Procesy integracyjne europejskiego rynku funduszy inwestycyjnych z perspektywy rynków wschodzących

Elżbieta Kubińska

Streszczenie w języku polskim


Artykuł nie zawiera abstraktu w języku polskim

Słowa kluczowe


fundusze inwestycyjne; rynki wschodzące; prawo rynków finansowych (MiFID, UCITS)

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Annual Report 2009, European Fund and Asset Management Association, http://www.efama.org/Publications/Public/Annual%20Reports/Annual%20Report%202009.pdf (dostęp: 15.01.2013).

Annual Report 2010, European Fund and Asset Management Association, http://www.efama.org/Publications/Public/Annual%20Reports/Annual%20Report%202010.pdf (dostęp: 15.01.2013).

Annual Report 2011, European Fund and Asset Management Association, http://www.efama.org/Publications/Public/Annual%20Reports/Annual%20Report%202011.pdf (dostęp: 15.01.2013).

Dębski W. (2005), Fundusze inwestycyjne w Polsce po wstąpieniu do Unii Europejskiej, „Bank i Kredyt”, nr 10, s. 27–38.

EBF Report on Integration of European Financial Markets; European Financial Stability and Integration Report 2011, http://www.ecb.int/pub/pdf/other/financialintegrationineurope201204en.pdf (dostęp: 16.01.2013).

Fund Fees in Europe 2011, Report of European Fund and Asset Management Association, http://www.efama.org/Publications/Statistics/Other%20Reports/EFAMA_Fund%20Fees%20in%20Europe%202011.pdf (dostęp: 16.01.2013).

http://ec.europa.eu/internal_market/investment/ucits-directive/index_en.htm (dostęp: 16.01.2013).

http://www.imf.org/external/pubs/ft/survey/so/2012/car071912a.htm (dostęp: 16.01.2013).

Integracja europejskiego rynku finansowego – zmiana roli banków krajowych, Zeszyty BRE Bank – CASE nr 80, Warszawa, 2005.

Iwanicz-Drozdowska M. (2009), Integracja rynków finansowych – jej rodzaje i znaczenie, [w:] Integracja rynków finansowych w Unii Europejskiej od A do Z, Narodowy Bank Polski, Warszawa 2009.

Kowalak T. (2003), Znaczenie Financial Services Action Plan dla budowy wspólnego rynku finansowego w Unii Europejskiej, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny”, R. LXV, z. 3, s. 181–199.

Mrzygłód U. (2011), Procesy integracyjne na rynkach kapitałowych Unii Europejskiej, Materiały i Studia NBP 2011, z. 257.

Pilecka A. (2009), Plan działań w zakresie usług finansowych (FSAP) – założenia, realizacja i wpływ na rynki finansowe w Unii Europejskiej, [w:] Integracja rynków finansowych w Unii Europejskiej od A do Z, Narodowy Bank Polski, Warszawa.

Żebrowska-Suchodolska D., Karpio A., (2010), Polski rynek otwartych funduszy inwestycyjnych na tle rynku europejskiego, Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing 2010, nr 4 (53), s. 322–331.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2014.48.1.111
Data publikacji: 2015-04-27 14:05:01
Data złożenia artykułu: 2015-04-14 21:03:06

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2015 Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio H – Oeconomia