Demographic challenges for pension systems in the European Union

Teresa Hanna Bednarczyk

Abstract


The first part of the study characterizes the aging society in the EU countries, which leads, among others, to limiting the potential of the economic development and has negative effects from the point of view of public finance sustainability, and pension finances in particular. With falling incomes and rising pension expenditure, pension schemes in the EU find it increasingly difficult to guarantee adequate pensions. Due to this fact, at the European level, the co-operation in the area of pension security has been intensified. The remaining part of the paper presents a long-term plan of modernizing pension policy in the EU, which demonstrates the realization of the Method of Open Coordination (OMC) of pension schemes.


Keywords


population ageing, low replacement rates, pension reforms

Full Text:

PDF (Język Polski)

References


Biała księga. Plan na rzecz adekwatnych, bezpiecznych i stabilnych emerytur, Komisja Europejska, Bruksela, 16.02.2012 r.

Borowczyk E. (2014), Reformy włoskiego systemu emerytalnego, „Ubezpieczenia Społeczne. Teoria i Praktyka”, nr 6 (123).

Council of the European Union, Joint report of the Social Protection Committee and the Economic Policy Committee on objectives and working methods in the area of pensions: applying the open method of coordination (10672/01 ECOFIN 198 SOC 272) z 23 listopada 2001 r.

Czepulis-Rutkowska Z. (2014), Przeobrażenia systemu emerytalnego w Wielkiej Brytanii, „Ubezpieczenia Społeczne. Teoria i Praktyka”, nr 6 (123).

Economic and budgetary projections for the 27 EU Member States (2010‒ 2060), The 2012 Ageing Report (2012), „European Economy”, nr 2, tabela A12, www.ec.europa.eu (dostęp: 6.10.2014).

EU Employment and Social Situation. Special Supplement on Demographic trends (2013), „Quarterly Review”, March 2013. Trwanie życia w 2009 r. (2010), GUS, Warszawa.

Jurek Ł. (2011), Rekonstrukcja wieku emerytalnego w dobie demograficznego starzenia. Porównanie alternatywnych modeli rozwiązań, „Polityka Społeczna”, nr specjalny, „Problemy zabezpieczenia emerytalnego w Polsce i na świecie”, cz. 1.

Key figures on Europe 2013 digest of the online Eurostat yearbook (2013), Eurostat Packetbooks, Luxemburg.

Pensions at a Glance 2013: Retirement-Income Systems In OECD and G20 Coun, OECD 2013, www.oecd.org/pensions/pensionsataglance.htm (dostęp: 6.10.2014).

Pieńkowska-Kamieniecka S., Rutecka J. (2014), System emerytalny w Niemczech ‒ analiza aktualnych tendencji na tle dotychczasowego procesu reformowania, „Ubezpieczenia Społeczne. Teoria i Praktyka”, nr 6 (123).

Prognoza ludności na lata 2014‒2050 (2014), Studia i Analizy Statystyczne, GUS, Warszawa.

Samborski A. (2011), Determinanty i kierunki zmian w systemach emerytalnych, „Polityka Społeczna”, nr specjalny, „Problemy zabezpieczenia emerytalnego w Polsce i na świecie”, cz. 1.

Szczur M. (2014), System emerytalny w Szwecji – przykład innowacyjnego i stabilnego finansowo rozwiązania problemu zabezpieczenia dochodów na starość, „Ubezpieczenia Społeczne. Teoria i Praktyka”, nr 6 (123).

Uścińska G. (2012), Wiek emerytalny w krajach Unii Europejskiej ‒ obowiązujące rozwiązania i proponowane kierunki zmian, [w:] M. Żukowski, A. Malaka (red.), Wiek emerytalny, Polskie Stowarzyszenie Ubezpieczenia Społecznego, Kazimierz Dolny.

Ustawa z dnia 11 maja 2012 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2012 r., poz. 637).

Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 121).

World Population Prospects (2013), The 2012 Revision, Vol. II, Demographic Profiles, New York, www.esa.un.org (dostęp: 6.10.2014).

Zielona księga na rzecz adekwatnych, stabilnych i bezpiecznych systemów emerytalnych w Europie (2010), Bruksela.

Żukowski M. (2013), Dwie fale reform emerytalnych w krajach Europy Środkowo-Wschodniej 1998‒2012, „Studia Oeconomica Posnaniensia”, vol. 1, nr 1 (250).

Żukowski M. (2007), Systemy emerytalne a aktywność zawodowa – w Polsce i innych krajach UE, [w:] J. Orczyk, M. Żukowski (red.), Aktywizująca polityka społeczna, „Zeszyty Naukowe”, nr 89, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2015.49.2.33
Data publikacji: 2015-07-28 13:12:33
Data złożenia artykułu: 2015-07-03 12:04:06


Statistics


Total abstract view - 782
Downloads (from 2020-06-17) - PDF (Język Polski) - 0

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2015 Teresa Hanna Bednarczyk

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.