Skutki podatkowe umorzenia wierzytelności

Aleksandra Banach

Streszczenie w języku polskim


Artykuł dotyczy skutków podatkowych umorzenia wierzytelności. W ustawodawstwie polskim nie ma jednoznacznej i wyczerpującej analizy tej materii, a regulacji prawnych należy szukać na gruncie różnych gałęzi prawa. W pierwszej części pracy omówiono terminologię niezbędną do należytego zrozumienia tego zagadnienia. Natomiast w kolejnych, na podstawie wyroków sądów oraz interpretacji indywidualnych, opisano zbiór rozwiązań prawnych dotyczących skutków umorzenia wierzytelności w podatku dochodowym od osób fizycznych, podatku dochodowym od osób prawnych oraz podatku od towarów i usług. Celem opracowania jest wykazanie, jakie konsekwencje podatkowe rodzi omawiane zagadnienie zarówno po stronie wierzyciela, jak i dłużnika.


Słowa kluczowe


wierzytelność; umorzenie wierzytelności; skutki podatkowe; podatek od towarów i usług; podatek dochodowy; zobowiązania

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Biernacki K., Kowalska A., Kowalski A., Raszczyk M., Ulga na złe długi i zatory płatnicze w praktyce podatkowej i rachunkowej, Warszawa 2014.

Dyrektywa Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz.Urz. UE L. 2006.347.1).

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 1 lutego 2013 r., nr IPTPB3/423-397/12-2/IR.

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia z 10 czerwca 2013 r., nr ITPP1/443-234/13/KM.

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 27 września 2013 r., nr IPPP1/443-674/13-4/IGo.

Leksykon VAT. Praktyka, teoria, orzecznictwo, red. E. Sokołowska-Strug, Warszawa 2011.

Pismo Ministerstwa Finansów z dnia 12 marca 1997 r., znak PO3-MD-722-112/97.

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r., nr 16, poz. 93).

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 1991 r., nr 80, poz. 350 ze zm.).

Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 1992 r., nr 21, poz. 86).

Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r., nr 177, poz. 1054 ze zm.).

Wyrok NSA z dnia 24 kwietnia 2013 r., II FSK 1790/11.

Wyrok NSA z dnia 19 listopada 2015 r., I FSK 1298/14.

Wyrok WSA w Warszawie z dnia 16 kwietnia 2014 r., III SA/Wa 79/14.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/szn.2018.21.38.9-19
Data publikacji: 2018-09-30 10:43:40
Data złożenia artykułu: 2016-07-31 22:12:35


Statystyki

Widoczność abstraktów - 321
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 0

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2018 Aleksandra Banach

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.