ocena wiarygodności wybranych metod dyskryminacyjnych w ocenie kondycji finansowej przedsiębiorstwa

Rafał Pitera

Streszczenie w języku polskim


Celem artykułu jest kompleksowa ocena możliwości prognostycznych metod dyskryminacyjnych wykorzystywanych w badaniu standingu finansowego przedsiębiorstw. Do osiągnięcia postawionego celu wykorzystano analizę danych empirycznych 50 przedsiębiorstw przy wykorzystaniu 10 modeli dyskryminacyjnych. Próbę przedsiębiorstw tworzyło 25 podmiotów wobec, których ogłoszono upadłość likwidacyjną w latach 2007 – 2015 oraz ich „zdrowych” odpowiedników. Przeprowadzone badania pozwoliły na otrzymanie wiarygodności poszczególnych modeli oraz ich ocenę pod kątem użyteczności wykorzystania w badaniu sytuacji finansowej przez osoby środowiska naukowego, jak również praktyków na co dzień zajmujących się analizą sytuacji finansowej przedsiębiorstw, potencjalnych i dotychczasowych inwestorów, audytorów, członków rady nadzorczej oraz biegłych rewidentów. Na podstawie wyników badań dokonano klasyfikacji modeli dyskryminacyjnych za ostatni okres badania według trafności prognoz.


Słowa kluczowe


kondycja finansowa, model dyskryminacyjny, modele wczesnego ostrzegania, upadłość przedsiębiorstw.

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Antonowicz P., Zastosowanie macierzy klasyfikacji przedsiębiorstw do oceny zdolności predykcyjnych 52 modeli z-score, „Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej”, nr 272/1, Zarządzanie i Marketing z. 17, Rzeszów 2010.

Appenzeller, D., Szarzec, K.., Prognozowanie zagrożenia upadłością polskich spółek publicznych, „Rynek Terminowy” nr 1, 2004.

Aziz M., Dar H., , Predicting corporate bankruptcy – where we stand?, „Corporate Governance Journal”, Vol. 6, No. 1, s.18-33, 2006.

Balina R., Skuteczność wybranych modeli dyskryminacyjnych na przykładzie branży robót budowlanych, [w:] Czas na pieniądz. Zarządzanie finansami. Upowszechnienie i transfer wyników badań, (pod red. D. Zarzeckiego), „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 689, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 50”, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2012.

Czapiewski L., Efektywność wybranych modeli dyskryminacyjnych w przewidywaniu trudności finansowych polskich spółek giełdowych [w:] Zarządzanie finansami – teoria i praktyka (pod red. B. Bernasia), Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 48, Wrocław 2009.

Czarny A., System wczesnego ostrzegania dla przedsiębiorstw przemysłu spożywczego [w:] Zarządzanie finansami firm – teoria i praktyka (pod red. B. Bernasia), „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” nr 48, Wrocław 2009.

Gajdka, J., Stos, D., Wykorzystanie analizy dyskryminacyjnej w ocenie kondycji finansowej przedsiębiorstwa [w:] R. Borowiecki (red). Restrukturyzacja w procesie przekształceń i rozwoju przedsiębiorstw, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Kraków 1996.

Gołębiowski G., Żywno K., Weryfikacja skuteczności modeli dyskryminacyjnych na przykładzie wybranych spółek giełdowych, „Współczesna Ekonomia” nr 7 2008.

Grzegorzewska E., Runowski H., 2008, Zdolności prognostyczne polskich modeli dyskryminacyjnych w badaniu kondycji finansowej przedsiębiorstw rolniczych. „Roczniki Nauk Rolniczych seria G, tom 95 zeszyt ¾, Warszawa 2008.

Hadasik D., Upadłość przedsiębiorstw w Polsce i metody jej prognozowania, Zeszyty Naukowe. Prace Habilitacyjne, Z.153, AE , Poznań 1998.

Hamrol M., Chodakowski J., Prognozowanie zagrożenia finansowego przedsiębiorstwa. Wartość predykcyjna polskich modeli analizy dyskryminacyjnej, „Badania Operacyjne i Decyzje” 2008.

Hołda, A., Prognozowanie bankructwa jednostki w warunkach gospodarki polskiej z wykorzystaniem funkcji dyskryminacyjnej ZH. „Rachunkowość” nr 5 2001.

Kisielińska J., Waszkowski A., Polskie modele do prognozowania bankructwa przedsiębiorstw i ich weryfikacja. Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej nr 82/2010, Warszawa 2010.

Kitowski J., Błędy i uproszczenia w prezentowaniu założeń metody Edwarda Altmana w krajowej literaturze przedmiotu [w:] Rachunek kosztów i pomiar dokonań (pod red. E. Nowaka i M. Nieplowicz). „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, nr 182, Wrocław 2011.

Kitowski J., Sposoby ujmowania kryterium specyfiki branżowej w metodach oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa, „Zarządzanie i Finanse” nr 4 2012.

Korol, T., Prognozowanie upadłości firm przy wykorzystaniu kursu dolara oraz logiki rozmytej, „Przegląd Organizacji” nr 1 2010.

Korol T., Systemy wczesnego ostrzegania przedsiębiorstw przed ryzykiem upadłości, Oficyna Wydawnicza Wolters Kluwer, Warszawa 2010.

Kowalak R., Badania stabilności wskaźników finansowych w modelach dyskryminacyjnych, „Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu” nr 798, Wrocław 1998.

Kowalak R., Rola systemów wczesnego ostrzegania w procesie podejmowania decyzji o restrukturyzacji przedsiębiorstwa, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 472, Wrocław 2017.

Kozłowski Ł., Jagiełło R., Zasady konstrukcji modelu dyskryminacyjnego identyfikującego ryzyko kredytowe, „Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej” nr 65, Warszawa 2006.

Krajewski M., Kierunki wykorzystania syntetycznych modeli ekonomicznych w ocenie przedsiębiorstwa, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości” tom 20 nr 76, Warszawa 2004.

Kuciński A., Wykorzystanie wielowymiarowych modeli dyskryminacyjnych do oceny kondycji finansowej przedsiębiorstw na przykładzie wybranych spółek notowanych na rynku NewConnect, „Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarzadzania Wiedzą”, nr 41, 2011.

Lichota W., Weryfikacja skuteczności diagnostycznej wybranych modeli analizy dyskryminacyjnej na przykładzie próby przedsiębiorstw z województwa podkarpackiego, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 472, Wrocław 2017.

Mączyńska, E., Ocena kondycji przedsiębiorstwa (Uproszczone metody), Życie Gospodarcze, nr 38 1994.

Mączyńska E., Zawadzki M., Dyskryminacyjne modele predykcji upadłości przedsiębiorstw, „Ekonomista” nr 2 2006.

Nowak E., Analiza sprawozdań finansowych, Warszawa 2005.

Pociecha J., Problemy prognozowania bankructwa firmy metodą analizy dyskryminacyjnej,” Acta Universitatis Lodziensis Folia Oeconomica” nr 205, Łódź 2007.

Pogodzińska M., Sojak S., Wykorzystanie analizy dyskryminacyjnej w przewidywaniu bankructwa przedsiębiorstw, [w:] Acta Universitatis Nicolai Copernici – Ekonomia XXV – Nauki Humanistyczno – Społeczne, Zeszyt 299/1995, Wyd. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 1995.

Prusak B., Nowoczesne metody prognozowania zagrożenia finansowego przedsiębiorstw, Difin, Warszawa 2005.

Rogowski W., Dylematy wykorzystania w warunkach polskich modeli oceny zagrożenia upadłością, [w:] Bankructwa przedsiębiorstw. Wybrane aspekty instytucjonalne (pod red. E. Mączyńskiej), Warszawa 2008.

Rogowski W., Możliwości wczesnego rozpoznawania symptomów zagrożenia zdolności płatniczej przedsiębiorstwa, „Bank i kredyt” nr 6 1999.

Sojak S., Stawicki J., Wykorzystanie metod taksonomicznych do oceny kondycji ekonomicznej przedsiębiorstw, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości”, t. 3 (59), Warszawa 2001.

Stos D., Gajdka J., Ocena kondycji finansowej polskich spółek publicznych w okresie 1998-2001 [w:] Czas na pieniądz. Zarządzanie finansami. Mierzenie wyników i wycena przedsiębiorstw (pod red. D. Zarzeckiego), Szczecin 2003.

Zaleska M., Ocena ekonomiczno-finansowa przedsiębiorstwa przez analityka bankowego, Warszawa 2002.

Zarzecki D., Analiza dyskryminacyjna jako metoda oceny zagrożenia bankructwem [w:] Czas na pieniądz. Zarządzanie finansami. Mierzenie wyników i ocena przedsiębiorstw, tom 1, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2003.

Wierzba D., Wczesne wykrywanie przedsiębiorstw zagrożonych upadłością na podstawie wskaźników finansowych – teoria i badania empiryczne, „Zeszyty Naukowe” nr 9, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Informacyjnej w Warszawie, Warszawa 2000.

Wojnar J., Ocena skuteczności modeli analizy dyskryminacyjnej do prognozowania zagrożenia finansowego spółek giełdowych, „Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie”, Tarnów 2014.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2018.52.5.57-65
Data publikacji: 2019-05-10 10:46:38
Data złożenia artykułu: 2018-06-22 10:44:30

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2019 Rafał Pitera

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.