Aktywność fizyczna i rozwój motoryczny dzieci z autyzmem wyzwaniem dla teorii i praktyki edukacyjnej

Urszula Olejnik

Streszczenie w języku polskim


Akty wność fizyczna i rozwój motoryczny dzieci z autyzmem to temat rzadko podejmowany w pedagogice. Artykuł ukazuje wybrane badania dotyczące tego zagadnienia. Prezentuje trudności dzieci w rozwoju motorycznym, niektóre aspekty aktywności fizycznej, a także ich wzajemne powiązania i wpływ na funkcjonowanie tych dzieci.

Słowa kluczowe


aktywność fizyczna; rozwój ruchowy; dzieci z autyzmem

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


American Psychiatric Association, 2013, Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, wyd. 5. Washington DC, American Psychiatric Publishing Inc.

Bhat A.N., Landa R.J., Galloway J.C., 2011, Current Perspectives on Motor Function­ing in Infants, Children, and Adults With Autism Spectrum Disorders. “Physical Therapy”, t. 91 (7), 1116–1129.

Białas-Paluch K., 2017, Zaburzenia praksji u dzieci ze spektrum autyzmu w świetle teorii inte­gracji sensorycznej. „Człowiek – Niepełnosprawność – Społeczeństwo”, nr 1 (35), 75–95.

Bluestone J., 2010, Materia autyzmu, łączenie wątków w spójną całość. Warszawa, Fundacja Rozwiązać Autyzm.

Błeszyński J., 2011, Rozwój komunikacji u osób z zespołem Aspergera pod wpływem zastosowania terapii ruchowej metodą stymulowanych seryjnych powtórzeń ćwiczeń. W: Z. Szot, J. Błeszyński, C. Specht (red.), Terapia ruchowa osób z zespołem As­pergera. Implikacje praktyczne. Łódź, Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Informatyki i Umiejętności, 105–133.

Gieysztor E.Z., Sadowska L., Choińska A.M., 2017, Stopień integracji odruchów prymi­tywnych jako narzędzie diagnostyczne do oceny dojrzałości neurologicznej zdrowych dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. „Pielęgniarstwo i Zdrowie Publiczne”, t. 7, nr 1, 5–11.

Goddard Blythe S., 2011, Jak osiągać sukcesy w nauce? Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.

Gowen E., Hamilton A., 2013, Motor Abilities in Autism: A Review Using a Computatio­nal Context. “Journal of Autism and Developmental Disorders”, vol. 43(2), 323–344.

Grandin T., 2017, Autyzm i problemy natury sensorycznej. Gdańsk, Grupa Wydawnicza Harmonia Universalis.

Grandin T., Panek P., 2016, Mózg autystyczny. Podróż w głąb niezwykłych umysłów. Kraków, Wydawnictwo Copernicus Center Press.

Healy S., Msetfi R., Gallagher S., 2013, Happy and a Bit Nervous: The Experiences of Children with Autism in Physical Education. “British Journal of Learning Dis-abilities”, t. 41(3), 222–228.

Jokiel M., Romanowski L., 2014, Człowiek w przestrzeni – historia propriocepcji. „Acta Medicorum Polonorum”, t. 4, 100–108.

Krzysztof ik K., 2015, Udział teorii integracji sensorycznej w wyjaśnianiu przebiegu procesów neuropoznawczych u osób z autyzmem. „Annales Universitatis Paeda-gogicae Cracoviensis. Studia Psychologica”, t. 8, 9–23.

Kucharczyk I., Olempska-Wysocka M., 2017, Trudności sensoryczne a pełnienie roli ucznia na przykładzie dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. „Forum Pedagogiczne”, t. 2, 75–88.

Liu T., M. Hamilton M., Davis L., S. ElGarhy S., 2014, Gross Motor Performance by Children with Autism Spectrum Disorder and Typically Developing Children on TGMD­2. “Journal of Child and Adolescent Behavior”, t. 2, 1–4.

Paszko-Patej G. i in., 2011, Czynniki wpływające na proces kształtowania równowagi dziecka oraz możliwości jej obiektywnej oceny. „Neurologia Dziecięca”, vol. 20, nr 41, 121–127.

Pisula E., 2005, Małe dziecko z autyzmem. Gdańsk, GWP.

Szot Z., 2011, Funkcja ruchu w rozwoju osobniczym człowieka i potrzeba jego stymu­lacji. W: Z. Szot, J. Błeszyński, C. Specht (red.), Terapia ruchowa osób z zespołem Aspergera. Implikacje praktyczne. Łódź, Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Informatyki i Umiejętności, 105–133.

Szot Z., 2011, Wieloaspektowość wpływu ruchu w terapii osób o rzadkich zespołach zaburzeń rozwojowych. W : Z. Szot, J. Błeszyński, C. Specht (red.), Terapia ruchowa osób z zespołem Aspergera. Implikacje praktyczne. Łódź, Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Informatyki i Umiejętności, 105–133.

Szot Z., 2013, Ruch i jego zastosowanie w oddziaływaniach terapeutycznych i rehabilita­cyjnych. Łódź, Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Informatyki i Umiejętności.

Szot Z., Szot T., 2013, Aktywność ruchowa osób z rzadkimi zaburzeniami rozwojowymi. Autyzm, zespoły Retta i Asperger. „Aktywność Ruchowa Ludzi w Różnym Wieku”, nr 2(18), 73–81.

Waligóra-Huk A., 2013, Sposoby stymulacji układu przedsionkowego i proprioceptyw­nego u dzieci ze spektrum autyzmu. „Konteksty Pedagogiczne”, nr 1, 91–103.

Wieczorek M., Sadziak A., 2017, Aktywność fizyczna dzieci ze spektrum autyzmu. “Journal of Education, Health and Sport”, t. 7(2), 222–238.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/lrp.2018.37.4.35-48
Data publikacji: 2019-04-29 11:27:54
Data złożenia artykułu: 2018-07-05 21:39:58

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2019 Urszula Olejnik

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.