Husserla ujęcie kryzysu a fenomenologia transcendentalna

Agnieszka Wesołowska

Streszczenie w języku polskim


Fenomenologia jako nauka dotycząca transcendentalnej subiektywności została ugruntowana w związku z krytycznym namysłem nad ideą poznania. W niniejszym artykule rozważania na temat kryzysu zostają przedstawione w rezultacie analiz dotyczących teoretycznego i praktyczno-etycznego motywu myśli Husserla. Z takiego punktu widzenia fenomenologia może być rozumiana jako wiedza umożliwiająca jedność poznania i odsłaniająca rozstrzygnięcia istotne dla życia. W artykule zostaje pokazane, że idea fenomenologii ewoluuje w związku z rozważaniami obejmującymi horyzont klasycznych problemów filozoficznych: epistemologicznych, metafizycznych oraz etycznych.

Słowa kluczowe


fenomenologia, kryzys nauk, transcendentalna redukcja, poznanie

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Blaustein L., Edmund Husserl i jego fenomenologia, „Przegląd Humani-styczny“ 1930, nr 2.

Czarkowski J., Filozofia czystej świadomości, Wydawnictwo UMK, To-ruń 1994.

Derrida J., Fenomenologia i domknięcie się metafizyki, tłum. M. Kowal-ska, [w:] Fenomenologia francuska. Rozpoznania. Interpretacje. Rozwinięcia, red. J. Migasiński i I. Lorenc, Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, Warszawa 2006.

Fink E., Was will die Phänomenologie Edmund Husserls?, [w:] tenże, Stu-dien zur Phänomenologie 1930–1939, Nijhoff, Den Haag 1966.

Graff P., Fenomenologia jako inicjacja. Próba częściowej rekonstrukcji kon-cepcji człowieka Edmunda Husserla, „Humanitas” 1980, t. 3.

Husserl E., Die Krisis der europäischen Wissenschaften und die transzendentale Phänomenologie. Eine Einleitung in die phänomenologische Philosophie, hrsg. von W. Biemel, [w:] Husserliana – Edmund Husserl, Gesammelte Werke, bd. 6, Kluwer Academic Publishers, Den Haag 1962. Cyt. również za polskimi przekładami fragmentów Kryzysu...: Kryzys europejskiego człowieczeństwa a filozofia, tłum. J. Sidorek, Fundacja Aletheia, Warszawa 1993; Kryzys nauk europejskich i fenomenologia transcendentalna, tłum. S. Walczewska, Wydawnictwo Rolewski, Toruń 1999; Wybór pism, tłum. S. Walczewska, [w:] K. Święcicka, Husserl, Wiedza Powszechna, Warszawa 2005.

Husserl E., Erste Philosophie (1923/24), teil 2: Theorie der phänomenologi-schen Reduktion, hrsg. von R. Boehm, [w:] Husserliana – Edmund Husserl, Gesammelte Werke, bd. 8, M. Nijhoff, Den Haag 1959.

Husserl E., Filozofia jako ścisła nauka, tłum. W. Galewicz, Fundacja "Aletheia", Warszawa 1992.

Husserl E., Filozofia jako zdobywanie samowiedzy przez ludzkość, tłum. Z. Krasnodębski, „Studia Filozoficzne” 1984, nr 2.

Husserl E., Idee czystej fenomenologii i fenomenologicznej filozofii, ks. 2, tłum. D. Gierulanka, PWN, Warszawa 1974.

Husserl E., Medytacje kartezjańskie z dodaniem uwag krytycznych Romana Ingardena, tłum. A. Wajs, PWN, Warszawa 1982.

Husserl E., Vorlesungen über ethik und wertlehre 1908−1914, hrsg. von U. Melle, [w:] Husserliana – Edmund Husserl, Gesammelte Werke, bd. 28, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht−Boston−London 1950.

Husserl E., Wykłady z etyki i teorii wartości 1908–1914, tłum. L. Ostasz, Wydawnictwo Znak, Kraków 1991.

Janssen P., Geschichte und Lebenswelt. Ein Beitrag zur Diskussion von Husserls Spätwerk, Martinus Nijhoff, Den Haag 1970.

Lévinas E., O Bogu, który nawiedza myśl, tłum. M. Kowalska, Wydawnictwo Homini, Kraków 1994.

Lyotard J.-F., Fenomenologia, tłum. J. Migasiński, Wydawnictwo KR, Warszawa 2002.

Łaciak P., Anonimowość jako granica poznania w fenomenologii Edmunda Husserla, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2012.

Mensch J., Manifestation and the Paradox of Subjectivity, „Husserl Stud-ies” 2005, vol. 21.

Ricoeur P., Fenomenologia i hermeneutyka: Wychodząc od Husserla, tłum. M. Drwięga, [w:] Fenomenologia francuska. Rozpoznania. Interpretacje. Rozwinięcia, red. J. Migasiński i I. Lorenc, Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, Warszawa 2006.

Sokolowski R., Wprowadzenie do fenomenologii, tłum. M. Rogalski, Wy-dawnictwo WAM, Kraków 2012.

Spiegelberg H., The context of the Phenomenological Movement, Martinus Nijhoff, The Hague–Boston–London 1981.

Środa K., Eugen Fink o fenomenologicznej redukcji, „Przegląd Filozoficz-ny” 1992, nr 2.

Trincia F. S., The Ethical Imperative in Edmund Husserl, „Husserl Stud-ies” 2007, vol. 23.

Zahavi D., Fenomenologia Husserla, tłum. M. Święch, Wydawnictwo WAM, Kraków 2012.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/kw.2015.13.73
Data publikacji: 2015-08-07 11:48:22
Data złożenia artykułu: 2015-08-07 10:47:54


Statystyki


Widoczność abstraktów - 1322
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 0

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2015 Agnieszka Wesołowska

##submission.licenseURL##: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.pl