Ochrona informacji zawierających tajemnicę bankową na tle regulacji chroniących dobra osobiste.

Karolina Gorczyca

Streszczenie w języku polskim


Tajemnica bankowa swoją ochroną obejmuje wszelkie informacje uzyskiwane przez bank w związku z wykonywaniem czynności bankowej na etapie negocjacji oraz w trakcie zawierania i wykonywania umowy łączącej bank z beneficjentem tajemnicy. W doktrynie pozostaje spornym objęcie tajemnicy bankowej ochroną przewidzianą w kodeksie cywilnym dla dóbr osobistych. Niniejsze opracowanie stanowi głos w dyskusji w przedmiocie ewentualnego uznania tajemnicy bankowej za jedno z niewymienionych enumeratywnie w katalogu art. 23 k.c. dóbr osobistych. Zgodnie z analizą i stanowiskiem przyjętym w pracy naruszenie tajemnicy bankowej może zostać objęte konsekwencjami przewidzianymi dla naruszenia dóbr osobistych, z uwagi na ochronę prawa do prywatności uznanego w doktrynie i orzecznictwie za dobro osobiste podlegające ochronie. Koncepcja instytucjonalnej ochrony dóbr osobistych umożliwia beneficjentowi tajemnicy dochodzenie roszczeń zagwarantowanych w art. 24 oraz 448 k.c. Szeroki katalog wyjątków od sytuacji, gdy bank jest zobowiązany do zachowania w poufności uzyskanych informacji, prowadzi do konkluzji, że ochrona tajemnicy – zarówno na gruncie kodeksu cywilnego, prawa bankowego, jak i ustawy o ochronie danych osobowych – pozostaje w obecnym systemie prawnym instytucją o coraz mniejszym znaczeniu dla obrotu gospodarczego, zaś interes publiczny stanowi dla ustawodawcy dobro daleko ważniejsze od interesu konkretnej jednostki.


Słowa kluczowe


dobra osobiste; tajemnica bankowa; ochrona informacji

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bączyk M., [w:] M. Bączyk, E. Fojcik-Mastalska, L. Góral, J. Pisuliński, W. Pyzioł, Prawo bankowe. Komentarz, Warszawa 2007.

Grzybowski S., Ochrona dóbr osobistych według przepisów ogólnych prawa cywilnego, Warszawa 1957.

Kierzyk T., Ochrona konsumentów na rynku usług turystycznych, „Rejent” 2002, nr 12.

Książek P., Komentarz do art. 23 k.c., LEX 2012.

Książek P., Komentarz do art. 43 kodeksu cywilnego, LEX 2012.

Kubiak-Cyrul A., Dobra osobiste osób prawnych, Zakamycze 2005.

Marek R., Niektóre problemy tajemnicy bankowej w świetle praktyki, „Palestra” 1977, nr 1.

Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 czerwca 1997 r., sygn. akt K 21/96, Z.U. 1997/2/23.

Piasecki K., Kodeks cywilny. Księga pierwsza. Część ogólna, Kraków 2003.

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 20 lipca 1984 r., sygn. akt II CR 5/84, LEX nr 8606.

Safjan M., Ochrona majątkowa dóbr osobistych po zmianie przepisów kodeksu cywilnego, „Przegląd Prawa Handlowego” 1997, nr 1.

Sokołowski T., [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, t. 1: Część ogólna, red. A. Kidyba, Z. Gawlik, A. Janiak, A. Jedliński, A. Kopańczyńska-Pieczniak, E. Niezbecka, T. Sokołowski, Warszawa 2009.

Szpunar A., Ochrona dóbr osobistych, Warszawa 1979.

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 16 lipca 1993 r., sygn. akt I PZP 28/93, LEX nr 3943.

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 14 czerwca 1995 r., sygn. akt I ACr 143/95, LEX nr 23659.

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 28 września 1999 r., sygn. akt I ACa 464/99, LEX nr 82417.

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 11 kwietnia 2001 r., sygn. akt I ACa 244/01, LEX nr 82416.

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 14 listopada 2003 r., sygn. akt I ACa 1062/03, LEX nr 145070.

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 30 marca 2011 r., sygn. akt I ACa 204/11, LEX nr 898639.

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 12 lipca 1968 r., sygn. akt I CR 252/68, LEX nr 954.

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 18 stycznia 1984 r., sygn. akt I CR 400/83, LEX nr 2997.

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 14 listopada 1986 r., sygn. akt II CR 295/86, LEX nr 3340.

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 9 czerwca 2005 r., sygn. akt III CK 622/04, LEX nr 180853.

Żygadło A., Ochrona tajemnicy bankowej jako dobra osobistego, „Państwo i Prawo” 2009, nr 5.

Żygadło A., Wyłączenia tajemnicy bankowej a prawo do prywatności, Warszawa 2011.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/szn.2016.19.28.45
Data publikacji: 2016-06-17 09:17:52
Data złożenia artykułu: 2016-04-05 11:12:44


Statystyki


Widoczność abstraktów - 800
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 0

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2016 Karolina Gorczyca

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.