Uwarunkowania efektywności organizacyjnej w nowej ekonomii

Elżbieta Skrzypek

Streszczenie w języku polskim


Brak abstraktu w języku polskim


Słowa kluczowe


efektywność; nowa gospodarka; gospodarka wiedzy; twórcza destrukcja

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Baran R., Siła przetargowa przedsiębiorstwa a efektywność jego działalności marketingowej, Monografie i Opracowania, nr 562, SGH, Warszawa 2009.

Bielski M., Organizacja, struktury, procesy, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1996.

Borowiecki R. (red.), Pomiar i ocena procesów kierowania wartości w budowaniu efektywnści, UE, Kraków 2009.

Davenport T.H., Prusak L., Working Knowledge – How Organizations Manage What They Know, Harvard Business School Press, 1998.

Drucker P., Menedżer skuteczny, Wydawnictwo Nowoczesność AE, Kraków 1994.

Dudycz T., Osbert -Pociecha G. (red.), Efektywność – rozważania nad istotż i pomiarem, Prace Naukowe UE, nr 144, Wrocław 2010.

Dyduch W., Pomiar przedsiębiorczości organizacyjnej jako przesłanka podwyższania efektywności, „Organizacja i Zarządzanie”, Kwartalnik Naukowy Politechniki Śląskiej 2008, nr 4.

Dyduch W., Pomiędzy administracyjnym a przedsiębiorczym stylem zarządzania w polskich organizacjach, „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi” 2005, nr 1.

Emerson H., The twelve principles of efficiency, „The Engineering Magazine Co.” 1924.

Foster R., Kaplan S., Twórcza destrukcja, Wydawnictwo Galaktyka, Łódź 2003.

Frankowska M., Jedliński M., Efektywność systemu dystrybucji, PWE, Warszawa 2011.

Gierżatowicz K., Metodyka pomiaru efektywności przedsiębiorstwa, [w:] Efektywność systemów zarządzania, Materiały z konferencji naukowej, Zakład Ekonomiki Jakości i Zarządzania Wiedzą UMCS, Lublin 2000.

Glinkowska B., Kompetencje pracownika a efektywność organizacji, UE, Wrocław 2012.

Gryffin R.W., Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa 2001.

Grzybowski W., Ryzyka, innowacje i decyzje gospodarcze, UMCS, Lublin 1984.

Hamel G., Valikangas L., W poszukiwaniu zdolności strategicznej regeneracji, „Harvard Business Review Polska” 2003, XI.

Jedynak P., Szydło P., Zarządzanie ryzykiem, ZNiO, Wrocław 1997.

Kay J., Podstawy sukcesu firmy, PWE, Warszawa 1996.

Koronacka D., Społeczno -strategiczny wymiar sukcesu przedsiębiorstwa, [w:] S. Marek (red.), Elementy nauki o przedsiębiorstwie, Fundacja na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 1999.

Kotarbiński T., Traktat o dobrej robocie, Ossolineum, Wrocław 1975.

Lisiecka K., Kreowanie jakości: uwarunkowania – strategie – techniki, Wydawnictwo AE w Katowicach, Katowice 2002.

Lisiecki M., Metody oceny współczesnych organizacji, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw” 2003, nr 6.

Lock D., Podręcznik zarządzania jakości PWN, Warszawa 2002.

Machaczka J., Sprawność operacyjna a sprawność strategiczna, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw” 2003, nr 1.

Mikuła B., Organizacje oparte na wiedzy, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Kraków 2006.

Penc J., Leksykon biznesu, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 1997.

Piekarz P., Efekt organizacyjny jako kryterium oceny systemu wytwórczego, Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, nr 102, Kraków 1991.

Schumpeter J.A., Business Cycles. A Theoretical Historical and Statistical Analysis of the Capitalist Process, Mc Graw -Hill Book Company, New York–London 1939.

Sienkiewicz P., Teoria efektywności systemów, Wydawnictwo PAN, Warszawa 1987.

Skrzypek E,, Efektywność ekonomiczna jako ważny czynnik sukcesu organizacji, UE, Wrocław 2012, http:// ufiles/File/Skrzypek_Elzbieta pdf.

Skrzypek E. (red.), Kapitał intelektualny w organizacji, UMCS, Lublin 2009.

Skrzypek E., Nowa gospodarka i jej wyznaczniki, [w:] J. Kotowicz -Jawor (red.), GOW – wyzwanie dla Polski, PTE, Warszawa 2009.

Skrzypek E., Jakość i efektywność, UMCS, Lublin 2002.

Skrzypek E., Sokół A. (red.), Zarządzanie kapitałem ludzkim w gospodarce opartej na wiedzy, Instytut Wiedzy i Innowacji, Warszawa 2009.

Stankiewicz M.J. (red.), Zarządzanie wiedzą jako kluczowy czynnik międzynarodowej konkurencyjności przedsiębiorstwa, TNOIK, Toruń 2006.

Stoner J., Freeman R., Gilbert D., Kierowanie, PWE, Warszawa 1997.

Starbuck W., Performance Measures: Prevalet and Important but Methologically Challenging, “Journal of Management Inquiry” 2005, vol. 14.

Szulce H., Żyminkowski T., Znaczenie efektywności działań marketingowych w kształtowaniu wartości przedsiębiorstwa, UE, Poznań 2010.

Tapscot D., Gospodarka cyfrowa. Nadzieje i niepokoje Ery Świadomości Systemowej, Wydawnictwo Business Press, Warszawa 1998.

Wrzosek W., Efektywność marketingu, PWE, Warszawa 2005.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2013.47.1.167
Data publikacji: 2015-07-23 22:45:22
Data złożenia artykułu: 2015-07-04 21:56:58

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2015 Elżbieta Skrzypek

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.