Fenomenologia wartości estetycznych w Analysis of Knowledge and Valuation Clarence’a Irvinga Lewisa

Robert Rogoziecki

Streszczenie w języku polskim


Artykuł prezentuje teorię wartości estetycznych C. I. Lewisa w jej relacji do estetyki I. Kanta. Wskazuję podstawowe zależności między konceptualnym pragmatyzmem a transcendentalizmem Kanta. Bazową tezą jest stwierdzenie, że teoria wartości estetycznych Lewisa stanowi przystosowanie podstawowych założeń estetyki Kanta do wymogów pragmatyzmu konceptualnego. Artykuł obejmuje: (1) ogólne wprowadzenie do aksjologii Lewisa, z podkreśleniem roli a priori pragmatycznego w myśli Lewisa, (2) charakterystykę i klasyfikację wartości, z zaakcentowaniem specyfiki wartości estetycznych w Lewisowskiej teorii wartości, (3) charakterystykę doświadczenia estetycznego – tu akcent pada na jego szczególnie prezentacjonistyczny charakter, (4) rozważenie kryteriów estetyczności wedle Lewisa, (5) zestawienie teorii wartości estetycznych Lewisa z estetyką Kanta.

     


Słowa kluczowe


transcendentalizm; pragmatyzm konceptualny; wartość inherentna; wartość instrumentalna; sąd konkluzywny; sąd niekonkluzywny

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Buczyńska-Garewicz H., Znak, znaczenie, wartość. Szkice z filozofii amerykańskiej, Książka i wiedza, Warszawa 1975.

Dewey J., Theory of Valuations, The University of Chicago Press, Chicago 1939.

Kamins H., Relational Properties as Qualities in Professor Lewis's Theory of Value, „The Journal of Philosophy” 1950, t. 47, nr 6, s. 150–158.

Kant I. Krytyka czystego rozumu, tłum. R. Ingarden, Wydawnictwo Antyk, Kęty 2001.

Kant I., Prolegomena do wszelkiej przyszłej metafizyki, która będzie mogła wystąpić jako nauka, tłum. B. Bornstein, opr. J. Suchorzewska, PWN, Warszawa 1993.

Kant I., Krytyka władzy sądzenia, tłum. J. Gałecki, PWN, Warszawa 1986.

Lewis C. I. Values and Imperatives. Studies in Ethics, Stanford University Press, Stanford California 1969.

Lewis C. I., The Ground and the Nature of the Right, Columbia University Press, New York 1955.

Lewis C. I., Analysis of Knowledge and Valuations, The Open Court Publishing Company, La Salle, Illinois 1946.

Lewis C. I., Mind and the World-Order. Outline of the Theory of Knowledge, Charles Scjub-ner’s Sons, New York–Boston–Chicago 1929.

Lewis C. I., A Pragmatic Conception of the A Priori, „The Journal of Philosophy” 1923, t. 20, nr 7.

Mothersill M., C. I. Lewis: Hedonistic Ethics on a Kantian Model, [w:] „Philosophical Studies: An International Journal for Philosophy in the Analytic Tradition” 1954, t. 5, nr 6.

Paton J. H., The Categorical Imperative. A Study In Kant’s Moral Philosophy, The University of Chicago Press, Chicago 1948.

Paton J. H., The Good Will. A Study in Coherence of Goodness, George Allen & Unwin LTD, London 1927.

Rogoziecki R., Wartości i wartościowania w Analysis of Knowledge and Valuations Clarence'a Irvinga Lewisa, „Miscellanea, Anthropologica et Sociologica”, 2016, t. 17 nr 4, Socjologia emocji.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/kw.2016.20.95
Data publikacji: 2017-05-08 13:08:12
Data złożenia artykułu: 2016-12-17 11:52:15

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2017 Robert Rogoziecki

##submission.licenseURL##: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.pl