Market equilibrium in the health market - the theoretical background

Magdalena Jaworzyńska

Abstract


The market for health care services consumption is essentially determined by supply and demand. Throughout the health care both demand and supply have unique personalized character. The problem we often encounter is to bring unlimited public health needs of the limitations of their implementation, mainly related to the ability of funding. The aim of this paper is to characterize the equilibrium in the health market and to present the characteristics of demand and supply of health services.

Full Text:

PDF (Język Polski)

References


Białynicki-Birula P., Zmiany w systemie finansowania ochrony zdrowia w Polsce. Perspektywa międzynarodowa, Monografie: Prace Doktorskie Nr 4, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 2006.

Bukiel K., Misiński W., Racjonalny system opieki zdrowotnej, materiały dla prasy z Konferencji zorganizowanej przez Krajową Izbę Gospodarczą i Porozumienie Środowisk Medycznych, War- szawa 2003.

Bukowska-Piestrzyńska A., Finansowanie marketingu w ochronie zdrowia, CeDeWu, Warszawa 2010.

Buzowska B., „Urynkowiony" system usług medycznych - argumenty za i przeciw, „Zdrowi5. Getzen T., Health Care is an Individual Necessity and a National luxury: Applying Multilevel Deci- sion Models to the Analysis of Health Care Expenditure, "Journal of Health Economics" 2000, nr 19.e Publiczne" 2008, nr 118 (2).

Getzen T., Health Care is an Individual Necessity and a National luxury: Applying Multilevel Deci- sion Models to the Analysis of Health Care Expenditure, "Journal of

Health Economics" 2000, nr 19.

Jacobzone S., les politiques de sante face aux proprieties incitatives et redistibutives des systems d'assurance maladie, "Economie et statistique" 1996.

Jeffers J.R., Bognanno M.F., Bartlett J.C., On the demand and versus need for medical services and the concept of shortage, "American Journal of Public Health" 1974, 64 (1).

Kozierkiewicz A. (red.), Koło ratunkowe dla szpitali. Od doświadczeń do modelu restrukturyzacji, Termedia Wydawnictwa Medyczne, Poznań 2008.

Phelps Ch.F., Newhouse J.P., Effect of coinsurance: A multivariate analysis, "Social Security Bulletin" 1972, 35 (6).

Rój J., Sobiech J., Zarządzanie finansami szpitala, Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., Warszawa 2006.

Rudawska I., Opieka zdrowotna - aspekty rynkowe i marketingowe, PWN, Warszawa 2007.

Rydlewska-Liszkowska I., Podstawy ekonomiki zdrowia - wybrane zagadnienia ekonomiczne ochrony zdrowia w miejscu pracy, Instytut Medycyny Pracy im. Prof. J. Nofera, Łódź 2006.

Rydlewska-Liszkowska I., Jungo B., Dereń Z., Wybrane problemy ewaluacji ekonomicznej w opiece zdrowotnej, Instytut Medycyny Pracy, Łódź 1999.

Williams A., Health Economics: The Cheerful Face of the Dismal Science?, [w:] A. Williams (red.), Health and Economics, Macmillan Press, London 1987.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2014.48.2.59
Data publikacji: 2015-05-23 20:20:35
Data złożenia artykułu: 2015-04-16 10:47:00


Statistics


Total abstract view - 360
Downloads (from 2020-06-17) - PDF (Język Polski) - 0

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2015 Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio H – Oeconomia

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.