The role of international funds for non -governmental organizations in Poland

Marek Tkaczuk

Abstract


The importance of international funding among potential sources of financing third sector in Poland is rapidly growing. Particularly, EU funds have an important role to play. After the initial period of
omissions, more and more NGOs are applying for this kind of support. For some of them, especially for those whose statutory objectives are consistent with the priorities of the European Union, EU funding
has become the main source of income.

Keywords


NGO; funding; EU funds

Full Text:

PDF (Język Polski)

References


Atlas dobrych praktyk finansowych ekonomii społecznej, Bank DnB Nord Polska SA 2008, http://www.ekonomiaspoleczna.pl/files/ekonomiaspoleczna.pl/public/Biblioteka/2008.18.pdf.

Evaluation of EEA and Norway Grants. Main Report, Lubljana 2010, http://www.eeagrants.org/asset/2811/1/2811_1.pdf.

Gumkowska M., Herbst J., Dostęp organizacji pozarządowych do Funduszy Strukturalnych – stan obecny i perspektywy, Stowarzyszenie na rzecz Forum Inicjatyw Pozarządowych, Warszawa 2007.

Herbst J., Przewłocka J., Podstawowe fakty o organizacjach pozarządowych. Raport z badania 2010, Stowarzyszenie Klon/Jawor, Warszawa 2011.

Kietlińska K., Rola trzeciego sektora w społeczeństwie obywatelskim, Difin, Warszawa 2010.

Kolankiewicz E., Komorowska Z., Wasilewska M., Organizacje pozarządowe a fundusze strukturalne, Stowarzyszenie na rzecz Forum Inicjatyw Pozarządowych, Warszawa 2008.

Łukasiak P., Stafiej -Bartosik A., Metoda K3 a planowanie strategii pozyskiwania funduszy, www.filantropia.org.pl/wiedza/teoriam4pawel_lukasiak_agata_stafiej_bartosik_metoda_k3_a_planowanie_strategii_pozyskiwania_funduszy.pdf.

Miazga A., Na co sektor III wydaje środki z UE, www.ngo.pl.

Open Forum for CSO Development Effectiveness, http://www.cso -effectiveness.org/ -home,091 -.html?lang=en.

Orzeszyna K., Społeczeństwo obywatelskie w Unii Europejskiej, Teka Kom. Praw. – OL PAN,Warszawa 2009.

Społeczeństwo obywatelskie w Unii Europejskiej, http://www.mpips.gov.pl/spoleczenstwo--obywatelskie/spoleczenstwo -obywatelskie -w -unii -europejskiej/.

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2010, nr 234, poz. 1536).

Wasilewska M., Fundusze unijne dla organizacji pozarządowych w latach 2007–2013. Przewodnik, Federacja Organizacji Pozarządowych. Centrum Szpitalna, Warszawa 2009.

Wybrane metody i techniki pozyskiwania funduszy, www.filantropia.org.pl/wiedza/teoria/m4/ wybrane_metody_i_techniki_pozyskiwania_funduszy.pdf.

Zagrodzka T., Zarządzanie finansami w organizacjach pozarządowych. Ekonomia społeczna.Teksty 2006, http://www.wortales.rops.krakow.pl/files/pdf/Publikacje/Zagrodzka_Zarzadzanie_finansami.pdf.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2013.47.1.209
Data publikacji: 2015-07-23 22:45:23
Data złożenia artykułu: 2015-07-04 22:29:41


Statistics


Total abstract view - 310
Downloads (from 2020-06-17) - PDF (Język Polski) - 0

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2015 Marek Tkaczuk

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.