Kultura i Wartości

Interdyscyplinarne czasopismo naukowe „Kultura i Wartości” jest półrocznikiem wydawanym przez Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (do roku 2017 ukazywało się jako kwartalnik). Czasopismo ukazuje się wyłącznie w wersji internetowej, która stanowi jego wersję podstawową. Publikowane są w nim teksty z zakresu filozofii teoretycznej, aksjologii, etyki, filozofii kultury, filozofii dziejów, estetyki oraz innych dyscyplin naukowych – takich jak kulturoznawstwo, socjologia teoretyczna, historia, politologia i psychologia – które badają  z różnych perspektyw problematykę człowieka, jego działalność i aktywność, czynności poznawcze, kulturowo-historyczne uwarunkowania jego istoty i istnienia. Czasopismo prezentuje  również omówienia i recenzje polskich oraz zagranicznych publikacji, które dotyczą tej problematyki. Zamieszcza też dyskusje i komentarze do tekstów opublikowanych na łamach „Kultury i Wartości".

 
Punkty MEiN: 40


ISSN: 2299-7806
Współczynnik odrzuceń nadsyłanych artykułów: ok. 20%

Aktualności

 

Współczesne wyzwania a wartości 2: KONFLIKTY WARTOŚCI

 

 

Katedra Historii Filozofii i Filozofii Porównawczej Instytutu Filozofii UMCS oraz czasopismo „Kultura i Wartości” journals.umcs.pl/kw zapraszają do udziału w konferencji naukowej Współczesne wyzwania a wartości 2: KONFLIKTY WARTOŚCI.  Konferencja jest planowana w trybie online (na platformie Zoom) w dniach 7-8 lipca 2022. Języki konferencji: angielski, polski.

W trakcie konferencji zamierzamy podjąć refleksję nad związkami, jakie zachodzę pomiędzy współczesnymi wyzwaniami teoretycznymi i praktycznymi a wartościami, które pojawiają się zarówno w wartościowaniach jednostkowych i społecznych, jak i w ujęciach teoretycznych. W szczególności planujemy podjąć namysł nad następującymi, ale tylko przykładowymi kwestiami:

1) Czym są konflikty wartości? Jakie są ich źródła? Czy takie konflikty wartości są czymś wyjątkowym, czy raczej normalnym elementem ludzkiej kultury i historii?

2) Które wartości są dziś źródłem konfliktów?

3) Które wartości ulegają obecnie transformacji i w jakim stopniu? Jak należy rozumieć naturę tych przemian? Czy przemiany te zachodzą w samych wartościach, czy tylko w naszej świadomości?

4) Czy wszystkie przemiany wartości są stymulowane przez wyzwania praktyczne? Czy przemiany wartości są zjawiskiem normalnym, czy też są symptomem aberracji lub kryzysu?

5) Jak takie przemiany i konflikty mają się do klasycznych stanowisk aksjologicznych, takich jak absolutyzm, relatywizm, pluralizm, obiektywizm, subiektywizm i relacjonizm?

6) Czy można jeszcze mówić o uniwersalizmie wartości (w kontekście pluralizmu kulturowo-cywilizacyjnego)?

7) Czy dzisiaj można jeszcze mówić o aksjologicznym optymizmie?

Oczekiwane są zarówno wystąpienia dotyczące ujęć systematycznych, jak i referaty omawiające ujęcia formułowane przez filozofów, kulturoznawców, socjologów itp.

 W trakcie konferencji planowane są sekcje w języku angielskim oraz w języku polskim.

Informacje organizacyjne:

Do udziału w konferencji zapraszamy pracowników naukowych i doktorantów. Abstrakt proponowanego referatu proszę  przesyłać na adres: leszek.kopciuch@mail.umcs. pl w terminie do 28 czerwca 2022.  Abstrakt nie powinien przekraczać 600 słów.  Planowany czas referatu to 20 minut. W treści e-maila proszę podać imię i nazwisko, tytuł referatu oraz afiliację. Decyzja o zakwalifikowaniu zaproponowanego tematu zostanie przekazana do dnia 2 lipca 2022.

Artykuły opracowane na postawie konferencyjnych referatów, po uzyskaniu pozytywnych recenzji, będą publikowane w czasopiśmie „Kultura i Wartości”. Artykuły, sformatowane zgodnie z wymogami czasopisma, należy zarejestrować na stronie czasopisma w terminie do 30 sierpnia br.     

 
Opublikowane: 2022-05-19
 
Więcej ogłoszeń...

No 33 (2022)


Okładka