Use of Instruments of Financial and Investment Planning by the Municipalities of the Lubelskie Province

Wojciech Grzegorz Misterek

Abstract


The aim of this publication is the analysis of using instruments of financial and investment planning among local government’s entities and the verification of changes which took place in this area in 2004–2013. Additionally, the subject of this article is the evaluation of using these instruments in long term management of entity’s development and effective influence on its finance condition. The reason of this analysis were researches carried out among municipalities of the Lubelskie Province in 2013 among 114 entities of basic level of local government. 


Keywords


financial planning; investment planning; local government

Full Text:

PDF (Język Polski)

References


Bitner M., Cichocki K., Efektywność zarządzania długiem w samorządach, Raport Ernst & Young, Warszawa 2008.

Broda P., Małkowski J., Zarządzanie długiem w samorządach to prawdziwe wyzwanie, [w:] M. Repkiewicz (red.), Efektywność, planowanie, rozwój – jednostki samorządu terytorialnego wobec kluczowych wyzwań strukturalnych, Instytut Sobieskiego, Warszawa 2012.

Dylewski M., Znaczenie i kierunki zmian w procesie planowania w sektorze publicznym w świetle akcesji Polski do Unii Europejskiej, [w:] I Forum Samorządowe. Polska samorządność w integrującej się Europie, Fundacja na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2004.

Dziurbejko T., Planowanie rozwoju gminy jako instrument pozyskiwania funduszy pomocowych Unii Europejskiej, Difin, Warszawa 2006.

Hałaburda D., Zadłużenie jednostek samorządu terytorialnego w świetle nowych regulacji prawnych, „Zeszyty Naukowe SGGW – Ekonomika i Org. Gosp. Żywnościowej” 2011, nr 91.

Lachiewicz W. (red.), Finanse publiczne. Praktyka stosowania nowej ustawy o finansach publicznych i aktów wykonawczych, C.H. Beck, Warszawa 2010.

Salachna J. (red.), Budżet i wieloletnia prognoza finansowa jednostek samorządu terytorialnego od projektu do sprawozdania: praca zbiorowa, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Gdańsk 2010.

Stanek R., Śmiałkowski R. (red.), Wieloletni Plan Inwestycyjny, Municipium, Warszawa 2001.

Świderek I., Plan finansowy jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych, „Finanse Sektora Finansowego” 2011, nr 5.

Węcławski J., Misterek W. (red.), Uwarunkowania wykorzystania funduszy Unii Europejskiej przez jednostki samorządu terytorialnego w województwie lubelskim, Difin, Warszawa 2011.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2015.49.4.391
Data publikacji: 2016-01-28 11:03:41
Data złożenia artykułu: 2015-06-30 11:50:52


Statistics


Total abstract view - 709
Downloads (from 2020-06-17) - PDF (Język Polski) - 0

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2016 Wojciech Grzegorz Misterek

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.