Identyfiacja symptomów ryzyka bankructwa przedsiębiorstwa na podstawie polskich modeli predykcji bankructwa – case study Próchnik S.A.

Andrzej Kuciński

Streszczenie w języku polskim


Celem artykułu było wskazanie głównych symptomów ryzyka bankructwa spółki Próchnik, wobec której w 2018 r. ogłoszono upadłość likwidacyjną. Analizę i ocenę zagrożenia niewypłacalnością przeprowadzono na podstawie polskich modeli predykcji bankructwa. Badaniem objęto działalność przedsiębiorstwa w latach 20102017. Wśród najważniejszych zidentyfiowanych czynników ryzyka, które przesądziły o niewypłacalności spółki Próchnik, wskazano utratę rentowności, problemy z płynnością fiansową, malejącą efektywność zarządzania zasobami majątkowymi przedsiębiorstwa oraz niewłaściwą strukturę kapitałową.

Słowa kluczowe


upadłość przedsiębiorstwa; modele predykcji bankructwa; przedsiębiorstwo

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Altman, E.I., Financial ratios, discriminant analysis and the prediction of corporate bankruptcy, “Journal of Finance” 1968, Vol. 23(4).

Appenzeller, D., Szarzec K., Prognozowanie zagrożenia upadłością polskich spółek publicznych, „Rynek Terminowy” 2004, Vol. 1.

Fisher, R.A., The use of multiple measurements in taxonomic problems, “Annals of Eugenics” 1936, Vol. 7.

Gajdka, J., Stos, D., Wykorzystanie analizy dyskryminacyjnej w ocenie kondycji finansowej przedsiębiorstw, [in:] R. Borowiecki (red.), Restrukturyzacja w procesie przekształceń i rozwoju przedsiębiorstw, AE Kraków, Kraków 1996.

Gurgul, S., Prawo upadłościowe i układowe: komentarz, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2000.

Hadasik, D., Upadłość przedsiębiorstw w Polsce i metody jej prognozowania, „Zeszyty Naukowe” 1998, nr 153, AE Poznań.

Hamrol, M., Czajka, B., Piechocki, M., Upadłość przedsiębiorstwa – model analizy dyskryminacyjnej, „Przegląd Organizacji” 2004, Vol. 6.

Hamrol, M., Chodakowski, J., Prognozowanie zagrożenia finansowego przedsiębiorstw. Wartość predykcyjna polskich modeli analizy dyskryminacyjnej, „Badania Operacyjne i Decyzyjne” 2008, Vol. 3.

Hołda, A., Prognozowanie bankructwa jednostki w warunkach gospodarki polskiej z wykorzystaniem funkcji dyskryminacyjnej ZH, „Rachunkowość” 2001, Vol. 5.

Hołda, A., Zasada kontynuacji działalności i prognozowanie upadłości w polskich realiach gospodarczych, „Zeszyty Naukowe” 2006, nr 174, AE Kraków.

Jajuga, K., Statystyczna analiza wielowymiarowa, PWN, Warszawa 1993.

Kasjaniuk, M., Zastosowanie analizy dyskryminacyjnej do modelowania i prognozowania kondycji przedsiębiorstw, „Barometr Regionalny” 2006, Vol. 2(6).

Kitowski, J., Stan badań nad wiarygodnością diagnostyczną modeli dyskryminacyjnych, „Annales UMCS. Sectio H” 2017, nr 5. DOI: 10.17951/h.2017.51.5.179.

Kitowski, J., Metody dyskryminacyjne oceny kondycji finansowej przedsiębiorstw – bariery wiarygodnego stosowania, „Annales UMCS. Sectio H” 2018, nr 3. DOI: 10.17951/h.2018.52.3.51-59.

Korol, T., Systemy ostrzegania przedsiębiorstw przed ryzykiem upadłości, Wolters Kluwer, Warszawa 2010.

Korol, T., Prusak, B., Upadłość przedsiębiorstw a wykorzystanie sztucznej inteligencji, CedeWu, Warszawa 2009.

Mączyńska, E., Ocena kondycji przedsiębiorstwa (uproszczone metody), „Życie Gospodarcze” 1994, Vol. 38.

Mączyńska, E., Globalizacja ryzyka a systemy wczesnego ostrzegania przed upadłością przedsiębiorstw, „Zeszyty Naukowe” 2004, nr 49, AE Poznań.

Mączyńska, E., Zawadzki, M., Dyskryminacyjne modele predykcji upadłości przedsiębiorstw, „Ekonomista” 2006, nr 2.

Maślanka, T., Przepływy pieniężne w zarządzaniu finansami przedsiębiorstwa, C.H. Beck, Warszawa 2008.

Mioduchowska-Jaroszewicz, E., Metody i kierunki analizy wypłacalności przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2005.

Olszewski, D.W., Zdolność płatnicza przedsiębiorstwa – koncepcje i metody oceny, „Bank i Kredyt” 1992, Vol. 6.

Prusak, B., Nowoczesne metody prognozowania zagrożenia finansowego przedsiębiorstw, Difin, Warszawa 2005.

Prusak, B., Ekonomiczna analiza upadłości przedsiębiorstw – ujęcie międzynarodowe, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2011.

Siemińska, E., Metody pomiaru i oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa, Dom Organizatora, Toruń 2002.

Stos, D., Gajdka J., Ocena kondycji finansowej polskich spółek publicznych w okresie 1998–2001, [in:] D. Zarzecki (red.), Czas na pieniądz. Zarządzanie finansami – mierzenie wyników i wycena przedsiębiorstw, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2003.

Szewc-Rogalska, A., Źródła ryzyka modeli predykcji bankructwa, „Nauki o Finansach” 2015, Vol. 3(24).

Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (Dz.U. 2003, nr 60,

poz. 535 z późn. zm.).

Zaleska, M., Identyfikacja ryzyka upadłości przedsiębiorstwa i banku, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2002.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2018.52.5.27-37
Data publikacji: 2019-05-10 10:46:34
Data złożenia artykułu: 2018-11-19 09:56:11


Statystyki


Widoczność abstraktów - 1680
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF (English) - 0

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2019 Andrzej Kuciński

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.