Zasady

Cel i zakres tematyczny czasopisma

Na problematykę czasopisma „Kultura i Wartości” składają się zagadnienia, które, z jednej strony, mają charakter ponadczasowy i dotyczą budowy oraz mechanizmów funkcjonowania kultury jako takiej, ale z drugiej – mają swoje aktualne i współczesne oblicze, gdyż są odbiciem specyficznych wyzwań współczesności. Problematyka ta obejmuje następujące szczegółowe dziedziny problemów (ujmowane z perspektywy różnych dyscyplin naukowych):

 • kulturowa specyfika ludzkiego sposobu istnienia 
 • ontologia kultury i jej elementów, takich jak moralność, wiedza, język, dzieło sztuki 
 • funkcje wartości w życiu jednostkowym i w kulturze 
 • historyczna i kulturowa zmienność i różnorodność wartości 
 • typologiczna różnorodność wartości i ich specyfika (wartości moralne, estetyczne, intelektualne, społeczne, hedoniczne i in.) 
 • zmienność i wielość kultur, ich typologia, możliwość zbudowania kultury uniwersalnej i różnorodność kulturowa a współczesne ogólnoświatowe procesy globalizacyjne
 • sens, przyczyny i rodzaje zmiany historycznej, problem historycznego postępu 
 • historyczne i współczesne teorie i dyskusje z zakresu antropologii filozoficznej
 • problem ludzkiej wolności 
 • historyczne i współczesne dyskusje i teorie etyczne 
 • historyczne i współczesne dyskusje i teorie estetyczne
 • historyczne i współczesne dyskusje i teorie z zakresu filozofii społecznej oraz politycznej 
 • filozofia a inne dyscypliny traktujące o kulturze, historii i wartościach 
 • epistemologiczne i metodologiczne zagadnienia wiedzy o kulturze, historii i wartościach 
 • moralne i aksjologiczne aspekty wyzwań współczesności (m.in. globalizacja, problem ubóstwa, ekologia, rewolucja informatyczna)
 • moralne i aksjologiczne aspekty polityki Unii Europejskiej (m.in.  wartości tożsamość  Europy, aksjologiczna jedność i różnorodność, obowiązki Europy wobec innych kultur, problem imigrantów i ich kulturowej asymilacji, chrześcijańska i świecka tradycja Europy a jej Europy a jej tożsamość współczesna.

Lista zagadnień nie jest zamknięta, lecz otwarta na nowe problemy – podobnie jak dynamika samej kultury i ujawniających się w jej dziejach wartości. Dyskusja nad tymi problemami ma nie tylko znaczenie teoretyczne, służąc wzbogaceniu naszej samoświadomości, lecz także praktyczne, wskazując kierunki rozwiązania tych dylematów, jakimi jest wypełniona współczesność. Nawet jeśli nie można oczekiwać, że w zakresie tych problemów uzyskamy ostateczne i w pełni zadowalające rozwiązania, to można mieć nadzieję, że usytuowanie tych badań nie tylko w obszarze dyscyplin filozoficznych, lecz także na terenie innych nauk będzie owocowało coraz bardziej trafnymi rezultatami, pozwalającymi również coraz lepiej rozumieć fenomen człowieka, kultury oraz wartości. Filozofia, jako dyscyplina naukowa, nie może dzisiaj prowadzić swoich badań bez uwzględnienia tego, co o świecie – w tym także o człowieku i kulturze – mówią inne nauki.

 

Działy

Od redakcji

Niezaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Niezaznaczone Recenzowane

Wprowadzenie

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Niezaznaczone Zindeksowane Niezaznaczone Recenzowane

Artykuły

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

Artykuły tematyczne

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

Inne artykuły

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

Przekłady

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Niezaznaczone Recenzowane

Recenzje

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Niezaznaczone Recenzowane

Sprawozdania i komunikaty

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Niezaznaczone Recenzowane

Polemiki i dyskusje

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

Eseje i inne teksty

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane
 

Proces recenzji

 1. Wszystkie nadesłane do redakcji teksty są w pierwszym etapie poddawane recenzji wstępnej (wewnątrzredakcyjnej).
 2. W przypadku uzyskania pozytywnej recenzji wstępnej, teksty są poddawane procedurze podwójnej anonimowej (double blind) recenzji zewnętrznej. W innych, wyjątkowych przypadkach wymagane jest oświadczenie o niewystępowaniu konfliktu interesów, przy czym za konflikt interesów uznaje się zachodzące między recenzentem a autorem bezpośrednie relacje osobiste (w szczególności pokrewieństwo do drugiego stopnia, związek małżeński), relacje podległości zawodowej lub bezpośrednią współpracę naukową w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających rok przygotowania recenzji. Teksty są recenzowane przez co najmniej dwóch recenzentów, specjalistów z zakresu tematyki, której dotyczy tekst. W przypadku tekstów napisanych w języku angielskim lub niemieckim, przynajmniej jeden z recenzentów posiada afiliację zagraniczną, ale różną od afiliacji Autora. 
 3. O wyniku recenzji Autor zostaje poinformowany w terminie do trzech miesięcy od momentu potwierdzenia przez redakcję, że tekst uzyskał pozytywny wynik recenzji wstępnej i został skierowany do  recenzji zewnętrznych.

 4. Formularz recenzji jest dostępny pod  adresem: formularz recenzji

 5. Recenzje mają formę pisemną i kończą się jednoznacznym wnioskiem recenzenta co do publikacji tekstu.

 6. W przypadku, gdy recenzent sugeruje dokonanie istotnych poprawek, od których wprowadzenia uzależnia dopuszczenie tekstu do publikacji, Autor powinien wprowadzić takie poprawki, ewentualnie przekazać redakcji uzasadnienie, dlaczego ich nie akceptuje.

 7. W przypadku znacznych rozbieżności we wnioskach zawartych w dwóch recenzjach, redakcja po zapoznaniu się z recenzjami, może skierować tekst do kolejnej recenzji.

 8. Tekst jest publikowany gdy recenzenci wnioskują o jego publikację bez konieczności wprowadzania istotnych poprawek lub gdy Autor wprowadził istotne poprawki uwzględniające zalecenia recenzentów.

 9. Tekst nie jest publikowany, gdy (1) nie został zakwalifikowany do procedury recenzyjnej ze względu na niezgodność z merytorycznym profilem czasopisma lub  (2) gdy nie uzyskał pozytywnej recenzji wstępnej, w rezultacie czego nie został skierowany do recenzji zewnętrznych,  lub (3) gdy uzyskał recenzje kończące się wnioskiem negatywnym, lub (4) gdy Autor nie wprowadził istotnych poprawek wnioskowanych przez recenzentów.
 10. 10. Nazwiska recenzentów (za cały rok) są publikowane wyłącznie w drugim numerze w danym roku oraz w zakładce lista recenzentów

 11. Redakcja dokłada starań, by w procedurze recenzyjnej zachować zgodność z zaleceniami zawartymi w dokumencie „Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych nauce” oraz zasadami COPE.   

 12. Artykuły przysyłane do publikacji w „Kulturze i Wartościach” powinny zawierać; 1) wyraźnie sformułowany problem badawczy, który jest podejmowany w tekście; 2) wyraźnie sformułowane wnioski badawcze; 3) krytyczne omówienie innych ujęć i rozwiązań analizowanego problemu; 4) określenie, w czym tkwi nowość proponowanego ujęcia na tle ujęć już istniejących; 5)wyraźne określenie stosowanej metodologii. Oprócz tekstu głównego Autor powinien przygotować streszczenie w języku polskim i angielskim, słowa kluczowe w języku polskim i angielskim oraz bibliografię – w formacie przyjętym w „Kulturze i Wartościach”. Przygotowując bibliografię załącznikową, Autor powinien – o ile to możliwe – umieszczać przypisane do poszczególnych publikacji numery DOI. W trakcie procedury zgłaszania artykułu naukowego lub innego tekstu Autor powinien stosować się do poleceń zawartych na stronie, poprzez którą następuje zgłoszenie tekstu.

 

Harmonogram publikacji

Przyjmowanie tekstów: pół roku przed planowanym terminem publikacji numeru. Numery są publikowane w następujących miesiącach:  pierwszy numer w danym roku – czerwiec/lipiec; drugi numer w danym roku: grudzień

 

Polityka Open Access

Kultura i Wartości jest czasopismem działającym na zasadzie otwartego dostępu, co oznacza, że wszystkie treści są dostępne bezpłatnie dla użytkownika sieci lub jego instytucji. Użytkownicy mają prawo czytać, pobierać, kopiować, rozpowszechniać, drukować, wyszukiwać lub linkować do pełnych tekstów artykułów, lub wykorzystywać je do innych celów zgodnych z prawem, bez konieczności uzyskania wcześniejszej zgody wydawcy lub autora. Powyższe zasady są zgodne z definicją otwartego dostępu według BOAI (Budapest Open Access Initiative). Artykuły są udostępniane na licencji Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY)

Licencja Creative Commons

(do numeru 35  http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.pl)

Licencja Creative Commons

 

Lista recenzentów

W roku 2013 recenzje dla potrzeb kwartalnika przygotowali (w porządku alfabetycznym):

Ewa BARTUŚ (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku), Krzysztof Ryszard BOCHENEK (Uniwersytet Rzeszowski), Michał BOHUN (Uniwersytet Jagielloński), Rafaela BOZIČ (Sveučilišta u Zadru), Tomasz CZAKON (Uniwersytet Śląski), Janusz DANECKI (Uniwersytet Warszawski), Patrick DERR (Clark University), Pierfrancesco FIORATO (Università di Sassari), Beata M. FRYDYRCZAK (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza), Krzysztof GAJDKA (Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie), Stefan GOSEPATH (Wolny Uniwersytet Berlina), Anna GOTKIEWICZ-CHĘĆKA (Uniwersytet Gdański), Czesław GRYKO (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Gerard HARTUNG (Bergische Universität Wuppertal), Marcin KARAS, Eugene KELLY (Nowojorksi Instytut Technologii), Peter KEMPITS (Uniwersytet Wiedeński , Abrahim H. KHAN (Uniwersytet w Toronto), Andrzej KOJDER (Uniwersytet Warszawski), Stefan KONSTAŃCZAK (Uniwersytet Zielonogórski), Uriah KRIEGEL (University of Sydney), Christian KRIJNEN (Wolny Uniwersytet Amsterdam), Tomasz KUPŚ (Uniwersytet Mikołaja Kopernika), Józef LIPIEC (Uniwersytet Jagielloński), Iwona LORENZ (Uniwersytet Warszawski), Ewa NOWAK (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza), Witold M. NOWAK (Uniwersytet Rzeszowski), Michael PAKALUK (Uniwersytet Ave Maria, USA), Eugeniusz SAKOWICZ (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie), Grażyna SKĄPSKA (Uniwersytet Jagielloński), Marek SZULAKIEWICZ (Uniwersytet Mikołaja Kopernika), Konrad TALMONT-KAMIŃSKI (Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania), Katie TEREZAKIS (Instytut Technologiczny w Rochester, USA), Oleg TISZCZENKO (Katolicki Uniwersytet Lubelski), Violetta VAIBEL (Uniwersytet Wiedeński), Micha WERNER (Freie Universität zu Berlin), Ryszard WIŚNIEWSKI (Uniwersytet Mikołaja Kopernika), Kazimierz WOJNOWSKI (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza), Olga WOLANIUK (Narodowy Uniwersytet Pedagogiczny w Kijowie), Marcin ZDRENKA (Uniwersytet Mikołaja Kopernika), Władysław ZUZIAK (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II).

 

W roku 2014 recenzje dla potrzeb kwartalnika przygotowali (w porządku alfabetycznym):

Arno ANZENBACHER (Johannes-Gutenberg-Universität Mainz), Bogdan BANASIAK (Uniwersytet Łódzki), Ewa BARTUŚ (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku), Dieter BIRNBACHER (Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf), Daniel BREAZEALE (University of Kentucky), Piotr DOMERACKI (Uniwersytet Mikołaja Kopernika), Anna FRĄCKOWIAK (Szkoła Wyższa Pawła Włodkowica w Płocku), Adam GRZELIŃSKI (Uniwersytet Mikołaja Kopernika), Anna JĘDRZEJKIEWICZ (Uniwersytet Warszawski), Kinga KAŚKIEWICZ (Uniwersytet Mikołaja Kopernika), Eugene KELLY (Nowojorski Instytut Technologiczny), Stefan KONSTAŃCZAK (Uniwersytet Zielonogórski), Iwona KORDZIŃSKA-NAWROCKA (Uniwersytet Warszawski), Beata KUBIAK HO-CHI (Uniwersytet Warszawski), Tomasz KUPŚ (Uniwersytet Mikołaja Kopernika), Izabela LEWANDOWSKA-MALEC (Uniwersytet Jagielloński), Marek MELNYK (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski), Joanna MYSONA-BYRSKA (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II), Basia NIKOFOROVA (Instytut Badań Kultury Litwy, Wilno), Witold M. NOWAK (Uniwersytet Rzeszowski), Eugeniusz SAKOWICZ (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego), Piotr STAWIŃSKI (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie), Wasilij SZCZUKIN (Uniwersytet Jagielloński), Justyna B. TYMIENIECKA-SUCHANEK (Uniwersytet Śląski) Bernhard WALDENFELS (Ruhr-Universität Bochum), Ryszard WIŚNIEWSKI (Uniwersytet Mikołaja Kopernika), Marcin ZDRENKA (Uniwersytet Mikołaja Kopernika), Mirosław ŻELAZNY (Uniwersytet Mikołaja Kopernika).

W roku 2015 recenzje dla potrzeb kwartalnika przygotowali (w porządku alfabetycznym):

Anna Frąckowiak (Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy), Wilhelm G. Jacobs (Uniwersytet Ludwika i Maksymiliana w Monachium, Niemcy), Stefan Konstańczak (Uniwersytet Zielonogórski), Sabina Kruszyńska (Uniwersytet Gdański), Tomasz Kupś (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), Iwona Massaka (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), Adam Nobis (Uniwersytet Wrocławski), Witold M. Nowak (Uniwersytet Rzeszowski), Tereza Obolevich (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie), Halina Rarot (Politechnika Lubelska), Eugeniusz Sakowicz (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie), Piotr Stawiński (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie), Marek Styczyński (Uniwersytet Łódzki), Kate Terezakis (Instytut Technologii w Rochester, USA), Joanna Usakiewicz (Uniwersytet w Białymstoku).

W roku 2016 recenzje dla potrzeb kwartalnika przygotowali (w porządku alfabetycznym):

Iwona Alechnowicz (Uniwersytet Opolski), Hanna Appel (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), Michał Bohun (Uniwersytet Jagielloński), Anna Chęćka-Gotkowicz (Uniwersytet Gdański), Józef Dębowski (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie) Jarosław Fazan (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie), Piotr Jakub Fereński (Uniwersytet Wrocławski), ks. Leonard Fic (Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie), Anna Frąckowiak (Szkoła Wyższa im Pawła Włodkowica w Płocku), Žilvinė Gaižutytė-Filipavičienė (Litewski Instytut Badań Kultury, Litwa), Barbara Grabowska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), Oliver Hallich (Uniwersytet Duisburg-Essen, Niemcy), Katarzyna Haremska (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie), Kinga Kaśkiewicz (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), Agata Kluczek (Uniwersytet Śląski w Katowicach), Stefan Konstańczak (Uniwersytet Zielonogórski), Damian Leszczyński (Uniwersytet Wrocławski), Krzysztof Lipka (Uniwersytet Muzyczny im. Fryderyka Chopina w Warszawie), Sabina Kruszyńska (Uniwersytet Gdański), Joanna Mysona Byrska (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie), Basia Nikiforova (Litewski Instytut Badań Kultury, Litwa), Adam Nobis (Uniwersytet Wrocławski), Witold M. Nowak (Uniwersytet Rzeszowski), Przemysław Paczkowski (Uniwersytet Rzeszowski), Denys Pilipowicz (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie), Halina Rarot (Politechnika Lubelska), Jarosław Sak (Uniwersytet Medyczny w Lublinie), Eugeniusz Sakowicz (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie), Piotr Stawiński (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie), Kate Terezakis (Instytut Technologii w Rochester, USA), Włodzimierz Tyburski (Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej), Joanna Usakiewicz (Uniwersytet w Białymstoku), Ryszard Wiśniewski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), Magdalena Żardecka-Nowak (Uniwersytet Rzeszowski).

W roku 2017 recenzje dla potrzeb kwartalnika przygotowali (w porządku alfabetycznym):

Iwona Alechnowicz (Uniwersytet Opolski), Piotr Bartula (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie), Ewa Bartuś (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku), Jacek Breczko (Uniwersytet Medyczny w Białymstoku), Joanna Mysona Byrska (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie), Anna Chęćka (Uniwersytet Gdański), Bogna Choińska (Akademia Pomorska w Słupsku), Piotr Jakub Fereński (Uniwersytet Wrocławski), Barbara Grabowska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), Krzysztof Guczalski (Uniwersytet Jagielloński), Stefan Konstańczak (Uniwersytet Zielonogórski), Vladimer Luarsabishvili (New Vision University, Gruzja), Basia Nikiforova (Litewski Instytut Badań Kultury, Litwa), Adam Nobis (Uniwersytet Wrocławski), Witold M. Nowak (Uniwersytet Rzeszowski), Artur Mordka (Uniwersytet Rzeszowski), Joel Edward Parthemore (Eindhoven University of Technology, Holandia), Halina Rarot (Politechnika Lubelska), Liliana Tomaszewska (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku), Mariusz Wojewoda (Uniwersytet Śląski w Katowicach), Magdalena Żardecka-Nowak (Uniwersytet Rzeszowski).

W roku 2018 recenzje dla potrzeb kwartalnika przygotowali (w porządku alfabetycznym):

Iwona Alechnowicz-Skrzypek (Uniwersytet Opolski), Piotr Bartula (Uniwersytet Jagiellośnki w Krakowie), Vladimir Belov (Rosyjski Uniwersytet Przyjaźni Narodów, Rosja), Rafaela Božić (Uniwersytet w Zadarze, Chorwacja), Jacek Breczko (Uniwersytet Medyczny w Białymstoku), Joanna Mysona Byrska (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie), Piotr Jakub Fereński (Uniwersytet Wrocławski), Barbara Grabowska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), Katarzyna Gurczyńska-Sady (Uniwersytet Pedagogiczny im KEN Krakowie), Oliver Hallich (Uniwersytet Duisburg – Essen, Niemcy), Stefan Konstańczak (Uniwersytet Zielonogórski), Paweł Kubicki (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie), Tomasz Kupś (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), Vladimer Luarsabishvili (New Vision University, Gruzja), Witold Nowak (Uniwersytet Rzeszowski), Andrzej Niemczuk (Uniwersytet Rzeszowski), Marcin Poręba (Uniwersytet Warszawski), Halina Rarot (Politechnika Lubelska), Agata Strządała (Uniwersytet Opolski), Liliana Tomaszewska (Państwowa Szkoła Zawodowa w Płocku), Frederic Tremblay (Sofia University “St. Kliment Ohridski”, Bułgaria), Mariusz Wojewoda (Uniwersytet Śląski w Katowicach), Magdalena Żardecka (Uniwersytet Rzeszowski).

 

Indeksowanie w bazach

 • CEEOL
 • CEJSH
 • Index Copernicus Journals Master List
 • Erih Plus
 • Google Scholar
 • Worldcat
 • BazHum

 

Oświadczenie o zasadach etyki czasopisma "Kultura i Wartości"

Czasopismo stosuje procedury i standardy zgodne z zasadami Committee on Publication Ethics (COPE) https://publicationethics.org/, a w szczególności:

Redaktorzy:

 1. Czuwają na wszystkich etapach procedury wydawniczej nad jej rzetelnością i zgodnością z przyjętymi standardami etycznymi. Dbają o przestrzeganie praw autorskich.  
 2. Rozpatrują przyjęcie tekstów do procedury recenzyjnej w sposób obiektywny, kierując się jedynie ich zgodnością z profilem merytorycznym pisma oraz wstępną oceną ich wartości merytorycznej.
 3. Dokonują wyboru recenzentów kompetentnych w zakresie rzetelnej oceny tekstu.
 4. W czasie trwanie procedury recenzyjnej zachowują poufność w zakresie danych dotyczących autora tekstu.
 5. W przypadku ujawnienia nierzetelności naukowej postępują zgodnie z wytycznymi określonymi w ramach COPE, w szczególności dokumentują i ujawniają fakt plagiatu, jak również przypadki „ghostwriting” i „guest authorship”, informując o tym również właściwe osoby i instytucje.
 6. Podejmują decyzje o publikacji tekstu, kierując się wnioskami zawartymi w recenzjach.
 7. Tekst nie jest publikowany, gdy (1) nie został zakwalifikowany do procedury recenzyjnej ze względu na niezgodność z merytorycznym profilem czasopisma lub  (2) gdy nie uzyskał pozytywnej recenzji wstępnej, w rezultacie czego nie został skierowany do recenzji zewnętrznych,  lub (3) gdy uzyskał recenzje kończące się wnioskiem negatywnym, lub (4) gdy Autor nie wprowadził istotnych poprawek wnioskowanych przez recenzentów.
 1. W przypadku znacznych rozbieżności we wnioskach zawartych w dwóch recenzjach, redakcja, po zapoznaniu się z recenzjami, kieruje tekst do trzeciej recenzji.
 2. O decyzji w sprawie publikacji tekstu lub odmowy redakcja informuje niezwłocznie Autora tekstu, podając uzasadnienie.   

Autorzy:

 1. Zgłaszając tekst do publikacji, potwierdzają, że tekst ten jest oryginalny i nie został opublikowany (lub nie jest aktualnie procedowany) w innych czasopismach.
 2. Informują o ewentualnym wkładzie innych osób w powstanie tekstu, określając charakter oraz wielkość tego wkładu, załączając te dane w pliku pomocniczym.
 3. Informują o ewentualnych źródłach finansowania zgłaszanego tekstu, załączając te dane w plik pomocniczym.
 4. Informują rzetelnie o wszystkich publikacjach, które wykorzystali w przygotowaniu tekstu.  Podają tytuły i strony własnych tekstów, w których podejmowali podobną problematykę.
 1. Nie umieszczają w tekście przeznaczonym do recenzji informacji pozwalających na zidentyfikowanie autora.
 2. O ile posiadają wszelkie inne informacje ważne dla zgłaszanego tekstu z punktu widzenia rzetelności naukowej i standardów etycznych, a nie są one ujęte w formularzu, który wypełniają zgłaszając tekst, dołączają je w pliku pomocniczym.
 3. Ustosunkowują się merytorycznie do zgłoszonych w recenzjach uwag i postulatów. 

 Recenzenci:

 1. Dokonują rzetelnej i obiektywnej oceny tekstów, wskazując zarówno jego strony pozytywne, jak i te punkty, w których wedle ich wiedzy tekst powinien być poprawiony.  
 2. Dokonują recenzji w terminach ustalonych z redakcją.
 3. Informują redakcję  o ujawnieniu plagiatu lub innych form działania niezgodnego ze standardami rzetelności naukowej.
 4. Informują redakcje o podejrzeniu konfliktu  interesów lub wystąpieniu w tekście informacji umożliwiających identyfikację autora.
 5. Zachowują poufność w zakresie wszelkich informacji na temat recenzowanych tekstów.