Refleksje pedagoga nad potrzebą dostrzeżenia etycznych uwarunkowań zmian koniecznych w postawach nauczycielskich w XXI wieku. Część II (Ekologia, zdrowie i sprawiedliwość wartościami nowej edukacji europejskiej)

Mirosław Mieczysław Wójcik

Streszczenie w języku polskim


W treści artykułu autor kontynuuje (jest to część druga podjętego przez autora problemu) refleksję nad etycznie dostrzeganymi i rozważanymi współczesnymi przesłankami dla koniecznych zmian w postawach edukacyjnych nauczycielek i nauczycieli w Polsce, z odniesieniem do europejskiej przestrzeni społeczno-kulturowej i edukacyjnej. Pośród tych przesłanek autor podjął rozważania nad ekologicznymi i zdrowotnymi uwarunkowaniami pracy nauczycielskiej oraz zwrócił uwagę na szczególne miejsce sprawiedliwości i prawdy w oddziaływaniach wychowawczych na dzieci i młodzież, czemu nadał znaczenie siły porządkującej życie podmiotowe oraz społeczne w zróżnicowanej przestrzeni wspólnej Europy.


Słowa kluczowe


edukacja elit, edukacja masowa, postawy nauczycielskie, sprawiedliwość w edukacji, prawda w edukacji

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Baranowski, G. (2014). Sprawiedliwość i cnota sprawiedliwości jako podstawa etyki prawniczej. Rocznik Tomistyczny, Naukowe Towarzystwo Tomistyczne, 3, 129–138.

Barczyk-Nessel, A. (2011). Kreowanie pozytywnego wizerunku szkoły w środowisku. W: E. Augustyniak (red.). Kultura organizacyjna szkoły rozwijającej się (s. 175–182). Kraków: Wyd. Naukowe AGH.

Bidzan, M. (2010). Niepłodność w ujęciu bio-psycho-społecznym. Kraków: Impuls.

Borkowska, S. (1999). Sprawiedliwość i płaca sprawiedliwa. W: S. Borkowska (red.). Wynagrodzenie godziwe (s. 19–36). Warszawa: Wyd. Instytut Pracy i Spraw Socjalnych.

Bugajski, M. (2010). Kultura tabloidów a język. Oblicza Komunikacji, 3, 65–73.

Howaniec, M. (2001). Kształtowanie świadomości ekologicznej młodzieży – teoria a praktyka. W: A. Misiołek (red.). Środowisko i rozwój (s. 145–157). Bytom: Wyd. Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji w Bytomiu.

Kamińska, U. (1995). Edukacja ekologiczna jako nowy obszar zainteresowań pedagogiki społecznej. W: A. Radziewicz-Winnicki (red.). Problemy i tendencje rozwojowe we współczesnej pedagogice społecznej w Polsce (s. 346–360). Katowice: Wyd. Śląsk.

Kisiel-Dorohinicka, C. (2013). Współczesność między postępem a kryzysem. Perspektywy Kultury. Mit współczesności, 9 (2), 19–35.

Kluz, M. ks. (2011). Rola cnót kardynalnych w wychowaniu moralnym człowieka. Studia Teologiczno-Historyczne Śląska Opolskiego, 31, 132–145.

Kołodziej, B. (2018). Śląskie poszukiwania równowagi. Zieleń woj. śląskiego na tle innych województw. Przegląd Naukowo-Metodyczny. Edukacja dla Bezpieczeństwa, 4 (41), 273–285.

Kozielecka, M. (2005). Edukacja w społeczeństwie informacyjnym. Edukacja Humanistyczna. Półrocznik myśli społeczno-pedagogicznej, 1–2 (12–13), 63–71.

Kranz-Szurek M. (2012). Kultura lokalna a globalizacja kulturowa – próba oceny zjawiska. Roczniki Nauk Społecznych, 4 (40), 2, 11–35.

Le Bon G. (1930). Psychologia tłumu (przekł. B. Kaprocki; przedmowa S. Grabski). Lwów: Księgarnia Wydawnicza L. Igla.

Lisica J. ks. (2014). Dynamizm aretologicznego ukierunkowania wychowania moralnego w świetle cnoty cierpliwości hypomone. Studia Humanistica Gedanensia, 3, 45–64.

Madej-Babula M. (2012). Przedszkole środowiskiem kształtowania postaw prozdrowotnych dziecka. W: B. Surma (red.). Nowe wyzwania i perspektywy dla wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej. (s. 285–312). Kraków: WAM.

Nowakowska-Siuta, R. (2014). Pedagogika porównawcza. Problemy, stan badań perspektywy rozwoju. Kraków: Impuls.

Nowicki, M. (2014). Wielkie wyzwania dla ludzkości w XXI wieku. Aura, 9, 4–7.

Rojek, P. (2008). Kulturowe sprzeczności komunizmu. Kultura i Polityka: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie, 2/3, 170–186.

Szmyd, J. (2017). Nowoczesny konsumpcjonizm – zmiana kondycji ludzkiej i jakości życia. Wyzwania społeczne i pedagogiczne. Kultura – Przemiany – Edukacja, V, 13–36.

Wąsiński, A. (2018). Autokreacja małżonków bezdzietnych do wielowymiarowego rodzicielstwa adopcyjnego. Perspektywa pedagogiczno-antropologiczna. Edukacja. Pedagogika rodziny. Łódź: Wyd. UŁ.

Wąsiński, A. (2016). Rodzicielstwo adopcyjne – pomiędzy wzniosłą ideą miłości bliźniego, rutyną w działaniach systemowych a niebezpiecznymi praktykami w przestrzeni współczesnych mediów sieciowych. W: B. Płonka-Syroka, M. Dąsal, W. Wójcik (red.). Doradztwo – poradnictwo – wsparcie (s. 385–402). Warszawa,

Bellerive-sur-Allier: DIG.

Wciseł, W., Wyrostkiewicz, M. (2013). Integracja w globalnej wiosce. Media o cudzoziemcach w Polsce i Unii Europejskiej. Lublin: Stowarzyszenie Solidarności Globalnej.

Wesołowska, A. (2016). Fenomenologia a duchowy wymiar życia. IDEA – Studia nad strukturą i rozwojem pojęć filozoficznych, XXVIII/1, 175–190.

Wolny, B. (2009). Edukacja przedszkolna skierowana ku wartościom – zasady opracowania autorskiego programu dla dzieci przedszkolnych „W świecie wartości”. Nauczyciel i Szkoła, 1–2 (42–43), 161–171.

Wójcik, M. (2012). Komunikacja werbalna i pozawerbalna. W: M. Czapka, M. Wójcik (red.). Teoretyczne i metodyczne aspekty pracy socjalnej w środowisku (s. 161–168).

Mysłowice: Wyd. Górnośląskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Kardynała Augusta Hlonda w Mysłowicach.

Wójcik, M. (1997). Ontologiczne i aksjologiczne podstawy wychowania duchowego na przykładzie katolickiej etyki wychowawczej (tradycje – potrzeby – możliwości). W: M.S.

Szczepański, I. Wagner, B. Pawlica (red.). System edukacyjny w procesie przemian w latach 1989–1996 (s. 219–226). Częstochowa: Wyd. Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie.

Wójcik, M. (2017). Znaczenie nauczania społecznego księdza kardynała Augusta Hlonda dla kształtowania sylwetek zawodowych współczesnych pedagogów. W: W. Królikowski SJ, G. Paprotna (red.). Kardynał August Hlond prymas Polski na nowo odczytany (s. 263–276). Kraków: WAM.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/lrp.2020.39.3.187-201
Data publikacji: 2020-10-13 08:35:23
Data złożenia artykułu: 2019-09-06 12:05:12


Statystyki

Widoczność abstraktów - 91
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 58

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2020 Mirosław Mieczysław Wójcik

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.