Wartościowanie wybranych rozwiązań ilustratorskich w książkach dla dzieci przez studentów wczesnej edukacji

Małgorzata Centner-Guz

Streszczenie w języku polskim


Kontakt ze sztuką plastyczną i pierwsze doświadczenia w komunikacji wizualnej zapewniają dziecku książki obrazkowe i ilustrowane. Dlatego istotne jest, by miały one określone miejsce w codzienności dziecka i by zapewniały wartościowe pod względem poznawczym i estetycznym bodźce. Miejscem, gdzie małe dziecko może ich doświadczać – obok przestrzeni domu rodzinnego – jest przedszkole, dlatego nauczyciele powinni posiadać kompetencje związane z wprowadzaniem wychowanka w świat dobrej ilustracji książkowej, a przede wszystkim wyrażać osobiste zaangażowanie w wartościowanie tego rodzaju tekstów kultury. W opracowaniu przedstawiono, jakie wartości ilustracji książkowych postrzegają i preferują osoby przygotowujące się do zawodu nauczyciela wczesnej edukacji. Badani wartościowali ilustracje wykonane w różnych konwencjach i stylistyce (realistycznej i fantastycznej, klasyczne i awangardowe) oraz wykonane różnymi technikami (malarskimi i graficznymi). Zgromadzony korpus leksykalny, dotyczący odczuć związanych z percepcją ilustracji książkowej, analizowano z perspektywy kategorii ocen dzieł malarskich oraz kategorii wartościowania leksykalnego, wyrażającego osobisty stosunek do percypowanych obrazów.


Słowa kluczowe


książka obrazkowa dla dzieci, książka ilustrowana dla dzieci, studenci pedagogiki, wartościowanie ilustracji

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Boguszewska A., Stępnik M., Tarasiuk R., 2013, Stan wiedzy o sztuce i kulturze plastycznej i muzycznej uczniów kształconych według podstawy programowej obowiązującej w latach 1999-2010. Raport z badań. Lublin, Wydawnictwo UMCS.

Boguszewska A., 2008, Książka obrazkowa i książka z obrazkami dla dzieci a zagadnienie kiczu w sztuce. W: K. Krasoń, B. Mazepa-Domagała (red.), Wyrazić i odnaleźć siebie, czyli o sztuce, ekspresji, edukacji i arteterapii. Katowice-Mysłowice, Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Kardynała Augusta Hlonda.

Broda-Bajak M., 2009, Młodzi i sztuka w rzeczywistości medialnej i globalizacji kultury. W: R. Ławrowska, B. Muchacka (red.), Edukacja artystyczna a rzeczywistość medialna. Kraków, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego.

Cackowska M., 2009, Czym jest książka obrazkowa? Część pierwsza. „Ryms”, nr 5.

Cackowska M., 2009, Czym jest książka obrazkowa? Część druga. „Ryms”, nr 6.

Cackowska M., 2009/2010, Czym jest książka obrazkowa? Część druga. Problemy z pojmowaniem książki obrazkowej w Polsce. „Ryms”, nr 8.

Centner-Guz M., 2016, The Lexical Evaluation of Children’s Book Illustrations by Pedagogy Students. W: M. Chepil, A. Żukowska, O. Karpenko (red.), In the Sphere of Education and Artist Work. Drohobych, Publishing department of Drohobych Ivan Franko State Pedgogical University.

Choynowski M., 1967, Wymiary malarstwa. „Studia Estetyczne”, nr 4.

Laskowska E., 1992, Wartościowanie w języku potocznym. Bydgoszcz, Wydawnictwo Uczelniane WSP w Bydgoszczy.

Petruk E., Waligórska A., 2013, Sztuka, wiedza i opowieść. Wpływ obecności i charakteru tekstu nt. dzieła sztuki na ocenę prezentowanej kompozycji. W: B. Bokus, Z. Kloch (red.), Teksty i interpretacje. Język – poznanie – komunikacja, t. 17. Piaseczno, Wydawnictwo LEXEM.

Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, których ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego (Dz.U. z 2012 r. poz. 977), opublikowano: http://bip.men.gov.pl/images/stories/akty/27_08.pdf [dostęp: 30.06.2015].

Strzałecki A., 2006, Wymiary reprezentacji poznawczych dzieł twórczych. Ujęcie poznawczej psychologii twórczości. „Zagadnienia Naukoznawstwa”, nr 2.

Szuman S., 1969, O sztuce i wychowaniu estetycznym. Warszawa, PZWS.

Wiercińska J., 1986, Sztuka książki. Warszawa, PWN.

Zabawa K., 2013, Rozpoczęta opowieść. Polska literatura dziecięca po 1989 roku wobec kultury współczesnej. Kraków, Akademia Ignatianum, Wydawnictwo WAM.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/lrp.2018.37.1.159-177
Data publikacji: 2018-11-06 13:37:01
Data złożenia artykułu: 2018-11-06 13:25:17


Statystyki

Widoczność abstraktów - 318
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 113

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2018 Małgorzata Centner-Guz

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.