Feliksa Konecznego nauka o cywilizacjach wobec współczesnych zjawisk życia społecznego

Grzegorz Bednarczyk

Streszczenie w języku polskim


Niniejsze rozważania poświęcone są analizie współczesnego wymiaru nauki o cywilizacjach w ujęciu Feliksa Konecznego. Jej wyższość nad konkurencyjnymi teoriami autor wykazuje odwołując się do takich aspektów, jak pojęcie cywilizacji, ich klasyfikacja, a także prawa warunkujące ich wewnętrzny rozwój oraz wzajemne relacje. Jako największy atut koncepcji historiozoficznej polskiego uczonego wskazane zostaje kluczowe dla niej – posiadające charakter logiczny – prawo współmierności pomiędzy wartościami, na których oparte jest funkcjonowanie wszystkich cywilizacji. Choć autor zdaje sobie sprawę, że Konecznego nauka o cywilizacjach – jak każda teoria tworzona na gruncie nauk humanistycznych – nie może nie być pozbawiona błędów, uważa, że ze względu na logiczny charakter tworzących ją praw, stanowi ona najlepszy punkt wyjścia do rozważań na temat tego, dlaczego relacje międzykulturowe przybierają współcześnie taki, a nie inny wymiar.


Słowa kluczowe


nauka o cywilizacjach; prawa historyczne; filozofia historii; filozofia nauki; metodologia historii; historia najnowsza; Feliks Koneczny

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bankowicz M., Zamach stanu. Studium teoretyczne, Wydawnictwo UJ, Kraków 2009.

Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, Kwestia jedności Ukrainy w kontekście bezpieczeństwa wewnętrznego i międzynarodowego, Warszawa 2010.

Błachowska K., Feliks Koneczny jako historyk Rosji – podstawy koncepcji, [w:] Klio polska. Studia i materiały z dziejów historiografii polskiej XIX-XX wieku, t. VI, red. A. Wierzbicki, Wydawnictwo PTH, Warszawa 2012.

Braudel F., Historia i trwanie, tłum. B. Geremek, Wydawnictwo Czytelnik, Warszawa 1971.

Cassirer E., Esej o człowieku. Wstęp do filozofii kultury, tłum. A. Staniewska, Wydawnictwo Czytelnik, Warszawa 1998.

Castleden R., Wcielenia zła. Najgorsi ludzie świata, tłum. K. Bieniaszewska, Wydawnictwo Bellona, Warszawa 2008.

Fomina J., Wenerski Ł., Taran Y., Język, tożsamość, polityka. Opowieść o dwóch Ukrainach, Wydawnictwo Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2014.

Friszke A., Przystosowanie i opór. Studia z dziejów PRL, Wydawnictwo Biblioteka „Więzi”, Warszawa 2007.

Friszke A., Rok 1956, [w:], Centrum władzy w Polsce 1948-1970, red. A. Paczkowski, Wydawnictwo Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa 2003.

Fromm E., Ucieczka od wolności, tłum. O. i A. Ziemilscy, Wydawnictwo Czytelnik, Warszawa 2014.

Gawor L., Feliks Konecznego nauka o wielości cywilizacji, „Sofia. Pismo filozofów krajów słowiańskich” 2005, nr 5.

Gilarowski J., Afryka dzisiaj. Piękna, biedna, różnorodna, Wydawnictwo Akademickie Dialog, Warszawa 2014.

Huntington S. P., Zderzenie cywilizacji i nowy kształt ładu światowego, tłum. H. Jankowska, Wydawnictwo Muza, Warszawa 2006.

Kapuściński R., Heban, Wydawnictwo Czytelnik, Warszawa 2016.

Kłosowicz R., Państwa dysfunkcyjne w dyskursie o bezpieczeństwie międzynarodowym, [w:] Państwa dysfunkcyjne i ich wpływ na stosunki międzynarodowe, red. R. Kłosowicz, Wydawnictwo UJ, Kraków 2013.

Knap W., Polacy i Żydzi w II RP, http://www.polskatimes.pl/artykul/3857719,polacy-i-zydzi-w-ii-rp,id,t.html [dostęp: 24.03.2017].

Koneczny F., Cywilizacja bizantyńska, t. II, Wydawnictwo Antyk Marcin Dybowski; Fundacja Pomocy Antyk, Komorów 2006.

Koneczny F., Cywilizacja żydowska. t. II, Nabytki golusa wśród chrześcijan, Wydawnictwo Ostoja, Krzeszowice 2006.

Koneczny F., Cywilizacja żydowska. t. III, Walka o byt. Ekspansja, Wydawnictwo Ostoja, Krzeszowice 2006.

Koneczny F., Etyki a cywilizacje, Wydawnictwo Ostoja, Krzeszowice 2011.

Koneczny F., O cywilizację łacińską, Wydawnictwo Ostoja, Krzeszowice 2006.

Koneczny F., O ład w historii. Z dodatkami o twórczości i wpływie Konecznego, Wydawnictwo Nortom, Wrocław 2004.

Koneczny F., O wielości cywilizacyj, Wydawnictwo Antyk Marcin Dybowski; Fundacja Pomocy Antyk, Komorów 2002.

Koneczny F., Polskie logos a ethos. Roztrząsanie o znaczeniu i celu Polski, t. II, Wydawnictwo Antyk Marcin Dybowski; Fundacja Pomocy Antyk, Komorów 2002.

Koneczny F., Prawa dziejowe, Wydawnictwo Antyk Marcin Dybowski, Komorów 1997.

Kopciuch L., Zmienność historyczno-kulturowa a poznawanie wartości, „Kultura – Historia – Globalizacja” 2012, nr 11, s. 87, http://www.khg.uni.wroc.pl/files/6khg11_kopciuch_t.pdf [dostęp: 15.06.2017].

Koran, tłum. J. Bielawski, Wydawnictwo Faktor Biuro Wydawnicze Marian Bornakowski, Warszawa 2009.

Kossecki J., Podstawy nowoczesnej nauki porównawczej o cywilizacjach. Socjologia porównawcza cywilizacji, Wydawnictwo Śląsk, Katowice 2003.

Kozieł H., Putin najbogatszy na świecie, http://www.parkiet.com/artykul/31,1278789-Putin-najbogatszym-czlowiekiem-swiata-.html [dostęp: 01.04.2017].

Kuhn T. S., Struktura rewolucji naukowych, tłum. H. Ostromęcka, Wydawnictwo Aletheia, Warszawa 2009.

Łapott J., Afryka – kontynent specjalnej troski?, [w:] „Forum Politologiczne, t. XII – Problem bogactwa i biedy we współczesnej Afryce”, red. A. Żukowski, Wydawnictwo Instytut Nauk Politycznych UWM, Olsztyn 2011.

Molo B., Polityka bezpieczeństwa energetycznego Federacji Rosyjskiej, [w:] Międzynarodowe bezpieczeństwo energetyczne w XXI wieku, red. E. Cziomer, Wydawnictwo Krakowska Szkoła Wyższa im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Kraków 2008.

Nowiński A., Demokracje Czarnego Lądu, http://www.psz.pl/117-polityka/demokracje-czarnego-ladu [dostęp: 28.05.2017].

O kulcie jednostki i jego następstwach. Referat I sekretarza KC KPZR tow. N. S. Chruszczowa na XX Zjeździe Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego 25 lutego 1956 r., KC PZPR, Warszawa 1956.

Pilawski K., W Polsce nie było komunizmu – rozmowa z prof. Andrzejem Walickim, https://www.tygodnikprzeglad.pl/polsce-nie-bylo-komunizmu/

[dostęp: 20.05.2017].

Piotrowski R., Problem filozoficzny ładu społecznego a porównawcza nauka o cywilizacjach, Wydawnictwo Dialog, Warszawa 2003.

Pipes R., Rosja, komunizm, świat. Wybór esejów, tłum. A. Nowak, S. Czarnik, Wydawnictwo Arcana, Kraków 2002.

Politkovskaya A., Rosja Putina, Wydawnictwo Studio EMKA, Warszawa 2005.

Pomian K., Wymiary polskiego konfliktu 1956-1981, Wydawnictwo Aneks, Londyn 1985.

Popper K. R., Droga do wiedzy. Domysły i refutacje, tłum. S. Amsterdamski, PWN, Warszawa 1999.

Popper K. R., Nędza historycyzmu, tłum. S. Amsterdamski, PWN, Warszawa 1999.

Popper K. R., Społeczeństwo otwarte i jego wrogowie. t. I, Urok Platona, tłum. H. Krahelska, PWN, Warszawa 2010.

Popper K. R., W poszukiwaniu lepszego świata. Wykłady i rozprawy z trzydziestu lat, tłum. A. Malinowski, Wydawnictwo Książka i Wiedza, Warszawa 1997.

Riabczuk M., Dwie Ukrainy, tłum. M. Dyhas, Wydawnictwo Kolegium Europy Wschodniej, Wrocław 2004.

Ruchel M., Gra ze światem w „świat” – o kulturze w Indiach, [w:] Filozofia kultur wschodu, red. P. Mróz, M. Ruchel, A. I. Wójcik, Wydawnictwo Libron, Kraków 2015.

Russel B., Szkice niepopularne, tłum. H. Jankowska, Wydawnictwo Książka

i Wiedza, Warszawa 1997.

Scruton R., Zachód i cała reszta. Globalizacja a zagrożenie terrorystyczne, tłum. T. Bieroń, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 2003.

Skoczyński J., Huntington i Koneczny, [w:] Feliks Koneczny dzisiaj, red. J. Skoczyński, Wydawnictwo Księgarnia Akademicka, Kraków 2000.

Skorupka A., Czy istnieje cywilizacja afrykańska?, „Rocznik Filozoficzny Ignatianum”, t. XX, z. 1 (2014).

Spengler O., Zmierzch Zachodu. Zarys morfologii powszechnej, tłum. J. Marzęcki, Wydawnictwo Aletheia, Warszawa 2014.

Stańczak-Wiślicz K., W pułapce koło błędu, czyli antysemityzm uczonego, http://www.nigdywiecej.org/pdf/pl/pismo/16/018_W-pulapce-kolobledu.pdf [dostęp: 24.03.2017].

Szacki J., Liberalizm po komunizmie, Wydawnictwo Znak, Warszawa 1994.

Szewcowa L., Rosja przed nowym cyklem politycznym: paradoksy stabilności i petro-state, [w:] Imperium Putina, red. W. Konończuk, Wydawnictwo Fundacja im. Stefana Batorego, Warszawa 2007.

Toynbee A. J., Studium historii, tłum. J. Marzęcki, Wydawnictwo Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 2000.

Wachowiak B., Początki uwłaszczenia chłopów w dobrach szlacheckich Prus Wschodnich, „Komunikaty Mazursko-Warmińskie” 1978, nr 2.

Wallerstein I., Utopistyka. Alternatywy historyczne dla XXI wieku, tłum. I. Czyż, Wydawnictwo Oficyna Wydawnicza Bractwa „Trojka”; Poznańska Biblioteka Anarchistyczna, Poznań 2008.

Werkmeister W. H., Martin Heidegger on the Way, Wydawnictwo Rodopi, Amsterdam–Atlanta, GA 1996.

Wiktor Z., Chiny a światowy kryzys gospodarczy, „Wschodnioznawstwo”, 2010, nr 4.

Zientara E., Rozmowa z prof. Pawłem Machcewiczem, http://muzhp.pl/en/e/1208/poznanski-czerwiec-1956-r-wywiad

[dostęp: 21.05.2017].

http://encyklopedia.pwn.pl/haslo/ustroj-panstwowy;3991877.html [dostęp: 20.03.2017].
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/kw.2017.22.55
Data publikacji: 2017-12-12 00:00:00
Data złożenia artykułu: 2017-07-09 15:02:11

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2018 Grzegorz Bednarczyk

##submission.licenseURL##: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.pl