Tak dalecy czy/i tak bliscy? Obraz Czechów w percepcji polskich nauczycieli

Anna Szafrańska

Streszczenie w języku polskim


Od momentu wejścia Polski i Republiki Czeskiej do strefy Schengen mieszkańcy mają zagwarantowaną swobodę przemieszczania się. Usytuowanie w strefie pogranicza na pewno jest korzystne ze względu na możliwości realizowania wspólnych działań wynikających na przykład z umów transgranicznych, uczestniczenia w projektach adresowanych do mieszkańców krajów, które dzieli/łączy granica. Mieszkanie na pograniczu sprzyja zatem nawiązywaniu bezpośrednich kontaktów z sąsiadami. W przygotowanym artykule Autorka stawia pytania dotyczące tego jaka jest wiedza nauczycieli mieszkających na pograniczu na temat sąsiadów, a także jak ich badani opisują. Wybór nauczycieli jako grupy badanej był celowy. Mają oni bowiem możliwość kreowania wizerunku sąsiada u swoich uczniów. Mogą w sposób świadomy lub nieświadomy przekazywać stereotypowy obraz jakim sami operują, czy wręcz przeciwnie – przedstawiać wiedzę i obraz zachęcający uczniów do kontaktu z Czechami. Skojarzenia, stereotypy i uprzedzenia w dużej mierze warunkują stosunek do innych narodów i rzutują na sposób podejmowania działań. Jest to zatem szczególnie istotne, w sytuacji, gdy osoby badane to grupa, która może podobne nastawienia budować u innych osób, w tym przypadku u swoich uczniów.


Słowa kluczowe


stereotypy, Pogranicze, Czechy, nauczyciel

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Kamińska-Feldman M.: Związki poznawczej indywiduacji z efektem asymetrii w spostrzeganiu dystansów Ja-Inni jako miara stereotypów społecznych. W: M. Lewicka (red.): Jednostka i społeczeństwo. Gdańsk 2002, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, s. 186-187.

Kapuściński R.: Lapidarium IV. Warszawa 2000, Wydawnictwo Czytelnik, s. 67.

Ogrodzka-Mazur E.: Stereotypy i uprzedzenia etniczne u dzieci w wieku wczesnoszkolnym – próba modyfikacji na przykładzie uczniów ze Śląska Cieszyńskiego. W: A. Paszko (red.): Edukacja międzykulturowa w Polsce na przełomie XX i XXI wieku. Kraków 2004, Wyd. Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie, s. 69-79.

Rusek H.: Wyszehradzkie sąsiedztwa: Przypadek polsko-czeski. W: R. Zenderowski (red.): Europa Środkowa: wspólnota czy zbiorowość? Wrocław – Warszawa – Kraków 2004, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, s. 106.

Stephan W. G., Stephan C. W.: Wywieranie wpływu przez grupy. Psychologia relacji. Gdańsk 2007, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, s. 15-16.

Weigl B.: Uprzedzenia i stereotypy u dzieci. Diagnoza i modyfikacja. W: D. Doliński (red): Orientacje defensywne. Emocje – przekonania – zachowania. Opole 1994, Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Powstańców Śląskich w Opolu. Studia Monograficzne nr 213, s. 86.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/lrp.2017.36.3.81
Data publikacji: 2018-07-02 14:37:16
Data złożenia artykułu: 2017-02-03 17:45:22

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2018 Anna Szafrańska-Gajdzica

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.