Resocjalizacja osadzonych kobiet za przestępstwa na tle przemocowym

Lilianna Kurek

Streszczenie w języku polskim


Podstawowym celem wychowania resocjalizującego jest przystosowanie jednostki do życia w społeczeństwie, ale też wykształcenie w niej cech osobowości i zachowania, które pozwolą jej na samodzielne, prawidłowe funkcjonowanie w społeczeństwie. Kobiety, które dopuściły się różnych przestępstw na tle przemocowym, poddawane są w zakładach karnych szeregowi działań mających wywołać konkretną, zamierzoną zmianę lub zmodyfikować agresywne zachowania. Podstawowe formy oddziaływań w tym obszarze to umożliwianie kontaktu z rodziną lub wspólne przebywanie matki i dziecka w zakładzie karnym, resocjalizacja przez pracę, uczestnictwo w programach resocjalizacyjnych dedykowanych osobom stosującym przemoc, a także nagradzanie i karanie według założeń ekonomii punktowej. Doświadczenia różnych zakładów karnych udowadniają skuteczność i potrzebę realizowania tego typu działań.

 


Słowa kluczowe


motywacje przestępczości; model osobowości przestępczyni; akty przemocy; wychowanie resocjalizujące; programy resocjalizujące

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bilska. E., 2004, Jak Feniks z popiołów, czyli syndrom wypalenia zawodowego. „Niebieska Linia”, nr 4 [pozyskano z: http://www.niebieskalinia.pl/pismo/wydania/dostepne-artykuly/4422-jak-feniks-z-popiolow-czyli-syndrom-wypaleniazawodowego].

Błachut J., 2001, Płeć a przestępczość. W: J. Błachut, M.Szewczyk, J.Wójcikiewicz (red.), Nauka wobec przestępczości. Księga ku czci Prof. T. Hanauska. Kraków, Instytut Ekspertyz Sądowych.

Cabalski M., 2014, Przemoc stosowana przez kobiety. Studium kryminologiczne. Kraków, Impuls.

Gierowski J. K., 1989, Motywacja zabójstw. Kraków, Wydawnictwo AM.

Goldstein A.P, Glick B., Gibbs J. C., 2004, ART Program Zastępowania Agresji. Warszawa.

Goźlińska A., 2013, Kobieta-zbrodniarka, czyli problematyka przestępczości kobiet, opublikowano: http://krytyka.org/kobieta-zbrodniarka-czyli-problematykaprzestepczosci-kobiet/ [dostęp: 27.12.2015].

Kwieciński J., Waligóra B., 2007, Zatrudnienie w strategii readaptacji społecznej skazanych – na przykładzie Zakładu karnego we Wronkach. W: B. Skafiriak (red.), Pomoc postpenitencjarna w kontekście strategii działań resocjalizacyjnych. Kraków, Oficyna Wydawnicza Impuls.

Machel H., 2006, Sens i bezsens resocjalizacji penitencjarnej – casus polski. Studium penitencjarno-pedagogiczne. Kraków, Oficyna Wydawnicza Impuls.

Mellibruda J., Charakterystyka zjawiska przemocy w rodzinie, opublikowano: http://www.niebieskalinia.pl/przewodnik_ustawa/poradnik_eksperci_radza/01._Jerzy_Mellibruda.pdf [dostęp: 27.12.2015].

Morawski J., 2004, Trening Zastępowania Agresji w szkołach i placówkach systemu oświaty. Warszawa, Instytut Amity.

Pospiszyl I., 2008, Przemoc w rodzinie. W: B. Urban, J. M. Stanik (red.), Resocjalizacja. Warszawa, PWN.

Pospiszyl K., 2009, Resocjalizacja. Warszawa, Wydawnictwo Akademickie Żak.

Pospiszyl K., 1998, Resocjalizacja. Teoretyczne podstawy oraz przykłady programów oddziaływań. Warszawa, Wydawnictwo Akademickie Żak.

Potempska E., Kołodziejczyk A., 2001, Trening zastępowania agresji. Remedium, opublikowano: http://www.parpa.pl/download/trening1.pdf [dostęp 27.12.2015].

Pytka L., 1991, Pedagogika resocjalizacyjna. Wybrane zagadnienia teoretyczne i metodyczne. Warszawa, WSPS im. Marii Grzegorzewskiej.

Szymanowska A., 2004, Wykonywanie kary pozbawienia wolności w świetle wyników badań kryminologiczno-psychologicznych. W: W. F. Kozaczuk (red.), Resocjalizacja instytucjonalna: perspektywy i zagrożenia. Rzeszów, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/lrp.2016.35.2.131
Data publikacji: 2017-05-10 11:12:16
Data złożenia artykułu: 2016-07-28 12:19:47


Statystyki


Widoczność abstraktów - 956
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 4858

Wskaźniki

Prawa autorskie (c) 2017 Lilianna Kurek

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.