Wykorzystanie instrumentów planowania inwestycyjnego i finansowego przez gminy z województwa lubelskiego

Wojciech Grzegorz Misterek

Streszczenie w języku polskim


Celem publikacji jest analiza stopnia wykorzystania instrumentów planowania finansowego oraz inwestycyjnego w jednostkach samorządu terytorialnego i weryfikacja zmian, jakie miały miejsce w tym obszarze w perspektywie lat 2004–2013. Dodatkowo przedmiotem artykułu jest ocena zastosowania tych instrumentów w długookresowym zarządzaniu rozwojem jednostki oraz w efektywnym oddziaływaniu na jej kondycję finansową. Przesłanką tej analizy były badania, jakie zostały przeprowadzone w gminach województwa lubelskiego w 2013 r. wśród 114 jednostek podstawowego szczebla samorządowego. 


Słowa kluczowe


planowanie finansowe; planowanie inwestycyjne samorząd terytorialny

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bitner M., Cichocki K., Efektywność zarządzania długiem w samorządach, Raport Ernst & Young, Warszawa 2008.

Broda P., Małkowski J., Zarządzanie długiem w samorządach to prawdziwe wyzwanie, [w:] M. Repkiewicz (red.), Efektywność, planowanie, rozwój – jednostki samorządu terytorialnego wobec kluczowych wyzwań strukturalnych, Instytut Sobieskiego, Warszawa 2012.

Dylewski M., Znaczenie i kierunki zmian w procesie planowania w sektorze publicznym w świetle akcesji Polski do Unii Europejskiej, [w:] I Forum Samorządowe. Polska samorządność w integrującej się Europie, Fundacja na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2004.

Dziurbejko T., Planowanie rozwoju gminy jako instrument pozyskiwania funduszy pomocowych Unii Europejskiej, Difin, Warszawa 2006.

Hałaburda D., Zadłużenie jednostek samorządu terytorialnego w świetle nowych regulacji prawnych, „Zeszyty Naukowe SGGW – Ekonomika i Org. Gosp. Żywnościowej” 2011, nr 91.

Lachiewicz W. (red.), Finanse publiczne. Praktyka stosowania nowej ustawy o finansach publicznych i aktów wykonawczych, C.H. Beck, Warszawa 2010.

Salachna J. (red.), Budżet i wieloletnia prognoza finansowa jednostek samorządu terytorialnego od projektu do sprawozdania: praca zbiorowa, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Gdańsk 2010.

Stanek R., Śmiałkowski R. (red.), Wieloletni Plan Inwestycyjny, Municipium, Warszawa 2001.

Świderek I., Plan finansowy jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych, „Finanse Sektora Finansowego” 2011, nr 5.

Węcławski J., Misterek W. (red.), Uwarunkowania wykorzystania funduszy Unii Europejskiej przez jednostki samorządu terytorialnego w województwie lubelskim, Difin, Warszawa 2011.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2015.49.4.391
Data publikacji: 2016-01-28 11:03:41
Data złożenia artykułu: 2015-06-30 11:50:52


Statystyki

Widoczność abstraktów - 337
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 0

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2016 Wojciech Grzegorz Misterek

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.