Unemployment in Poland in the interwar period due to data quality of population censuses

Marta Dolecka, Dorota Raczkiewicz

Abstract


Unemployment in Poland in the interwar period was a mass phenomenon of cyclical and structural types. It constituted one of the important problems to solve and had both economic and psychosocial negative consequences. Location of the population unemployed and their families was very difficult. Public aid was given. Population censuses provide valuable and detailed data on population, including the unemployed. The quality of these data in the interwar period in Poland can be assessed positively in terms of relevance, coherence, comparability in time and space, accessibility and clarity, and worse in terms of timeliness and accuracy.

Full Text:

PDF (Język Polski)

References


Andrzejewski A. (red.), Pamiętniki bezrobotnych, PWE, Warszawa 1967.

Balsigerowa M., Społeczne skutki bezrobocia wśród fizycznych pracowników m. st. Warszawy w świetle ankiety roku 1931132, Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej, War- szawa 1932.

Dolecka M., Próby ograniczenia skutków bezrobocia w Drugiej Rzeczypospolitej, [w:] Idee go- spodarcze Drugiej Rzeczypospolitej, Wydawnictwo UMCS, Lublin 1996.

Dolecka M., Przyczyny i charakter bezrobocia w lublinie w okresie międzywojennym, „Annales UMCS" 2012, sec. F., vol. LXVII, nr 1.

Drugi powszechny spis Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 grudnia 1931 roku. Mieszkania i go- spodarstwa domowe, ludność, stosunki zawodowe. Polska (dane skrócone), GUS, Warszawa 1937.

Duda J., Orłowski R., Gospodarka polska w dziejowym rozwoju Europy (do 1939 roku), Wydaw- nictwo UMCS, Lublin 1999.

Eurostat (2009a), ESS Handbook for Quality Reports, Luxembourg.

Eurostat (2009b), ESS Standard for Quality Reports, Luxembourg.

Goszczyńska M., Poczucie jakości życia u bezrobotnych, „Polityka Społeczna" 1996, nr 1.

Jońca J., Dzieje gospodarcze Polski do 1939 roku, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1996.

Krahelska H., Prus S., Życie bezrobotnych. Badania ankietowe, Instytut Spraw Społecznych, Warszawa 1933.

Krzywicki L., Wartość wyników spisu jednodniowego, [w:] Spisy ludności Rzeczypospolitej Polskiej 1921-2002, red. Z. Strzelecki i T. Toczyński (red.), PTS i GUS, Warszawa 2002.

Kubicek S., Głodowanie i beznadzieja, [w:] Pracy nam dajcie: Wspomnienia Wielkopolan z lat 1919-1939, E. Makowski (wybór i oprac.), Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 1979.

Kwiatkowski E., Bezrobocie. Podstawy teoretyczne, PWN, Warszawa 2002.

Landau Z., Tomaszewski J., Trudna niepodległość. Rozważania o gospodarce Polski 1918-1939, Książka i Wiedza, Warszawa 1978.

Mieszkowski J.T., Społeczne skutki bezrobocia, „Tygodnik Ilustrowany" 1936.

Minkowska A., Rodzina bezrobotna. Na podstawie ankiety 1932, Instytut Gospodarstwa Społecz- nego, „Sprawy Robotnicze" nr 12, Warszawa 1935.

Morawski M., Dzieje gospodarcze Polski, Difin, Warszawa 2010.

Ossowski R., Psychologiczne i socjologiczne aspekty pracy bezrobocia w okresie przemian, [w:] Ewolucja tożsamości pedagogiki, H. Kwiatkowska (red.), IHNOiT, Warszawa 1994.

Pierwszy powszechny spis Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 września 1921 roku. Mieszkania, ludność, stosunki zawodowe. Tablice państwowe, GUS, Warszawa 1927.

Radziwiłł A., Roszkowski W., Historia 1871-1945, PWN, Warszawa 1993.

Słabińska E., Łagodzenie skutków bezrobocia w województwie kieleckim w latach 1918-1939, Wydawnictwo Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego, Kielce 2008.

UN (2006), Conference of European Statisticians, Recommendations for the 2010 Censuses of Population and Housing, in Cooperation with Eurostat, New York and Geneva.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2014.48.2.49
Data publikacji: 2015-05-23 20:20:35
Data złożenia artykułu: 2015-04-16 10:21:45


Statistics


Total abstract view - 1115
Downloads (from 2020-06-17) - PDF (Język Polski) - 0

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2015 Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio H – Oeconomia

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.