Introcepcja wartości moralnych jako zadanie i wyzwanie dla nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej

Krystyna Chałas, Ewelina Winiarczyk

Streszczenie w języku polskim


Wychowanie ku wartościom, mimo że jest ważnym, a może najważniejszym, zadaniem szkolnej edukacji, wiąże się z wieloma trudnościami. Przyczyny i uwarunkowania tego stanu są złożone. Ważnym uwarunkowaniem są ,,oscylacje” aksjologiczne w szeroko rozumianym środowisku społecznym, chaos aksjologiczny prowadzący do aksjologicznej ,,ślepoty”. Jednym z kluczowych zagadnień wychowania ku wartościom, w tym wartościom moralnym, jest introcepcja wartości.

W poniższym opracowaniu ukazane zostaną w skrótowej formie: istota wartości moralnych oraz zarys teoretycznych podstaw introcepcji wartości. Dokonana zostanie również analiza podstawy programowej edukacji wczesnoszkolnej pod kątem możliwości introcepcji wartości moralnych. Podjęta zostanie próba nakreślenia zadań dla nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej.


Słowa kluczowe


wartości, wartości moralne, introcepcja wartości

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Chałas K., 2011, Moc wychowawcza przypadkowych zdarzeń w świetle introcepcji wartości. Kielce–Lublin, Wydawnictwo Jedność.

Chałas K., 2006, Wychowanie ku wartościom. Elementy teorii i praktyki, t. II. Kielce–Lublin, Wydawnictwo Jedność.

Dziewiecki M., 2002, Wychowanie w dobie ponowoczesności. Kielce, Wydawnictwo Jedność.

Furmanek W., 1995, Człowiek, człowieczeństwo, wychowanie. Rzeszów, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Furmanek W., 2011, Introcepcja wartości. W: W. Furmanek (red.), Wartości w pedagogice. Teoria i praktyka. Rzeszów, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Hildebrand von D., 1982, Fundamentalne postawy moralne. W: D. von Hildebrand, J. Kłoczowski, J. Paściak, J. Tishner (red.), Wobec wartości. Poznań, Wydawnictwo W drodze, Polska Prowincja Dominikanów.

Homplewicz J., 1996, Etyka pedagogiczna. Rzeszów, Wyższa Szkoła Pedagogiczna.

Kida J., 2006, Wychowanie ku wartościom w edukacji humanistycznej. W: W. Furmanek (red.), Z badań nad wartościami w pedagogice. Rzeszów, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Kunowski S., 2003, Wartości w procesie wychowania. Kraków, Oficyna Wydawnicza Impuls.

Łobocki M., 2000, Wartości tworzywem wychowania. W: M. Nowak, T. Ożóg (red.), Wychowanie chrześcijańskie a kultura. Lublin, Wydawnictwo KUL.

Łobocki M., 2008, Wychowanie moralne w zarysie. Kraków, Wydawnictwo Impuls.

Mariański J., 2000, Wartości jako przedmiot socjologiczny. W: H. Mielicka (red.), Socjologia wychowania. Wybór tekstów. Kielce, Wydawnictwo Stachurski.

Mielicka H., 2001, Wartości ekonomiczne a systemy normatywne. W: B.L.J. Kaczmarek (red.), Badania naukowe, z. 5. Kielce, Wyższa Szkoła Ubezpieczeń Społecznych.

Podstawka K., 2015, Wartości moralne w stylach i planach życia młodzieży szkół ponadgimnazjalnych na Lubelszczyźnie. Lublin.

Stefanak O., 2013, Wartości moralne maturzystów słowackich na przykładzie diecezji spiskie. Lublin, Wydawnictwo Norbertinum.

Świda-Zięba H., 2000, Obraz świata i bycia w świecie (Z badań młodzieży licealnej). Warszawa, Instytut Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytet Warszawski.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej.

Załącznik nr 2: Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/lrp.2018.37.1.143-157
Data publikacji: 2018-11-06 13:37:00
Data złożenia artykułu: 2018-11-06 13:19:18


Statystyki


Widoczność abstraktów - 1990
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 694

Wskaźniki

Prawa autorskie (c) 2018 Krystyna Chałas, Ewelina Winiarczyk

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.