Cooperative Banks as Environmentally Responsible Entities. Analysis of Lower Silesia

Justyna Zabawa

Abstract


Corporate social responsibility is now an issue that is discussed more and more often in domestic and foreign literature. As the purpose of the article there was adopted an attempt to verify the hypothesis: are the Polish cooperative banks environmentally responsible institutions? For this purpose there have been analyzed actions (their scope and scale) for the protection of the natural resources of nature actually undertaken by these institutions. Hence, there have been analyzed reports of corporate social responsibility and financial services offered by cooperative banks operating in Lower Silesia, which currently operate under two associations: Polish Co-operative Bank and Co-operative Banking Group. As the methods there were used in the article: the analysis of corporate social responsibility reports selected financial institutions and the analysis of domestic and foreign literature.


Keywords


cooperative bank; green banking; corporate social responsibility (CSR)

Full Text:

PDF (Język Polski)

References


Bernatta M., Bogdanienki J., Skoczny T., Społeczna odpowiedzialność biznesu. Krytyczna analiza, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2011.

Borys G., Ryzyko ekologiczne w działalności banku, Biblioteka Menedżera i Bankowca, Warszawa 2000.

Directive 2009/28/EC of the European Parliament and of the Council of 23 April 2009.

Directive 2009/29/EC of the European Parliament and of the Council of 23 April 2009.

Directive 2009/31/EC of the European Parliament and of the Council of 23 April 2009.

Dumitraşcu M., Feleaga M., Feleaga N., Green Banking in Romania, “Annals of the University of Oradea. Economic Science Series” 2014, Vol. 23, Issue 1.

Dziawgo L., Zielony rynek finansowy, Warszawa 2010.

Ganzo M., Ethical Banking. Introduction to Ethical Banking from a European Perspective, [w:] F.M. Atbani, C. Trullols (eds.), Social Impact Finance, Palgrave Macmillan, Basingstoke 2014.

Giagnocavo S., Gerez S., Sforzi J., Cooperative Banks Strategies for Social-Economic Problem Solving: Supporting Social Enterprise and Local Development, “Annals of Public and Cooperative Economics” 2012.

Gostomski E., Spółdzielcze atakują!, „Miesięcznik Bank” 2005, wrzesień.

Lewicka B., Ekologiczne produkty bankowe – istota, dostępność, perspektywy, Prace Naukowe Młodych Ekonomistów Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, Gdańsk 2013.

Marcinkowska M., Kapitał relacyjny banku, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013.

Raport NBP. Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2013 r.

Siano P., Przyszłość bankowości spółdzielczej, Debata zorganizowana przez Bank Polskiej Spółdzielczości S.A., „Miesięcznik Bank” 2007, marzec.

Smith M., Green Banking, Salem Press Encyclopedia, January, 2015.

Szyszko M., Banki spółdzielcze, [w:] W. Przybylska-Kapuścińska (red.), Pośrednictwo finansowe w Polsce, CeDeWu, Warszawa 2009.

Tonnellier H.J., Genossenschaftssektor: Ueberlebensstrategien einer Grossstadtfilialbank, „Zeitschrift fuer das gesamte Kreditwesen“ 2005, April.

Uchwała Zarządu NBP nr 78 /2009 z dnia 29 października 2009 r. w sprawie trybu i szczegółowych zasad przekazywania Narodowemu Bankowi Polskiemu danych niezbędnych do sporządzania bilansu płatniczego oraz międzynarodowej pozycji inwestycyjnej (Dz. Urz. NBP, nr 18, poz. 20 z późn. zm.).

Ustawa z dnia 16 września 1982 r. prawo spółdzielcze (Dz. U. 1995, nr 54, poz. 288 i nr 133, poz. 654 z późn. zm.).

Ustawa z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (Dz. U. z dnia 28 marca 2007 r., nr 70, poz. 474 z późn. zm.).

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U., nr 140, poz. 938 z późn. zm.).

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. prawo bankowe (Dz. U. 1997, nr 140, poz. 939; Dz. U., nr 72, poz. 665 z późn. zm.).

Ustawa z dnia 7 grudnia 2000 r. o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających (Dz. U. z 2000 r., nr 119, poz. 1252 z późn. zm.).

Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. prawo dewizowe (Dz. U. 2002, nr 141, poz. 1178 z późn. zm.).

Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. prawo upadłościowe i naprawcze (Dz. U. 2003, nr 60, poz. 535 z późn. zm.).

Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. 2004, nr 173, poz. 1807

z późn. zm.).

Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz. U. 2011, nr 100, poz. 1175 z późn. zm.).

Wiegler L., Banking with a Green Conscience, “Engineering & Technology” 2008, Vol. 3, Issue 11.

www.bankbps.pl/klienci-indywidualni/kredyty/kredyty-hipoteczne/kredyt-na-budowe-domow-energooszczednych [data dostępu: 20.06.2015].

www.bsmilicz.com.pl [data dostępu: 20.06.2015].

www.bs.olawa.pl/ [data dostępu 20.06.2015].

Zabawa J., Zarządzanie kapitałem ludzkim we współczesnych bankach w kontekście ich ekologicznej odpowiedzialności, [w:] L. Dziawgo, L. Patrzałek (red.), Finanse na rzecz zrównoważonego rozwoju. Gospodarka – etyka – środowisko, Wydawnictwo UE we Wrocławiu, Wrocław 2014.

Żądło K., O wartości zaufania. Komunikacja i budowa zaufania a rynkowa wartość przedsiębiorstwa, Poltext, Warszawa 2014.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2015.49.4.727
Data publikacji: 2016-01-28 11:03:58
Data złożenia artykułu: 2015-07-02 23:05:16


Statistics


Total abstract view - 793
Downloads (from 2020-06-17) - PDF (Język Polski) - 0

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2016 Justyna Zabawa

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.