Oddziaływanie ICT na kształtowanie kreatywności i umiejętności współpracy dzieci i młodzieży – różnice opinii uczniów i nauczycieli (raport z badań)

Eunika Baron-Polańczyk

Streszczenie w języku polskim


Wprowadzenie: Artykuł przedstawia fragment badań, diagnostyczno-korelacyjnych o charakterze ilościowo-jakościowym, ustalających kompetencje informacyjne uczniów w zakresie wykorzystywania metod i narzędzi ICT. Zbadano 2510 uczniów i 1110 nauczycieli. Cel badań: Poszukuje odpowiedzi na pytanie określające skutki stosowania ICT przez dzieci i młodzież (poziom istotności oddziaływań nowych mediów) w obszarze kształtowania kreatywności i umiejętności współpracy. Metoda badań: Zastosowano metodę sondażu diagnostycznego (ankietę i wywiad) oraz metody statystyczne (test niezależności chi-kwadrat i współczynnik korelacji Pearsona). Wyniki: Ustalono, że: 1) według zagregowanej hierarchii ważności oddziaływań ICT, rozwojowi kreatywności i współpracy uczniowie nadali bardzo dużą wagę (miejsce drugie), a nauczyciele dużą wagę (miejsce trzecie); 2) istnieje związek (korelacja: słaba, ujemna, negatywna – r = -0,03) pomiędzy opinią uczniów a spostrzeżeniami nauczycieli, co do skutków korzystania przez dzieci i młodzież z ICT przejawiających się rozwojem twórczych postaw i umiejętności pracy grupowej; 3) obliczenia czynników różnicujących wykazały istotne różnice statystyczne pomiędzy skutkami oddziaływań ICT na dzieci i młodzież w zakresie rozwoju kreatywności i współpracy a etapem kształcenia uczniów. Wnioski: Zauważalny jest rozdźwięk między opinią uczniów a nauczycieli, niepokojące „odseparowanie” świata dzieci i młodzieży („My”) od świata nauczycieli („Oni”).


Słowa kluczowe


badania diagnostyczno-korelacyjne, kompetencje informacyjne, korelacja opinii, kreatywność, współpraca, wykorzystywanie ICT

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Babbie, E. (2016). Practice of social research. Boston: 14th. ed. Cengage Learning.

Bailenson, J. (2020). Why Zoom Meetings Can Exhaust Us. Retrieved 13.02.2021 from: https://www.wsj.com/articles/why-zoommeetings-can-exhaust-us-11585953336.

Baron-Polańczyk, E. (2018). My i Oni. Uczniowie wobec nowych trendów ICT. Zielona Góra: Oficyna Wyd. UZ.

Baron-Polańczyk, E. (2019). Reasons for using ICT by children and adolescents in their daily practice (research report). Zielona Góra: Oficyna Wyd. UZ.

Bauman, Z. (2011). Kultura w płynnej nowoczesności. Warszawa: Agora.

Bauman, Z. (2015). Intimations of postmodernity. London: Routledge. DOI: 10.4324/9780203414934.

Berdik, Ch. (2020). Future of Childhood: Revisiting the Potential Uses of Media in Children’s Education. The Joan Ganz Cooney Center at Sesame Workshop – The Report that Started It All. Retrieved 13.02.2021 from: https://joanganzcooneycenter.org/wp-content/uploads/2020/03/jgcc_revisitingpotential.pdf.

Donoso, V., Pyżalski, J., Walter, N., Retzmann, N., Iwanicka, A., d’Haenens, L., Bartkowiak, K. (2020). Report on Interviews with Experts on Digital Skills in Schools and on the Labour Market. KU Leuven, Leuven: ySKILLS.

Doucet, A., Netolicky, D., Timmers, K., & Tuscano, F.J. (2020). Thinking about Pedagogy in an Unfolding Pandemic: An Independent Report on Approaches to Distance Learning During COVID19 School Closures. Retrieved 13.02.2021 from: https://issuu.com/educationinternational/docs/2020_research_covid-19_eng.

Dróżka, W. (2010). Trangulacja badań. Badania empiryczne ilościowo-jakościowe. W: S. Palka (red.). Podstawy metodologii badań w pedagogice (s. 124-135). Gdańsk: GWP.

D'Souza, K. (2020). Distance learning stokes fears of excessive screen time. EdSource, 2020.11.23. Adolescent Brain Cognitive Development (ABCD) – A long-term study of children's brain development and health in the United States. National Institutes of Health. Retrieved 13.02.2021 from: https://edsource.org/2020/distance-learning-stokes-fears-of-excessive-screen-time/644165.

Dylak, S. (2000). Konstruktywizm jako obowiązująca perspektywa w kształceniu nauczycieli. W: H. Kwiatkowska. T. Lewowicki. S. Dylak (red.). Współczesność a kształcenie nauczycieli (s. 5-19). Warszawa: WSP ZNP.

Fazlagić, J. (2018). Wspieranie rozwoju kreatywności wśród uczniów. W: S.M. Kwiatkowski (red.). Kompetencje przyszłości (s. 247-268). Warszawa: FRSE.

Ferguson, G.A., Takane Y. (2016). Statistical analysis in psychology and education (przeł. M. Zagrodzki). Warszawa: PWN.

Finke, R., (1995). Creative insight and preinventive forms. W: R.J. Sternberg. J.E. Davidson (red.). The nature of insight (s. 255-280). Cambridge MA: MIT Press.

Frankfort-Nachmias, Ch., Nachmias, D., DeWaard J. (2015). Research Methods in the Social Sciences. New York: 8th ed. Worth Publishers, a Macmillan Education Company.

Furmanek, W. (2013). Humanistyczna pedagogika pracy. Charakterystyka dyscypliny naukowej. Rzeszów: Wyd. UR.

Furmanek, W. (2016). Metodologiczne trudności badań z pogranicza edukacji, techniki i informatyki. Edukacja – Technika – Informatyka, 4(18), 21-28. DOI: 10.15584/eti.2016.4.1.

Gabriel R., Röhrs H.-P. (2017). Social Media. Potenziale, Trends, Chancen und Risiken. Berlin: Springer.

Gardner, H. (2009). Pięć umysłów przyszłości (przeł. D. Bakalarz). Warszawa: MT Biznes.

Góralski, A. (1987). Metody opisu i wnioskowania statystycznego w psychologii i pedagogice. Warszawa: PWN.

Guilford, J.G. (1964). Podstawowe metody statystyczne w psychologii i pedagogice (przeł. J. Wojtyniak). Warszawa: Wyd. P.W.E.

Henson, K.T. (2015). Curriculum planning. Integrating multiculturalism, constructivism, andeducation reform. USA: Waveland Press, Inc.

Hüther, G. (2015). Kim jesteśmy – a kim moglibyśmy być (przeł. V. Grotowicz). Słupsk: Dobra Literatura.

Juszczyk, S. (2007a). Projektowanie procesu dydaktycznego w edukacji medialnej i technologii informacyjnej. W: B. Siemieniecki (red.). Pedagogika medialna, t. 2 (s. 177-194). Warszawa: PWN.

Juszczyk, S. (2007b). Cele i zadania technologii informacyjnej i edukacji medialnej. W: B. Siemieniecki (red.). Pedagogika medialna, t. 2 (s. 16-32). Warszawa: PWN.

Kamieniecki, W., Bochenek M. (2017). Świat współczesnych nastolatków. W: M. Tanaś (red.). Nastolatki wobec Internetu (s. 11-14). Warszawa: NASK.

King, B.M., Minium, E.W. (2020). Statystyka dla psychologów i pedagogów (przeł. M. Zakrzewska). Warszawa: PWN.

Kwiatkowski, S.M. (2018). Kompetencje przyszłości. W: S.M. Kwiatkowski (red.). Kompetencje przyszłości (s. 14-29). Warszawa: FRSE.

Levinson, P. (2013). New New Media. 2nd ed. Boston: Pearson.

Melosik, Z., Szkudlarek, T. (2010). Kultura, tożsamość i edukacja. Migotanie znaczeń. Kraków: „Impuls”.

Murphy, K. (2020). Why Zoom is Terrible. The New York Times, 2020-05-04. Retrieved 13.02.2021 from: https://nyti.ms/35hnfN7.

Okoń, W. (2001). Nowy słownik pedagogiczny. Warszawa: „Żak”.

Partnership for 21st Century Skills, National Council for Social Studies (2008). 21st Century Skills Map., Pobrano 13.02.2021 z: https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED519491.pdf.

Piasecki, M. (2018). Polska szkoła. Uczyć dzieci, a nie przedmiotów. Rzeczpospolita 11.04.2018. Pobrano 13.02.2021 z: http://www.rp.pl/Edukacja/304119916-Polska-szkola-Uczyc-dzieci-a-nie-przedmiotow.html.

Pilch, T., Bauman, T. (2010). Zasady badań pedagogicznych. Strategie ilościowe i jakościowe. Warszawa: „Żak”.

Ptaszek, G., Stunża, G.D., Pyżalski, J., Dębski, M., Bigaj, M. (2020). Edukacja zdalna: co stało się z uczniami, ich rodzicami i nauczycielami? Gdańsk: GWP.

Rasfeld, M., Breidenbach, S. (2014). Schulen im Aufbruch. Eine Anstiftung. München: Kösel-Verlag.

Robinson, K. (2016). Oblicza umysłu. Ucząc się kreatywności (przeł. M. Mentel). Gliwice: Element.

Schulz, R. (1994). Twórczość pedagogiczna. Elementy teorii i badań. Warszawa: IBE.

Small, G., Vorgan, G. (2011). iMózg. Jak przetrwać technologiczną przemianę współczesnej umysłowości (przeł. S. Borg). Poznań: Vesper.

Sternberg, R.J. (2001). Psychologia poznawcza (przeł. E. Czerniawska, A. Matczak). Warszawa: WSiP.

Szkudlarek, T., Śliwerski B. (2009). Wyzwania pedagogiki krytycznej i antypedagogiki. Kraków: „Impuls”.

Szmidt, K.J. (2013). Pedagogika twórczości. Gdańsk: GWP.

Turula, A. (2010). Classroom dynamics of virtual learning environments: a humanistic perspective. CALL Review, 2, 11-15.

Van Deursn, A., Van Dijk, J. (2014). Digital skills: unlocking the information socjety. New York: Palgrave Macmillan.

Wenta, K. (2007). Kwalifikacje nauczycieli edukacji medialnej i informatycznej. W: B. Siemieniecki (red.). Pedagogika medialna, t. 2 (s. 211-218). Warszawa: PWN.

Wieczorkowska-Nejtardt, G. (2003). Statystyka. Wprowadzenie do analizy danych sondażowych i eksperymentalnych. Warszawa: Scholar.

Zaczyński, W.P. (1997). Statystyka w pracy badawczej nauczyciela. Warszawa: „Żak”.

Żylińska, M. (2013). Neurodydaktyka czyli nauczanie i uczenie się przyjazne mózgowi. Gdynia: Wyspa – Marian Chwastniewski Wydawnictwo i Ośrodek Innowacji Edukacyjnych.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/lrp.2021.40.2.107-124
Data publikacji: 2021-07-08 10:34:18
Data złożenia artykułu: 2021-03-03 17:58:52


Statystyki


Widoczność abstraktów - 668
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 424

WskaźnikiOdwołania zewnętrznePrawa autorskie (c) 2021 Eunika Baron-Polańczyk

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.