Znaczenie zmiany pokoleniowej dla ocen konsekwencji polskiej transformacji

Maria Chodkowska, Zdzisław Kazanowski

Streszczenie w języku polskim


Opracowanie ma charakter literaturowo-empiryczny. Część literaturowa wprowa-dza w problemy upadku komunizmu w Polsce, rozpatrywane w kategoriach zjawisk i procesów społecznych. W części badawczej zaprezentowane zostały wyniki badań dotyczących oceny wpływu upadku komunizmu w Polsce na losy kraju i świata. Oceny tej dokonywały dwa poko-lenia respondentów. W prezentacji wyników uwzględniono różnice wynikające z przynależności pokoleniowej. W badaniach zastosowano oryginalną procedurę wraz z autorskim narzędziem badawczym. Wyniki wykazały, że większość Polaków jest przekonana o pozytywnym wpływie polskiej transformacji zarówno na losy kraju, jak i na zmiany o zasięgu globalnym. Różnice pokoleniowe w dokonywanych ocenach były niewielkie, tylko sporadycznie kształtowały się na poziomie istotności statystycznej. Negatywne konsekwencje upadku komunizmu w Polsce wyra-żało niewielu badanych. Przeważnie były to osoby reprezentujące pokolenie dorosłych, natomiast młodzież częściej niż dorośli nie dokonywała żadnych ocen. Na podstawie wyników badań można sformułować wniosek, że Polacy są przekonani o słuszności zmian po 1990 roku, a ich opinie o znaczeniu światowym tych zmian stanowią wyraz poczucia dumy z dokonań własnego narodu.


Słowa kluczowe


pokolenie; zmiana społeczna

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Adamczyk M., 2014, Grupa pokoleniowa jako czynnik różnicujący typ wytwarzanego kapitału społecznego w Polsce. „Zeszyty Naukowe KUL”, 1(225), 55–80.

Chałasiński J., Jakubczak F. (oprac.), 1972, Młode pokolenie wsi Polski Ludowej. Drogi awansu w mieście. Warszawa, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza.

Chałasiński J., 1984, Młode pokolenie chłopów, t. I. Warszawa, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza.

Garewicz J., 1983, Pokolenie jako kategoria socjofilozoficzna. „Studia Socjologiczne”, 1, 75–87.

Giddens A., 2006, Socjologia. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.

Gnitecki J., 2007, Wstęp do ogólnej metodologii badań w naukach pedagogicznych, t. 2. Tworzenie wiedzy o edukacji w naukach pedagogicznych. Poznań, Wydawnictwo UAM.

Krüger H.–H., 2007, Metody badań w pedagogice. Gdańsk, GWP.

Krzywicki L. (oprac.), 1933, Pamiętniki bezrobotnych. Warszawa, Instytut Gospo-darstwa Społecznego.

Krzywicki L. (oprac.), 1935, Pamiętniki chłopów. Warszawa, Instytut Gospodarstwa Społecznego.

Mannheim K., 1992, Ideologia i utopia. Lublin, Wydawnictwo Test.

Ossowska M., 1986, Socjologia moralności. Zarys zagadnień. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.

Pilch T., 2010, Strategia badań ilościowych. W: S. Palka (red.), Podstawy metodologii badań w pedagogice. Gdańsk, GWP.

Sztompka P., 2005, Socjologia. Analiza społeczeństwa. Kraków, Wydawnictwo Znak.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/lrp.2018.37.4.129-142
Data publikacji: 2019-04-29 11:28:00
Data złożenia artykułu: 2018-05-10 22:56:58

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2019 Zdzisław Kazanowski, Maria Chodkowska

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.