Nauczyciel w obliczu krzywdy dziecka

Anna Grabowiec

Streszczenie w języku polskim


Spośród różnych dysfunkcji i patologii dotykających współczesne rodziny szczególnie częste i niszczące są przemoc i alkoholizm. W artykule autorka krótko przedstawia konsekwencje wychowywania się w rodzinie z problemem alkoholowym oraz doświadczania przez dziecko przemocy ze strony najbliższych. Następnie podejmuje refleksję na temat miejsca oraz roli szkoły i nauczyciela w systemie pomocy dzieciom z rodzin alkoholowych i dzieciom-ofiarom przemocy domowej.

Słowa kluczowe


dziecko; przemoc w rodzinie; rodzina z problemem alkoholowym; nauczyciel; szkoła

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Brągiel J., 1996, Zrozumieć dziecko skrzywdzone. Opole, Wydawnictwo UO.

Cierpiałkowska L., 2010, Funkcjonowanie dzieci alkoholików – psychospołeczne źródła deficytów i zasobów. W: L. Cierpiałkowska, M. Ziarko, Psychologia uzależnień – alkoholizm. Warszawa, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 253–288.

Gąsior K., Chodkiewicz J., 2015, Doświadczenia z dzieciństwa i aktywność neotyczna a nasilenie problemów psychicznych u dorosłych z rodzin z problemem alkoholowym. „Czasopismo Psychologiczne”, nr 2, 181–193.

Grzegorzewska I., 2011, Odporność psychiczna dzieci i młodzieży – wyzwanie dla współczesnej edukacji. „Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja”, nr 1, 37–51.

Iwaniec D., 2003, Krzywdzenie emocjonalne a zespół nieorganicznego zaburzenia roz­woju. „Dziecko Krzywdzone. Teoria, Badania, Praktyka”, nr 4, 24–39.

Izdebska A., Lewandowska K., 2012, Czynniki ryzyka krzywdzenia dzieci. „Dziecko Krzywdzone. Teoria, Badania, Praktyka”, nr 2, 116–132.

Jarosz E., 2015, Przemoc w wychowaniu. Między prawnym zakazem a społeczną akceptacją. Warszawa, Biuro Rzecznika Praw Dziecka.

Jarosz E., Nowak A., 2012, Dzieci ofiary przemocy w rodzinie. Warszawa, Biuro Rzecz-nika Praw Dziecka.

Kawula S., 2014, Rodzina o skumulowanych czynnikach patogennych. W: S. Kawula, J. Brągiel, A. Janke (red.), Pedagogika rodziny. Obszary i panorama problematyki. Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek, 115–152.

Kita B., 2011, Zadania pracowników szkoły w sytuacji rozpoznania lub podejrzenia krzyw­dzenia dziecka w rodzinie. W: J. Zmarzlik (red.), Przemoc w rodzicie wobec dziecka. Procedury interwencyjne w szkole. Warszawa, Ośrodek Rozwoju Edukacji, 69–81.

Kolankiewicz M., 2012, Zaniedbywanie dzieci. „Dziecko Krzywdzone. Teoria, Badania, Praktyka”, nr 2, 81–94.

Kwiatkowska H., 2012, Teoriopoznawcze implikacje związku teorii z praktyką w kształceniu akademickim nauczycieli. W: M. Urlińska, A. Uniewska, J. Horowski (red.), „Po życie sięgać nowe...”. Teoria a praktyka edukacyjna. Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek, 474–489.

Pacewicz A., Strzemieczny J., 1994, Pomoc psychologiczna dla dzieci alkoholików. W: A. Pacewicz (red.), Dzieci alkoholików. Jak je rozumieć, jak im pomagać. Warszawa, Agencja Informacji Użytkowej „Bivar”, 117–144.

Porąbaniec M., 2011, Działania pracowników socjalnych podejmowane na rzecz zapobie­gania zjawisku wykluczenia społecznego dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych. „Pedagogika Rodziny”, nr 1, 83–95.

Pospiszyl I., 1994, Przemoc w rodzinie. Warszawa, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.

Rostowska T., 2005, Transmisja międzypokoleniowa w rodzinie w zakresie wybranych wymiarów osobowości. Łódź, Wydawnictwo UŁ.

Przemoc w rodzinie, 2017, opublikowano: http://statystyka.policja.pl/st/wybrane-stat-ystyki/przemoc-w-rodzinie/50863,Przemoc-w-rodzinie.html [dostęp: 19.07.2018].

Ryś M., 2007, Rodzinne uwarunkowania psychospołeczne funkcjonowania Dorosłych Dzieci Alkoholików. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.

Ryś M., 2011, Role pełnione w rodzinie z problemem alkoholowym a poczucie własnej wartości i relacje interpersonalne z najbliższymi u Dorosłych Dzieci Alkoholików. „Kwartalnik Naukowy Fides et Ratio”, nr 4, 93–130.

Seweryńska A.M., 2015, Uczeń z rodziny dysfunkcyjnej. Ostrów Wielkopolski, Wydawnictwo Perspektywa.

Sztander W., 1993, Dzieci w rodzinie z problemem alkoholowym. Warszawa, Instytut Psychologii Zdrowia i Trzeźwości.

Włodarczyk J., 2017, Przemoc wobec dzieci. „Dziecko Krzywdzone. Teoria, Badania, Praktyka”, nr 1, 192–213.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/lrp.2018.37.4.25-33
Data publikacji: 2019-04-29 11:27:53
Data złożenia artykułu: 2018-07-25 13:07:45


Statystyki


Widoczność abstraktów - 1571
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 733

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2019 Anna Grabowiec

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.