Rola nauczyciela w aktywizowaniu dzieci na zajęciach plastyczno-technicznych w przedszkolu. Zarys problemu

Tymoteusz Ławecki, Ewa Maria Pasterniak-Kobyłecka

Streszczenie w języku polskim


Oczekiwania społeczne wobec wychowawców placówek edukacyjnych są duże. Mają oni stworzyć uczniom maksymalnie dobre warunki rozwoju. Wychowawcy, niczym ogrodnicy, dbają o to, by podopieczni mogli doskonalić własne umiejętności poprzez zaba-wę. Prezentowane rozważania ukazują rolę nauczyciela w aktywizowaniu uczestników zajęć plastyczno-technicznych. Korzystając z założeń konstruktywizmu, w artykule wskazano nie-które możliwości wspierania podopiecznych w ich twórczych działaniach. Dokonano również przeglądu metod (projektów, niedokończonych rysunków, puzzli, improwizacji, swobodnej ekspresji), dzięki którym uczniowie w sposób samodzielny wykonują zadania, zdobywając kompetencje emancypacyjne. W podsumowaniu przedstawiono najważniejsze warunki sprzyjające aktywizacji i zachęcono nauczycieli do przyjęcia w codziennej pracy postawy refleksyjnej.


Słowa kluczowe


role nauczyciela; aktywizowanie wychowanków; metody aktywizujące w nauczaniu

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Banach C., 2004, Nauczyciel. W: T. Pilch (red.), Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, t. 3. Warszawa, Wydawnictwo Akademickie Żak.

Bauman T., 2005, Aktywizowanie uczenia się jako obiecująca perspektywa w myśleniu nauczyciela. „Problemy Wczesnej Edukacji”, nr 1(1), 15–28.

Denek K., 2010, Metody dydaktyczne w kreowaniu edukacji refleksyjnej. W: E. Smak, S. Włoch (red.), Pedagogika kreatywna wyzwaniem edukacji XXI wieku. Opole, WUO.

Gołębniak B.D., Zamorska B., 2014, Nowy profesjonalizm nauczycieli. Podejścia – praktyka – przestrzeń rozwoju. Wrocław, Dolnośląska Szkoła Wyższa.

Kobyłecka E., 2008, Kontekst aksjologiczny zachowań zawodowych nauczycieli. W: E. Kozioł, E. Kobyłecka (red.), Zachowania zawodowe nauczycieli i ich uwa­runkowania. Zielona Góra, Oficyna Wydawnicza UZ.

Kubiczek B., 2006, Metody aktywizujące: jak nauczyć uczniów uczenia się? Opole, Wydawnictwo Nowik.

Michalak R., 2004, Aktywizowanie uczniów w edukacji wczesnoszkolnej. Poznań, Wydawnictwo UAM.

Mieszalski S., 2000, Aktywizować uczniów – co to znaczy? W: K. Kruszewski (red.), Pedagogika w pokoju nauczycielskim. Warszawa, WSiP.

Niziołek A., 2009, Wspomaganie twórczej aktywności dziecka w aspekcie integralnego rozwoju. W: K. Kusiak, I. Nowakowska-Buryła, R. Stawinoga (red.), Edukacyjne konteksty rozwoju dziecka w wieku wczesnoszkolnym. Lublin, Wydawnictwo UMCS.

Nowak-Łojewska A., 2011, Od szkolnego przekazu do konstruowania znaczeń. Wiedza społeczna młodszych uczniów z perspektywy nauczyciela. Zielona Góra, Oficyna Wydawnicza UZ.

Phillips D.C., Soltis J.F., 2003, Podstawy wiedzy o nauczaniu. Przeł. E. Jusewicz-Kalter. Gdańsk, GWP.

Rau K., Ziętkiewicz E., 2000, Jak aktywizować uczniów. Poznań, Oficyna Wydawnicza G&P.

Spitzer M., 2012, Jak uczy się mózg. Przeł. M. Guzowska-Dąbrowska. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.

Szuścik U., 2013, Kwiatek do kożucha. Pozór w edukacji plastycznej. W: M. Dudzikowa, K. Knasiecka-Falbierska (red.), Sprawcy i/lub ofiary działań pozornych w edukacji szkolnej. Kraków, Oficyna Wydawnicza Impuls.

Szuścik U., 2010, Twórczość plastyczna dzieci formą zabawy. W: E. Ogrodzka-Mazur, U. Szuścik, M. Zalewska-Bujak (red.), Edukacja małego dziecka, wychowanie i kształcenie w praktyce, t. 2. Cieszyn–Kraków, Oficyna Wydawnicza Impuls.

Szempruch J., 2013, Pedeutologia. Kraków, Oficyna Wydawnicza Impuls.

Wojciechowska-Charlak B., 1998, Aktywizowanie uczniów w edukacji wczesnoszkol­nej. W: M. Łobocki (red.), Praca wychowawcza z dziećmi i młodzieżą. Lublin, Wydawnictwo UMCS.

Wygotski L.S., 1989, Myślenie i mowa. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/lrp.2018.37.4.167-176
Data publikacji: 2019-04-29 11:28:03
Data złożenia artykułu: 2018-06-22 18:10:27

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2019 Ewa Pasterniak-Kobyłecka, Tymoteusz Ławecki

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.