Regionalizacja zagranicznej polityki handlowej Unii Europejskiej w latach 1990 -2017

Monika Wojtas, Piotr Kątski

Streszczenie w języku polskim


Regionalizacja polityki handlowej jest w XXI wieku coraz powszechniejszym trendem. Unia Europejska zawierała pierwsze umowy handlowe już w latach 70. XX wieku jednak pod koniec lat 90. XX wieku stosowała swoiste moratorium na tego typu porozumienia. Po 2005 roku ta polityka została zmieniona, a UE jest sygnatariuszem 35 porozumień o charakterze strefy wolnego handlu lub unii celnej.  Celem pracy jest pokazanie jak zmieniło się podejście Unii Europejskiej do zawierania preferencyjnych układów handlowych w analizowanym okresie 1990 -2017. Przedstawione zostaną przyczyny wzrostu zainteresowania UE regionalizacją oraz rozwój powiązań regionalnych z partnerami w różnych regionach świata, w tym wybrane najważniejsze umowy handlowe.


Słowa kluczowe


polityka handlowa, preferencyjne porozumienia handlowe, liberalizacja

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Ahearn R. J. (2011), Europe’s Preferential Trade Agreements: Status, Content, and Implications, CRS Report for Congress.

Bank Światowy, GDP, https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD [dostęp: 2.9.2018].

Bergsten F. (1996), Competitive Liberalization and Global Free Trade: A Vision for the Early 21st Century, Peterson Institute for International Economics Working Paper 96-15.

Białowąs T., Wojtas M. (2017), The European Union’s Trade Relations with Brazil in 2004–2015, "Problemy Zarządzania" nr 3.

Deese D. (ed.) (2016), Handbook of the International Political Economy of Trade, Edward Elgar.

Duch T-Figueras A. I. (2013), The Political Economy of EU-Developing Countries Preferential Trade Agreements in Services, IBEI Student Paper Series nr 13.

Eckhardt, J. Elsig, M. (2015), Support for International Trade Law: The US and the EU Compared, "International Journal of Constitutional Law", vol. 13(4).

Eurostat, International Trade in Goods, https://ec.europa.eu/eurostat/web/international-trade-in-goods/data/database [dostęp: 2.9.2018].

Fritz M. (2018), EU-Japan free trade agreement defies protectionism, https://p.dw.com/p/31XHW [dostęp: 4.9.2018].

Garcia M. (2013), From idealism to realism? EU preferential trade policy agreements, "Journal of Contemporary European Research" vol. 9 (4).

Heydon, K., Woolcock, S. (2009) The Rise of Bilateralism : Comparing American, European, and Asian Approaches to Preferential Trade Agreements, United Nations University, Tokyo, New York, Paris.

Komisja Europejska (2017), The Economic Impact of the Comprehensive Economic and Trade Agreement, http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2017/september/ tradoc_156043.pdf [dostęp: 2.9.2018].

Komisja Europejska, Negotiations and Agreements, http://ec.europa.eu/trade/policy/ countries-and-regions/negotiations-and-agreements [dostęp: 2.9.2018].

Komisja Europejska, Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP), http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/ttip/ [dostęp: 2.9.2018].

Mucha-Leszko B. (2005), Rozwój powiązań w gospodarce światowej – etapy globalizacji i regionalizacja procesów gospodarczych [w:] B. Mucha – Leszko (red.), Współczesna gospodarka światowa. Główne centra gospodarcze, Wyd. Uniwersytetu Marii Curie - Skłodowskiej, Lublin.

Mucha-Leszko B. (2014), Globalna czy regionalna liberalizacja handlu międzynarodowego?, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Współczesne Problemy Ekonomiczne. Globalizacja. Liberalizacja. Etyka", nr 8.

Mucha-Leszko B., Twarowska K. (2016), The European Union As A Global Economic Power, "Comparative Economic Research" vol. 19, nr 3.

Nacewska-Twardowska A. (2014), The evolution of European Union Preferential Trade Agreements, "Ekonomia międzynarodowa", nr. 8.

Pasierbiak P. (2013a), Ekonomiczne efekty utworzenia strefy wolnego handlu między Unią Europejską i Koreą Południową, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego We Wrocławiu" nr 315.

Pasierbiak P. (2013b), Strefa wolnego handlu między Unią Europejską a Republiką Korei, "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio H–Oeconomia", vol. 47, nr 2.

Pomfret R.(2001), The Economics of Regional Trading Arrangements, Oxford University Press.

Wojtas M. (2016), Negocjacje Rundy Doha - postępy w czasie Konferencji Ministerialnych w Bali i Nairobi, "Finanse. Rynki Finansowe. Ubezpieczenia" nr 3 (81).

Wojtas M. (2018), Global trade flows and trade policy since 2012, SGEM VIENNA SCIENTIFIC SESSIONS Conference Proceedings

Woolcock S. (2007), European Union policy towards Free Trade Agreements, ECIPE Working Paper, No. 03/2007, Brussels.

Woolcock S. (2014), EU Policy on Preferential Trade Agreements in the 2000s: A Reorientation toward Commercial Aims, "European Law Journal", Vol. 20, Nr. 6, November.

WTO, Regional Trade Agreements Information System, http://rtais.wto.org/UI/PublicMaintainRTAHome.aspx [dostęp: 2.9.2018].
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2018.52.5.113-123
Data publikacji: 2019-05-10 10:46:42
Data złożenia artykułu: 2018-11-22 11:10:17

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2019 Monika Wojtas

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.