Effiiency of Public Hospitals – Considerations of the Essence and Research Problems

Agnieszka Kister

Abstract


Stakeholders of public hospitals are primarily interested in the outcome of treatments, but the manager of the organization, the hospital management body, contractors, financial institutions, employees and controlling institutions expect information collection consisting of fiancial and non-fiancial data. The processed data become useful information for, among other uses, analysing the level of patient satisfaction, basic economic indicators and the effects of treatment and remaining activities. The data are also useful in assessing the performance of tasks by a public hospital. All information enables a comprehensive assessment of the entity’s activities, and therefore an assessment of its effectiveness, which means that the organization can apply a holistic approach to measuring the results of medical and other activities. The aim of the article was to present the essence, types and research problems of the efficiency of a public hospital. One of the research methods used in the paper was the critical literature review. The article describes the concept of effectiveness and indicates its types. The results of the research provide answers to research questions concerning: the scope of measurement of hospital performance, the types of efficiency and efficiency research.</>


Keywords


effiiency; effiiency measurement; public hospital

Full Text:

PDF

References


Balcerzak, A.P., Pietrzak, M.b., Efektywność instytucji a jakość życia w warunkach globalnej gospodarki wiedzy, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” 2015, nr 405. DOI: 10.15611/pn.2015.405.16.

Bielski, M., Podstawy teorii organizacji i zarządzania, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2002.

Bratnicki, M., Frączkiewicz-Wronka, A., Efektywność organizacyjna i zarządzanie publiczne – wyłania jące się koncepcje, kluczowe wyzwania i kierunki dalszych badań w obszarze pomiaru efektywności, „Organizacja i Kierowanie” 2006, nr 3.

Charmes, A. et al., Measuring the efficiency of decision-making units, “European Journal of Operational Research” 1978, Vol. 6.

Cooper, W.W. et al., Handbook on Data Envelopment Analysis, Kluwer Academic Publishers, Boston 2004.

Cyfert, S., Krzakiewicz, K., Nauka o organizacji, TNOiK, Poznań 2009.

Ćwiąkała-Małys, A., Nowak, W., Wybrane metody pomiaru efektywności podmiotu gospodarczego, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2009.

Dercz, M., Rek, T., Ustawa o działalności leczniczej. Komentarz, ABC a Wolters Kluwer business, Warszawa 2012.

Dudycz, T., Osbert-Pociecha, G. (red.), Efektywność – rozważania nad istotą i pomiarem, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” 2010, nr 144.

Dyduch, W., Bratnicki, M., Tworzenie wartości oparte na twórczej strategii – zamysł koncepcyjny, sprzeczności, paradoksy i przesłanki dla teorii, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” 2016, nr 420.

Färe, R., Lovell, C.K., Measuring the technical effiiency of production, “Journal of Economic Theory” 1978, Vol. 19(1). DOI: 10.1016/0022-0531(78)90060-1.

Frączkiewicz-Wronka, A., Pomiar efektywności organizacji jako obszar konwergencji metod, narzędzi i instrumentów zarządzania między sektorami biznesowym a publicznym, „Organizacja i Zarządzanie: kwartalnik naukowy” 2010, nr 4.

Galama, T., Kapteyn, A., Author manuscript (Grossman’s missing health threshold), “Journal of Health Economics” 2011, Vol. 30(5). DOI: 10.1016/j.jhealeco.2011.06.004.

Głodziński, E., Efektywność w naukach o zarządzaniu. Przyczyny wieloznaczności i rekomendacje dotyczące ich ograniczenia, „Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Seria: Organizacja i Zarządzanie” 2015, nr 83.

Gorynia, M., Studia nad transformacją i internacjonalizacją gospodarki polskiej, Difin, Warszawa 2007.

Helms, M., Encyclopedia of Management, Thomson Gale, Detroit 2006.

Holly, R., Suchecka, J., Szpital publiczny w polskim systemie ochrony zdrowia. Zarządzanie i gospodarka finansowa, Agencja Wydawnicza SOWA, Łódź–Warszawa 2009.

Kisielewska, M., Pojęcie efektywności w metodach analizy granicznej, „Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego” 2008, nr 1.

Kolasa, K., Optymalna alokacja zasobów w ochronie zdrowia, ABC a Wolters Kluwer business, Warszawa 2012.

Kotarbiński, T., Traktat o dobrej robocie, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław–Warszawa 1959.

Kowal, A., Skuteczność i efektywność – zróżnicowane aspekty interpretacji, „Organizacja i Kierowanie” 2013, nr 4(157).

Kozuń-Cieślak, G., Wykorzystanie metody DEA do oceny efektywności w usługach sektora publicznego, „Wiadomości Statystyczne” 2011, nr 3.

Krot, K., Jakość i marketing usług medycznych, ABC a Wolters Kluwer business, Warszawa 2008.

Kruk, M.E., Freedman, L.P., Assessing health system performance in developing countries: A review of the literature, “Health Policy” 2008, Vol. 85(3). DOI: 10.1016/j.healthpol.2007.09.003.

Kujawska, J., Efektywność zmian finansowania szpitali, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” 2013, nr 319.

Lisiecka, K., Modele pomiaru wyników w organizacjach, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” 2012, nr 264.

Łyszczarz, B., Ocena efektywność i systemów opieki zdrowotnej w krajach OECD, ABC a Wolters Kluwer business, Warszawa 2014.

Łyszczarz, B., Wyszkowska, Z., Szacowanie efektywności w opiece zdrowotnej – metodologia i zastosowania, [in:] I. Rudawska, E. Urbańczyk (red.), Opieka zdrowotna. Zagadnienia ekonomiczne, Difin, Warszawa 2012.

Michalczyk, L., Kluczowe zasady proefektywnościowego zarządzania międzynarodowymi przedsiębiorstwami o wielopoziomowej strukturze w aspekcie rozrachunku wewnętrznego w realiach polskich, [in:] K. Gomółka (red.), Współpraca transgraniczna a rozwój regionalny, Instytut Ekonomiczny PWSZ w Elblągu, Warszawa 2006.

Nojszewska, E. (red.), Racjonalizacja kosztów w ochronie zdrowia, ABC a Wolters Kluwer business, Warszawa 2012.

Ortún-Rubio, V., Rodriguez-Artalejo, F., From clinical effiiency to social efficiency, “Medicina Clinica” 1990, Vol. 95(10), http://84.89.132.1/~ortun/publicacions/EfecEfi.pdf [access: 12.12.2018].

Ortyl, G., Jacyna, M., Problemy decyzyjne a uwarunkowania prawno-organizacyjne i ekonomiczne zarządzania w samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej (SPZOZ), „Postępy Techniki Przetwórstwa Spożywczego” 2017, nr 2.

Płonka, M., Wybrane problemy rachunku kosztów i korzyści społeczne podmiotów ekonomii społecznej, „Ekonomia Społeczna” 2008, nr 2(3).

Pszczołowski, T., Celowość, skuteczność, efektywność, „Prakseologia” 1977, nr 3(63).

Projekt założeń do projektu ustawy o jakości w ochronie zdrowia i bezpieczeństwa pacjenta, biuletyn Informacji Publicznej, strona Rządowego Centrum Legislacji, „Rządowy Proces Legislacyjny”.

Rosco, M.D., Cost efficiency of US hospitals: A stochastic frontier approach, “Health Economics” 2001, Vol. 10(6).

Rosco, M.D., Impact of internal and external environmental pressures on hospital inefficiency, “Health Care Management Science” 1999, Vol. 2(2).

Rosco, M.D., Mutter R.L., Stochastic frontier analysis of hospital in effiiency: A review of empirical issues and an assessment of robustness, “Medical Care Research and Review” 2008, Vol. 65(2).

DOI: 10.1177/1077558707307580.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie wskaźników ekonomiczno-finansowych niezbędnych do sporządzenia analizy oraz prognozy sytuacji ekonomiczno-finansowej samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2017, poz. 832).

Rudawska, I., Opieka zdrowotna. Aspekty rynkowe i marketingowe, PWN, Warszawa 2007.

Rutkowska, A., Teoretyczne aspekty efektywności – pojęcie i metody pomiaru, „Zarządzanie i Finanse” 2013, R. 11, nr 1, cz. 4.

Santerre, R.E., Neun, S.P., Health Economics. Theories, Insights and Industry Studies, Thomson South-Western College Pub., Mason 2004.

Skrzypek, E., Jakość i efektywność, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2002.

Skrzypek, E., Uwarunkowania efektywności organizacyjnej w nowej ekonomii, „Annales UMCS. Sectio H” 2013, Vol. 47(1).

Smith, P.C. et al., Performance Measurement for Health System Improvement: Experiences, Challenges and Prospects, 2008, http://www.euro.who.int/data/assets/pdf_fie/0008/135971/E94877_Part_II.pdf

[access: 21.03.2017].

Szuwarzyński, A., Pomiar efektywności działalności badawczej jednostek organizacyjnych wydziału, „Problemy Zarządzania” 2009, Vol. 4(26).

Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. 2018 poz. 160, z późn. zm.).

Zbierowski, P., Społeczne i kulturowe aspekty sukcesu przedsiębiorstw – społeczna efektywność organizacji, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” 2014, nr 356.

Ziębicki, B., Efektywność organizacyjna podmiotów sektora publicznego, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Seria specjalna: Monografie” 2014, nr 234.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2018.52.6.49-58
Data publikacji: 2019-07-18 10:28:30
Data złożenia artykułu: 2018-10-09 15:01:02


Statistics


Total abstract view - 1069
Downloads (from 2020-06-17) - PDF - 0

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2019 Agnieszka Kister

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.