Zrównoważony rozwój inspiracją dla zmian w edukacji wczesnoszkolnej

Ewa Szadzińska

Streszczenie w języku polskim


Edukacja spełnia ważne funkcje w przygotowaniu ludzi do rozwiązania globalnych problemów. Uczniowie w toku edukacji nabywają wiedzę i umiejętności, aby lepiej rozumieć otaczający ich świat, krytycznie oceniać zjawiska, procesy zachodzące w tym świecie oraz rozwijają zdolności potrzebne do tworzenia wizji świata. Projekty edukacji wczesnoszkolnej są tworzone zgodnie z ogólnym kierunkiem zmian edukacji formalnej i edukacji nieformalnej. Idea zrównoważonego rozwoju wyznacza główny kierunek rozwoju i inspiruje zmiany w edukacji. Obecnie w Polsce dominuje aspekt ekologiczny zrównoważonego rozwoju w formalnej edukacji środowiskowej/ekologicznej. Natomiast w edukacji nieformalnej zwraca się uwagę przede wszystkim na społeczny aspekt zrównoważonego rozwoju, nazwany edukacją globalną. Programy wczesnej edukacji w klasach I–III zawierają treści ważne w edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju. Zdecydowanych zmian wymagają wybór i układ celów, dobór metod uczenia się i nauczania oraz zapewnianie odpowiednich warunków do sfinalizowania procesu.

 


Słowa kluczowe


zrównoważony rozwój; edukacja wczesnoszkolna

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Anderotti V., 2006, Soft versus critical global citizenship education, Policy and Practice: A development education review 3, opublikowano: http:developmenteducationreview.com [dostęp 10.03.2015].

Bogucka B., 2001, Edukacja ekologiczna w klasach I–III. Jelenia Góra, Wydawnictwo Nauczycielskie.

Budniak A., Doświadczenia przyrodnicze w poznawaniu środowiska przez uczniów klas początkowych. Poradnik metodyczny, Katowice 2009.

Budniak A., 2010, Edukacja społeczno-przyrodnicza dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym wieku szkolnym. Kraków, Oficyna Wydawnicza Impuls.

Dekada edukacji na temat zrównoważonego rozwoju, opublikowano: http://www.unesco.pl/edukacja [dostęp 11.02.2014].

Frątczak J., 1995, Świadomość ekologiczna dzieci, młodzieży i dorosłych w aspekcie edukacji szkolnej i nieszkolnej. Bydgoszcz, Wydawnictwo WSP.

Gawlicz K., Rohrtborn B., 2014, Edukacja przedszkolna: pytanie o demokrację. Warszawa, Biuro Rzecznika Praw Dziecka.

Gawlicz K., Rudnicki P., Starnawski M. (red.), 2015, Dyskryminacja w szkole – obecność nieusprawiedliwiona. O budowaniu edukacji antydyskryminacyjnej w systemie edukacji formalnej w Polsce. Warszawa, Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej.

Hull Z., 2005, Filozofie zrównoważonego rozwoju, W: Papuziński A. (red.), Zrównoważony rozwój. Od utopii do praw człowieka. Bydgoszcz, Oficyna Wydawnicza Branta.

Jaksikowa K., Pająk-Ważna E., Klarenbach M., 2015, Edukacja globalna w Małopolsce. Podmioty–praktyki–konteksty. Kraków, Oficyna Wydawnicza Impuls.

Lipska-Badotii G., 2015, Metoda dociekań filozoficznych w edukacji globalnej. W: M. Kuleta-Hulboj, M. Gontarska (red.), Edukacja globalna Polskie konteksty i inspiracje. Wrocław, Dolnośląska Szkoła Wyższa.

Mesa M., 2013, Global Changes. W: S. Inman, M. Rogers (red.), Changing Times: Changing Knowledge and Pedagogy for ESD/GC Exploring the Relationship between the Rapidly Changing and the Forms of Knowledge and Pedagogy Reqired for ESD/GC. Londyn, Wydawnictwo CCC.

Papuziński A., 2007, Filozofia zrównoważonego rozwoju jako subdyscyplina badań filozoficznych. „Problemy Ekorozwoju”, vol. 2, nr 2.

Papuziński A., 2006, Filozoficzne aspekty zrównoważonego rozwoju – wprowadzenie. „Problemy Ekorozwoju”, vol. 1, nr 2.

Parczewska T., 2009, Edukacja ekologiczna w przedszkolu. Lublin, Wydawnictwo UMCS.

Parczewska T., 2015, Metody aktywizujące w edukacji przyrodniczej uczniów klas I–III. Lublin, Wydawnictwo UMCS.

Parlak M., 2012, Wiedza przyrodnicza uczniów klas I–III szkoły podstawowej w zintegrowanym systemie edukacji wczesnoszkolnej. Kielce, Wydawnictwo UJK.

Paśko I., 2009, Kształtowanie postaw ekologicznych w edukacji wczesnoszkolnej. „Nowa Szkoła”, nr 4.

Paśko I., 2001, Kształtowanie postaw proekologicznych uczniów klas I–III szkół podstawowych. Kraków Wydawnictwo AP.

Przez edukację do zrównoważonego rozwoju. Narodowa Strategia Edukacji Ekologicznej, 2001. Warszawa, Ministerstwo Środowiska.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół, 2012. Dz.U. poz. 997 z póź. zm.

SAPERE, 12 Key concepts of global citizenship with suggested stimuli, opublikowano: http://www.sapere.org.uk/ [dostęp 10.03.2015].

Sawicki M., 1997, Edukacja środowiskowa w klasach I–III szkoły podstawowej. Warszawa, Wydawnictwo Semper.

Dymara B., Michałowski S.Cz., Wollman-Mazurkiewicz L., 1998, Dziecko w świecie przyrody. Książka do wychowania proekologicznego. Kraków, Oficyna Wydawnicza Impuls.

Szadzińska E., 2014, Dydaktyczne „tropy” zrównoważonego rozwoju w edukacji. Kraków, Oficyna Wydawnicza Impuls.

Vare P., Scott W., 2008, Education for Sustainable Development: two sides and an edge. Londyn, Development Education Association.

Vare P., Scott W., 2007, Learning for a Change: exploring the relationship between education and sustainable development. „Journal of Education for Sustainable Development”, nr 1.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/lrp.2017.36.1.29
Data publikacji: 2018-01-15 12:37:19
Data złożenia artykułu: 2016-12-20 21:37:47

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2018 Ewa Szadzińska

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.