Wybrane aspekty wspierania kreatywności uczniów szkoły muzycznej I stopnia (w perspektywie nauczycieli)

Damian Labiak

Streszczenie w języku polskim


Prezentowany artykuł podejmuje problematykę związaną ze szkołą muzyczną jako instytucją wspierającą i rozwijającą kreatywność swoich uczniów. Kreatywność to kategoria, która we współczesnej rzeczywistości postrzegana jest jako istotna kompetencja kulturowa,toteż wydaje się istotne, na ile szkolnictwo muzyczne podejmuje działania sprzyjające jej rozwojowi. W artykule prezentowane są wyniki badań przeprowadzonych wśród 11 nauczycieli szkół muzycznych i stopnia. Badania miały charakter jakościowy, a do zgromadzenia materiału badawczego wykorzystany został wywiad. Problematyka badawcza koncentrowała się wokół różnorodnych uwarunkowań, sposobów, akceleratorów i inhibitorów procesu rozwijania kreatywności uczniów. Wnioski płynące z analizy zgromadzonego materiału wskazują na potrzebę edukacji nauczycieli w obszarze wspierania i rozwijania kreatywności uczniów, respektowania ich podmiotowości i odpowiadania na ich potrzeby. Ważne są również w tym kontekście działania dotyczące programowej i organizacyjnej strony funkcjonowania szkół muzycznych, optymalizujące procesy edukacji.


Słowa kluczowe


szkoła muzyczna, kreatywność, uczeń, nauczyciel

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Adrjan B., 2011, Kultura szkoły. W poszukiwaniu nieuchwytnego, Kraków, Wydawnictwo Impuls.

Bauman Z., 2006, Płynna nowoczesność. Kraków, Wydawnictwo Literackie.

Babbie, E. 2007. Badania społeczne w praktyce. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.

Brameld T., 2014, Edukacja jako siła, Bydgoszcz, Wydawnictwo Uniwersytety Kazimierza Wielkiego.

Chmurzyńska M., 2014, Style nauczania i kompetencje psychopedagogiczne nauczycieli instrumentu ze szkól muzycznych I stopnia. W: Lewandowaki R., Kaleńska-Rodzaj J. (red.), Psychologia muzyki. Współczesne konteksty zastosowań, Wyd. Harmonia Universalis, Gdańsk.

Delors J. 1998, Edukacja. Jest w niej ukryty skarb, Raport dla UNESCO Międzynarodowej Komisji do spraw Edukacji dla XXI wieku, Warszawa 1998, Stowarzyszenie Oświatowców Polskich.

Dobrowolska B., 2009, Nauczyciel wobec postaw twórczych uczniów, Pedagogiczne uwarunkowania kompetencji zawodowych, Toruń, Wydawnictwo Edukacyjne Akapit.

Dylewski P., Mirkiewicz J., Poradniku dla rodziców dzieci rozpoczynających naukę w szkołach muzycznych, Warszawa, Centrum Edukacji Nauczycieli Szkół Artystycznych.

Flick U., Projektowanie badania jakościowego, Warszawa 2012, s. 137.

Konaszkiewicz Z., 2015, Specyfika szkoły muzycznej w Polsce - szanse i zagrożenia, w Współczesne wyzwania szkolnictwa muzycznego. Kim jest nauczyciel szkoły muzycznej I stopnia? W: Delecka-Bury A. (red.), Współczesne wyzwania szkolnictwa muzycznego. Kim jest nauczyciel szkoły muzycznej I stopnia?, Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek.

Kozielecki J., (2002), Transgresja i kultura, Warszawa, Wydawnictwo Akademickie Żak.

Kvale S., 2010, Prowadzenie wywiadów, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.

Łukasik B., 2010, Bycie podmiotem w edukacji – wizja oczekiwana czy fakt?. W: Gofron A., Łukasik B. (red.), „Podstawy edukacji”, t. 3, Podmiot w dyskursie pedagogicznym, Kraków, Impuls.

Małyska A., 2010, Nauczyciel - uczeń. W poszukiwaniu kreatywności w szkole, Olsztyn, Centrum Badań Europu Wschodniej

Maslov A. H., 1986, W stronę psychologii myślenia, Warszawa, Instytut Wydawniczy PAX.

Miles M. B., Huberman A. M., Analiza danych jakościowych, Białystok 2000, Trans Humana, s. 10.

Męczkowska A., 2006, Podmiot i pedagogika: od oświeceniowej utopii ku pokrytycznej dekonstrukcji, Wrocław, Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej.

Nęcka E., 2001, Psychologia twórczości, Gdańsk, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Olubiński A., 2001, Podmiotowość roli nauczyciela i ucznia, Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek.

Ostrowska U., 2009, Idea podmiotu i podmiotowości w edukacji z perspektywy aksjologicznej, W: Popławska A. (red.), Podmiotowość w praktyce edukacyjnej. Konteksty - działania - zagrożenia, Białystok, NWSP.

Pikała A., 2015, Rola kreatywnych cech i kompetencji nauczycieli szkół muzycznych I stopnia w rozwijaniu postaw twórczych uczniów. W: Delecka-Bury A. (red.), Współczesne wyzwania szkolnictwa muzycznego. Kim jest nauczyciel szkoły muzycznej I stopnia?, Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek.

Popek S., 2001, Człowiek jako jednostka twórcza, Lublin, Wydawnictwo UMCS.

Rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 6 września 2017 w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa artystycznego w publicznych szkołach artystycznych., Dz. U. z 2017, poz. 1793.

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli szkół artystycznych, placówek kształcenia artystycznego i placówek doskonalenia nauczycieli, Dz. U. z 2014 r. poz. 784.

Suświłło M., 2001, Psychopedagogiczne uwarunkowania wczesnej edukacji muzycznej, Olsztyn, Wydawnictwo UWM.

Sztompka P., 1994, Teorie zmian społecznych a doświadczenia polskiej transformacji. „Studia Socjologiczne”, nr 1, s. 14.

Szmidt K. J., 2007, Pedagogika twórczości, Gdańsk, GWP.

Wilski M., 2011, Osobowość i specyficzne problemy psychologiczne nauczycieli. W: Psychologia ucznia i nauczyciela, Kowalik S. (red.), Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.

Wiśniewski Cz., 2009, Podmiotowość wyrazem regulacji stosunków człowieka z otoczeniem (kontekstualność problemu). W: Popławska A. (red.), Podmiotowość w praktyce edukacyjnej. Konteksty - działania - zagrożenia, Białystok, NWSP.

Zaborowski Z., 2000, Teoria treści i form samoświadomości, Warszawa Wydawnictwo Akademickie Żak.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/lrp.2019.38.1.191-208
Data publikacji: 2019-11-22 14:14:32
Data złożenia artykułu: 2018-09-15 23:22:50


Statystyki


Widoczność abstraktów - 799
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 347

Wskaźniki

Prawa autorskie (c) 2019 Damian Labiak

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.