Bank na rynku kapitału wysokiego ryzyka. Postulaty aktywnego uczestnictwa

Janusz Paweł Cichy

Streszczenie w języku polskim


Banki podejmują się aktywności na rynku kapitału wysokiego ryzyka jedynie w ograniczonym zakresie. Jest to spowodowane przyjętą ostrożną polityką kredytową, trudnościami w oszacowaniu ryzyka, brakiem zabezpieczeń czy brakiem zaufania do nowego lub innowacyjnego przedsiębiorcy. Jednak aby zapewnić rozwój przedsiębiorczości, a wraz z nią rozwój gospodarczy kraju, nie powinny w swoich działaniach ograniczać się tylko do kredytowania lub organizowania kapitału. Same powinny być bardziej aktywne przez tworzenie i zarządzanie funduszami wysokiego ryzyka. Jest to uzasadniony postulat, zważywszy na możliwości finansowe największych banków w Polsce oraz ich rozwinięte departamenty bankowości inwestycyjnej dysponujące kapitałem intelektualnym i możliwościami organizacyjnymi.

Celem artykułu jest prezentacja prawnych i ekonomicznych uwarunkowań działalności banków na rynku kapitału wysokiego ryzyka oraz ocena ich aktywności na tym rynku. Ponadto istotne jest ukazanie rynku kapitału wysokiego ryzyka jako obszaru o dużym potencjale rozwojowym dla działań realizowanych w zakresie usług bankowości inwestycyjnej w największych krajowych bankach komercyjnych.


Słowa kluczowe


bank; kapitał; private equity/venture capital

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/61/UE z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie zarządzających alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi i zmiany dyrektyw 2003/41/WE i 2009/65/WE oraz rozporządzeń (WE) nr 1060/2009 i (UE) nr 1095/2010 (Dz. U. UE L174/1 z dnia 1 lipca 2011 r.).

European Private Equity Activity. Report 2014, www.evca.eu [data dostępu: 30.05.2015].

Gladstone D., Gladstone I., Venture Capital Handbook. An Entrepreneur’s Quide to Raising Venture Capital, Financial Times Prentice Hall, London – New York 2002.

Gompers P.A., Lerner J., The Venture Capital Cycle, The MIT Press, New York 2004.

Heffernan S., Nowoczesna bankowość, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.

Hellmann T., Lindsey L., Puri M., Building Relationships Early: Banks in Venture Capital, “The Review of Financial Studies” 2008, Vol. 21, No. 2.

Łukasik G., Strategie finansowania rozwoju współczesnych przedsiębiorstw, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2010.

Panfil M., Fundusze private equity. Wpływ na wartość spółki, Difin, Warszawa 2005.

Przybylska-Kapuścińska W., Mozalewski M., Kapitał wysokiego ryzyka, PWE, Warszawa 2011.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 345/2013 z dnia 17 kwietnia 2013 r. w sprawie europejskich funduszy venture capital (Dz. U. UE L115/1 z dnia 25 kwietnia 2013 r.).

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniające rozporządzenie (UE) nr 648/2012 (Dz. U. UE L176/1 z dnia 27 czerwca 2013 r.).

Rozwój systemu finansowego w Polsce (lata 2008–2013), NBP, Warszawa.

Sobańska-Helman K., Sieradzan P., Investycje private equity/venture capital, Wydawnictwo Key Text, Warszawa 2013.

Zapadka P., Usługi bankowości inwestycyjnej, C.H. Beck, Warszawa 2012.

Zasępa P., Przeprowadzanie dezinwestycji przez fundusze venture capital, [w:] P. Karpuś, J. Węcławski (red.), Strategie i instrumenty alokacji kapitału finansowego, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2004.

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. 2002, nr 72, poz. 665 ze zm.).

Ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. 2004, nr 146, poz. 1546 ze zm.).

www.eif.org [data dostępu: 02.11.2015].

www.kfk.org.pl [data dostępu: 02.11.2015].
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2015.49.4.85
Data publikacji: 2016-01-28 11:03:25
Data złożenia artykułu: 2015-06-30 10:39:24

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2016 Janusz Paweł Cichy

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.