Wychowanie przez sztukę w kontekście edukacji plastycznej dziecka w młodszym wieku szkolnym

Ernest Zawada

Streszczenie w języku polskim


Wprowadzenie: Celem artykułu jest wskazanie istoty i możliwości wychowania przez sztukę dzieci w klasach I-III szkoły podstawowej na zajęciach plastycznych. Zaakcentowano konieczność podnoszenia poziomu kompetencji nauczycieli wczesnej edukacji wczesnoszkolnej w zakresie tworzenia dzieciom warunków do poznawania i bezpośredniego doświadczenia sztuki. Cel badań: Celem artykułu jest ukazanie wychowawczych walorów sztuki realizowanych w  toku edukacji plastycznej dziecka w klasach I-III szkoły podstawowej. Stan wiedzy: Rozbudzanie wrażliwości na piękno oraz kształcenie umiejętności wyrażania i odwzorowywania sztuki za pomocą różnych metod i technik ustanowiono jako pedagogiczne zadanie nauczyciela w zakresie edukacji plastycznej. Spotkanie ze sztuką stanowi jest podstawą procesu pozwalającego odkrywać jej wartości. Podsumowanie: W tekście podkreślono, iż wychowanie dziecka przez sztukę łączy się nie tylko z koniecznością stałego poszerzania wiedzy w tym zakresie, ale przede wszystkim z motywowaniem dziecięcej twórczości plastycznej.
Słowa kluczowe


edukacja plastyczna dziecka, doświadczanie sztuki, pedagogika, twórczość plastyczna, wychowanie przez sztukę

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Adamek, I. (2014). Nauczyciel wobec dynamiki zmieniającego się świata. W: J. Kuźma, J. Pułka (red.). Ku dobrej szkole skoncentrowanej na uczniach, tom I (s. 179– 194). Kraków: Oficyna Wydawnicza AFM.

Dachowska, M. (1997). Plastyka w edukacji dzieci i młodzieży – spostrzeżenia, refleksje, uwagi, propozycje. W: M. Dachowska (red.). Inspiracje plastyczne w programie edukacji dzieci i młodzieży (s. 39). Białystok: Zespół Placówek Doskonalenia Nauczycieli.

Dymara, B. (2010). O człowieku trójskrzydłym. W: B. Dymara (red.). Dziecko w świecie sztuki (s. 15-35). Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.

Mazepa-Domagała, B. (2013). Kompetencje artystyczno-wartościujące nauczycieli wczesnej edukacji w kontekście edukacji kulturalnej i procesu kształcenia plastycznego dziecka w młodszym wieku szkolnym. Chowanna, 2, 93-105.

Mazepa-Domagała, B. (2003). Przygotowanie do odbioru sztuki dzieci w młodszym wieku szkolnym - próba określenia kompetencji odbiorcy wytworów sztuki i przyszłego ich twórcy. W: M. Knapik (red.). Dziecko i sztuka. Recepcja — wsparcie — terapia (s. 11-17). Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Nowak, Z. (2017). Bariera oczywistości w edukacji artystycznej dzieci. W: E. Kochanowska, Majzner R., E. Zawada (red.). Edukacyjne konteksty doświadczania świata sztuki (s. 155-165). Kraków: Studio MOT.

Popiołek, I. (2014). Wychowanie estetyczne i wychowanie przez sztukę. W: K. Zabawa (red.). Z historii, teorii i praktyki edukacji artystycznej dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym (s. 7-16). Kraków: Akademia Ignatianum. Wydawnictwo WAP.

Read, H. (1976). Wychowanie przez sztukę, Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej Poz. 356 http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20170000356/O/D20170356.pf dostęp: 5.01.2021.

Skutnik, J. (2004). Wychowanie w sztuce jako koncepcja edukacji kulturalnej dziecka. W: K. Olbrycht (red.). Edukacja kulturalna: wybrane obszary (s. 78-106). Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Sieńczewska, M., Sobierańska, D., Radwańska, M. (2015). Edukacja artystyczna w edukacji najmłodszych uczniów szkoły podstawowej. Warszawa: Wydawnictwo ORE.

Szuman, S. (1990). O sztuce i wychowaniu estetycznym. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.

Śliwerski, B. (2012). Edukacja. W: Encyklopedia pedagogiki XXI wieku (s. 1214), t. 1. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Żak.

Urban-Kojs, E. (2010). W stronę osobowości twórczej. W: B. Dymara (red.). Dziecko w świecie sztuki (s. 101-115). Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.

Wagner-Tomaszewska, T. (2019). Kompensacyjne wychowanie kulturalne jako nowa tendencja w procesie akulturacji wychowanków placówki opiekuńczo-wychowawczej. W: L. Kataryńczuk-Mania, G. Mania (red.). Konteksty kultury, konteksty edukacji. Wielowymiarowość kształcenia artystycznego i upowszechniania kultury (s. 307-340). Kraków: Stowarzyszenie Polskich Muzyków Kameralistów.

Wojnar, I. (2007). O edukacji estetycznej – głos pedagoga humanisty. W: K. Wilkoszewska (red.). Wizje i re-wizje. Wielka księga estetyki w Polsce. Kraków: Universitas. Wojnar, I. (1998). Sztuka i wychowanie. W: W. Szewczyk (red.). Encyklopedia psychologii (s. 7-23) Warszawa: Wydawnictwo Fundacja Innowacja.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/lrp.2021.40.2.155-166
Data publikacji: 2021-07-08 10:34:24
Data złożenia artykułu: 2021-02-11 14:50:06


Statystyki


Widoczność abstraktów - 1821
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 767

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2021 Ernest Zawada

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.