Znaczenie Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych oraz Międzynarodowego Paktu Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych dla polskiego porządku prawnego na przykładzie analizy orzecznictwa polskich sądów administracyjnych

Aleksandra Tychmańska

Streszczenie w języku polskim


Autorka artykułu skupia się na przeglądzie orzecznictwa polskich sądów administracyjnych pod kątem odwoływania się przez nie do Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych oraz Międzynarodowego Paktu Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych. Na przykładzie analizy orzecznictwa polskich sądów administracyjnych prowadzone są rozważania nad miejscem Paktów w polskim porządku prawnym oraz znaczeniem ich stosowania w procesie orzekania przez sądy.


Słowa kluczowe


Międzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych; Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych; orzecznictwo polskich sądów administracyjnych; prawo międzynarodowe publiczne

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Astramowicz-Leyk T., Międzynarodowe systemy ochrony praw i wolności człowieka, Olsztyn 2009.

Augustyniak M., Pojęcie, istota oraz geneza wolności i praw człowieka, [w:] Wolności i prawa człowieka w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, red. M. Chmaj, Warszwa 2006.

Banaszak B., Ogólne wiadomości o prawach człowieka, [w:] Prawa i wolności obywatelskie w Konstytucji RP, red. B. Banaszak, A. Preisner, Warszawa 2002.

Banaszak B., Środki ochrony praw i wolności w systemie prawa wewnętrznego, [w:] Prawa człowieka w systemie prawa krajowego, red. A. Florczak, B. Bolechowa, Toruń 2006.

Drugi Protokół Fakultatywny do Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych w sprawie zniesienia kary śmierci przyjęty w Nowym Jorku dnia 15 grudnia 1989 r. (Dz.U. z 2014 r., poz. 891).

Europejska Karta Społeczna sporządzona w Turynie dnia 18 października 1961 r. (Dz.U. 1999, nr 8, poz. 67).

Jaskiernia J., Proces internacjonalizacji standardów demokratycznych i prawnoczłowieczych we współczesnych stosunkach międzynarodowych (uwarunkowania – aksjologia – perspektywy), [w:] Wpływ standardów międzynarodowych na rozwój demokracji i ochronę praw człowieka, red. J. Jaskiernia, Warszawa 2013.

Klima K., Ponadnarodowy konstytucyjny charakter praw człowieka, [w:] Wpływ standardów międzynarodowych na rozwój demokracji i ochronę praw człowieka, red. J. Jaskiernia, Warszawa 2013.

Komitet Praw Człowieka, Concluding observations on the seventh periodic report of Poland, http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CCPR%2fC%2fPOL%2fCO%2f7&Lang=en [dostęp: 08.08.2017].

Komitet Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych, Provisional rules of procedure adopted by the Committeee at its third session of 1 September 1989, http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=E%2fC.12%2f1990%2f4%2fRev.1&Lang=en [dostęp: 23.07.2017].

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (t.j. Dz.U. nr 79, poz. 483 z późn. zm.).

Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności sporządzona w Rzymie dnia 4 listopada 1950 r., zmieniona następnie Protokołami nr 3, 5 i 8 oraz uzupełniona Protokołem nr 2 (Dz.U. z 1993 r., nr 61, poz. 284 z późn. zm.).

Konwencja o zwalczaniu wszelkich form dyskryminacji rasowej z dnia 7 marca 1966 r. (Dz.U. z 1969 r., nr 25, poz. 187).

Kulińska-Kępa Z., Prawa obywatelskie i polityczne a prawa gospodarcze, społeczne i kulturalne. Porównanie systemów ochrony, Warszawa 2017.

Kwiecień R., Miejsce umów międzynarodowych w porządku prawnym państwa polskiego, Warszawa 2000.

Łętowska E., O znaczeniu praw człowieka dla polskiego systemu prawa, [w:] O prawach człowieka. W podwójną rocznicę Paktów, red. T. Jasudowicz, Toruń 1996.

Międzynarodowa konwencja o zwalczaniu wszelkich form dyskryminacji rasowej otwarta do podpisu w Nowym Jorku dnia 21 grudnia 1965 r. (Dz.U. z 1969 r., nr 25, poz. 187).

Międzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych otwarty do podpisu w Nowym Jorku dnia 19 grudnia 1966 r. (Dz.U. z 1977 r., nr 38, poz. 169).

Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych otwarty do podpisu w Nowym Jorku dnia 19 grudnia 1966 r. (Dz.U. z 1977 r., nr 38, poz. 167).

Mik C., Wprowadzenie do prawa międzynarodowego praw człowieka, [w:] Szkoła praw człowieka. Teksty wykładów, red. E. Łabęcka, Warszawa 1998.

Nowak M., Dopuszczalność kontroli konstytucyjności umów międzynarodowych w trybie kontroli następczej na gruncie art. 91 ust. 1 Konstytucji, ,,Przegląd Sejmowy” 2014, nr 1.

Odpowiedź podsekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej – z upoważnienia prezesa Rady Ministrów – na interpelację nr 20538 w sprawie protokołu fakultatywnego do Międzynarodowego Paktu Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych, www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=21ECB18C [dostęp: 27.07.2017].

Protokół Fakultatywny do Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych uchwalony przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych w dniu 16 grudnia 1966 r. w Nowym Jorku (Dz.U. z 1994 r., nr 23, poz. 80).

Pudzianowska D., Bodnar A., Uwzględnianie europejskiej konwencji praw człowieka w procesie legislacyjnym, [w:] Rola orzecznictwa w systemie prawa, red. T. Giaro, Warszawa 2016.

Szyburska-Walczak G., Oddziaływanie europejskiej Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności na internacjonalizację standardów w dziedzinie demokracji i praw człowieka, [w:] Wpływ standardów międzynarodowych na rozwój demokracji i ochronę praw człowieka, red. J. Jaskiernia, Warszawa 2013.

Ustawa z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 1990 r., nr 87, poz. 506).

Ustawa z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 207 z późn. zm.).

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1369 z późn. zm.).

Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1518 z późn. zm.).

Wasilkowski A., Miejsce umów międzynarodowych wedle nowej Konstytucji RP, ,,Przegląd Legislacyjny” 1997, nr 2.

Wieruszewski R., Od redaktora naukowego, [w:] Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych. Komentarz, red. R. Wieruszewski, Warszawa 2012.

Wieruszewski R., Oddziaływanie prawa międzynarodowego i prawa Unii Europejskiej na konstytucyjny status jednostki w RP, [w:] Otwarcie Konstytucji RP na prawo międzynarodowe i procesy integracyjne, Warszawa 2006.

Wyrok NSA w Warszawie z dnia 28 marca 2001 r., I SA 562/00, www.nsa.gov.pl.

Wyrok NSA w Warszawie z dnia 16 maja 2006 r., I OSK 8/06, LEX nr 236555.

Wyrok NSA w Warszawie z dnia 28 września 2012 r., II GSK 1563/11, LEX nr 1244575.

Wyrok NSA w Warszawie z dnia 14 kwietnia 2016 r., I OSK 2493/14, LEX nr 2064242.

Wyrok SN z dnia 8 lutego 2000 r., II UKN 374/99, OSNAPiUS 2001, nr 13, poz. 452.

Wyrok WSA w Białymstoku z dnia 22 kwietnia 2008 r., II SA/Bk 822/07, LEX nr 488513.

Wyrok WSA w Krakowie z dnia 8 listopada 2011 r., III SA/Kr 1208/11, LEX nr 1094877.

Wyrok WSA w Warszawie z dnia 29 maja 2012 r., II SAB/Wa 55/12, LEX nr1254183.

Wyrok WSA w Warszawie z dnia 28 sierpnia 2013 r., II SAB/Wa 300/13, LEX nr1367914.

Wyrok WSA w Warszawie z dnia 15 listopada 2013 r., II SA/Wa 1445/13, LEX nr 1407327.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/szn.2017.20.34.71
Data publikacji: 2018-01-14 18:02:19
Data złożenia artykułu: 2017-02-03 12:44:27


Statystyki

Widoczność abstraktów - 1087
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 0

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2018 Aleksandra Tychmańska

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.